×

Features

Pricing

Family


Log in

menu

Regulamin:

Regulamin systemu WodGuru

WodGuru to kompletny system zarządzania obiektem sportowym (np. siłownią, salą do treningu funkcjonalnego, szkołą tańca) dostępny w modelu on-line.

Dostawcą i administratorem systemu jest Tomasz Szadkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Tomasz Szadkowski WodGuru”, ul. Wiejska 8/20, 61-019 Poznań, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6731847352.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail info@wod.guru.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Tomasz Szadkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Tomasz Szadkowski WodGuru”, ul. Wiejska 8/20, 61-019 Poznań, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6731847352,
 2. Klubowicz – osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez Usługobiorcę w ramach prowadzonego przez Usługobiorcę obiektu sportowego,
 3. Konto Główne – konto w Systemie założone dla Usługobiorcy w wyniku zawarcia z Administratorem Umowy,
 4. Konto Klubowicza – dodatkowe konto funkcjonujące w ramach Konta Głównego zakładane przez Usługobiorcę dla Klubowicza,
 5. Konto Użytkownika – dodatkowe konto funkcjonujące w ramach Konta Głównego; Usługobiorca może korzystać z Systemu w ramach Konta Głównego oraz może również założyć nielimitowaną ilość Kont Użytkowników dla wspólników, pracowników, zleceniobiorców, czy jakichkolwiek innych osób, które chce upoważnić do korzystania z Systemu,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://[nazwa-miejsca].wod.guru/terms,
 7. System – system WodGuru służący do zarządzania obiektem sportowym (np. siłownią, salą do treningu funkcjonalnego, szkołą tańca), dostępny w modelu on-line, z poziomu przeglądarki internetowej, pod adresem https://wod.guru,
 8. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Administratorem a Usługobiorcą, mocą której Administrator zobowiązuje się zapewniać Usługobiorcy dostęp do Systemu oraz możliwość korzystania z Systemu, a Usługobiorca do uiszczać na rzecz Administratora należne mu na podstawie Umowy wynagrodzenie oraz korzystać z Systemu zgodnie z Regulaminem,
 9. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna prowadzącą działalność gospodarczą, która zawarła z Administratorem Umowę,
 10. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Systemu; Usługobiorca będący osobą fizyczną jest jednocześnie Użytkownikiem.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Zapewniając Usługobiorcy dostęp do Systemu oraz możliwość korzystania z Systemu, Administrator świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi drogą elektroniczną w sposób i na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Umowa łączy Administratora z Usługobiorcą, ale z Systemu mogą korzystać również inni Użytkownicy upoważnieni do tego przez Usługodawcę. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Systemu przez upoważnionych przez siebie Użytkowników i zobowiązany jest zapoznać ich z treścią Regulaminu oraz wszelkimi zasadami dotyczącymi korzystania z Systemu.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorcy oraz Administratora związane z korzystaniem przez Usługobiorcę oraz Użytkowników z Systemu.
 4. Do korzystania z Systemu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Usługobiorcy lub Użytkownika. Wystarczające są:
 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa,
 4. aktywny adres e-mail.
 1. Korzystanie z Systemu nie jest możliwe anonimowo ani pod pseudonimem.
 2. Administrator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Systemu osobie trzeciej.
 3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Systemu była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługobiorcy, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. System przeznaczony jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w związku z czym Regulamin w żadnym stopniu nie jest kierowany do konsumentów, a odnosi się wyłącznie do przedsiębiorców jako wyłącznych klientów Administratora.

§ 3

Zawarcie Umowy – założenie i aktywacja Konta Głównego

 1. Korzystanie z Systemu możliwe jest po zawarciu Umowy. Zawarcie Umowy następuje poprzez założenie i aktywację Konta Głównego.
 2. Konto Główne zakładane jest przez Administratora po uprzednim kontakcie Usługobiorcy z Administratorem.
 3. Usługobiorca może również samodzielnie założyć Konto Główne, wypełniając i przesyłając formularz założenia konta dostępny na stronie internetowej https://wod.guru. W formularzu należy podać niezbędne do założenia Konta Głównego dane, zdefiniować hasło do Konta Głównego oraz zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować Regulamin. Możliwe jest również wyrażenie dodatkowych, fakultatywnych zgód poprzez zaznaczenie stosownych checkboxów.
 4. Samo założenie Konta Głównego nie pozwala jeszcze na korzystanie z Systemu, które to korzystanie możliwe jest po aktywacji Konta Głównego.
 5. Aktywacja Konta Głównego odbywa się poprzez kliknięcie przez Usługobiorcę w link aktywacyjny znajdujący się w wiadomości wysłanej na adres e-mail Usługobiorcy.  
 6. W przypadku, gdy Konto Główne zostało założone przez Administratora, po kliknięciu w link aktywacyjny konieczne jest zdefiniowanie hasła do Konta Głównego, zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptowanie Regulaminu. Możliwe jest również wyrażenie dodatkowych, fakultatywnych zgód poprzez zaznaczenie stosownych checkboxów. Następnie konieczne jest kliknięcie w przycisk „Aktywuj konto”.
 7. W przypadku, gdy Konto Główne zostało założone samodzielnie przez Usługobiorcę zgodnie z ust. 3 powyżej, do aktywacji konta wystarczające jest kliknięcie w link aktywacyjny znajdujący się w wiadomości wysłanej na adres e-mail Usługobiorcy.  
 8. Po dokonaniu aktywacji Konta Głównego nastąpi przekierowanie do strony internetowej z potwierdzeniem aktywacji konta. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą pomiędzy Administratorem a Usługobiorcą.
 9. Jeżeli aktywacji Konta Głównego dokonuje w imieniu Usługobiorcy osoba trzecia, akceptując Regulamin oświadcza jednocześnie, że jest uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.
 10. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 11. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie poprzez usunięcie Konta Głównego. Usunięcie Konta Głównego możliwe jest samodzielnie poprzez wybór odpowiedniej opcji w panelu klienta lub poprzez kontakt z Administratorem. W przypadku wypowiedzenia umowy, Usługobiorcy nie przysługuje jakikolwiek zwrot płatności dokonanych na rzecz Administratora przed wypowiedzeniem. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wypowiedzenie następuje w trakcie okresu rozliczeniowego, po uprzednim dokonaniu płatności z góry za dany okres rozliczeniowy.
 12. Administrator może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie ze skutkiem na koniec opłaconego z góry okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że Usługobiorca będzie mógł korzystać z Systemu do końca okresu rozliczeniowego, za który dokonał uprzednio opłaty, ale korzystanie z Systemu nie będzie dalej możliwe po zakończeniu tego okresu rozliczeniowego.  
 13. Administrator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Usługobiorca lub Użytkownik korzysta z Systemu w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami. W przypadku wypowiedzenia umowy, Usługobiorcy nie przysługuje jakikolwiek zwrot płatności dokonanych na rzecz Administratora przed wypowiedzeniem. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wypowiedzenie następuje w trakcie okresu rozliczeniowego, po uprzednim dokonaniu płatności z góry za dany okres rozliczeniowy
 14. Samo zawarcie Umowy oraz posiadanie Konta Głównego są bezpłatne. Konieczność uiszczenia opłaty na rzecz Administratora pojawia się z początkiem drugiego okresu rozliczeniowego w sytuacji, gdy do Konta Głównego jest przypisane co najmniej jedno aktywne Konto Klubowicza. Szczegóły związane z płatnościami znajdują się w § 5 Regulaminu.

§ 4

Korzystanie z Systemu

 1. Korzystanie z Systemu odbywa się z wykorzystaniem Konta Głównego, Kont Użytkowników oraz Kont Klubowiczów.
 2. Konto Główne tworzone jest w sposób opisany w § 3 Regulaminu.
 3. Do Konta Głównego przypisywane są informacje o prowadzonej przez Usługobiorcę działalności gospodarczej, takie jak firma, adres siedziby, adres do doręczeń, numer NIP, kontaktowy numer telefonu, kontaktowy adres e-mail.
 4. Konto Użytkownika może zostać stworzone przez Usługobiorcę po zalogowaniu się do Konta Głównego. Usługobiorca może stworzyć dowolną ilość Kont Użytkowników, wybierając spośród następujących rodzajów Kont Użytkowników:
 1. Właściciel,
 2. Recepcja,
 3. Trener.
 1. Każdy z rodzajów Kont Użytkownika ma przypisane określone uprawnienia w Systemie, odpowiadające wykonywanym przez danego Użytkownika czynnościom w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługobiorcę.
 2. Do Kont Użytkowników przypisywane są informacje o Użytkownikach, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Systemu przez Użytkowników, dla których założył Konta Użytkowników w Systemie i zobowiązany jest zapoznać ich z treścią Regulaminu oraz wszelkimi zasadami dotyczącymi korzystania z Systemu.
 4. Konto Klubowicza może zostać stworzone przez Usługobiorcę lub Użytkownika (o ile dany Użytkownik ma takie uprawnienie) po zalogowaniu się do Konta Głównego lub Konta Użytkownika (o ile dany Użytkownik ma takie uprawnienie). Korzystanie z Konta Klubowicza przez Klubowicza reguluje odrębny regulamin.
 5. Konto Klubowicza musi zostać aktywowane przez Klubowicza, by Klubowicz mógł z niego korzystać. Usługobiorca lub Użytkownik mogą dokonać dezaktywacji konta Klubowicza w dowolnym momencie.
 6. Logowanie do Konta Głównego oraz Konta Użytkownika następuje z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła przypisanego do Konta Głównego lub Konta Użytkownika.
 7. Po zalogowaniu się do Konta, Usługobiorca lub Użytkownik uzyskuje dostęp do panelu zarządzania klubem. Usługobiorca ma dostęp do wszystkich funkcji Systemu. Funkcje dostępne dla Użytkowników mogą się różnić w zależności od uprawnień, jakie posiadają poszczególni Użytkownicy.
 8. Nawigacja w ramach panelu zarządzania klubem odbywa się z wykorzystaniem menu widocznego z lewej strony ekranu.
 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z korzystaniem z Systemu, Usługobiorca może zwrócić się o pomoc do Administratora.  

§ 5

Opłaty

 1. Korzystanie z Systemu odbywa się w okresach rozliczeniowych.
 2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc.
 3. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy.
 4. Korzystanie z Systemu w pierwszym okresie rozliczeniowym jest bezpłatne.
 5. Korzystanie z Systemu w kolejnych okresach rozliczeniowych jest płatne, jeżeli do Konta Głównego przypisane jest choćby jedno aktywne Konto Klubowicza.
 6. Opłata za korzystanie z Systemu zależy od liczby aktywnych Kont Klubowiczów w pierwszym dniu każdego okresu rozliczeniowego o godz. 02:00, za wyjątkiem pierwszego okresu rozliczeniowego. Opłata za jedno aktywne Konto Klubowicza wynosi 2,00 złotych netto. Opłata zostanie powiększona o podatek VAT wg stawki obowiązującej w chwili naliczenia opłaty.
 7. Wysokość opłaty za jedno aktywne Konto Klubowicza może zostać jednostronnie zmieniona przez Administratora z tym zastrzeżeniem, że będzie obowiązywać dopiero od następnego okresu rozliczeniowego. W przypadku braku akceptacji zmienionej opłaty, Usługobiorca będzie mógł zrezygnować z korzystania z Systemu.  Aktualna wysokość opłaty jest zawsze widoczna po zalogowaniu się do Konta Głównego.
 8. Opłata za korzystanie z Systemu naliczana jest o godz. 02:00 każdego pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, za wyjątkiem pierwszego okresu rozliczeniowego. Opłata naliczana jest w następujący sposób: liczba aktywnych Kont Klubowiczów mnożona jest przez stawkę za jedno aktywne Konto Klubowicza, o której mowa w ust. 6 powyżej, a otrzymana w ten sposób suma odpowiada opłacie za korzystanie z Systemu w rozpoczynającym się okresie rozliczeniowym. W sytuacji, w której opłata miałaby przekroczyć kwotę 200,00 zł netto, redukowana jest do kwoty 200,00 zł netto. Oznacza to, że Usługobiorca nigdy nie zapłaci za korzystanie z Systemu więcej niż 200,00 zł netto. Opłata zostanie powiększona o podatek VAT wg stawki obowiązującej w chwili naliczenia opłaty. 
 9. Opłata obliczona zgodnie z ust. 8 powyżej płatna jest z góry za dany okres rozliczeniowy w terminie do siódmego dnia każdego okresu rozliczeniowego, za wyjątkiem pierwszego okresu rozliczeniowego. Brak zapłaty w tym terminie będzie skutkował dezaktywacją Konta Głównego, Kont Użytkowników oraz Kont Klubowiczów do czasu dokonania płatności.
 10. Dostępne metody płatności to:
 1. przelew na rachunek bankowy Administratora,
 2. płatność elektroniczna (szybki przelew lub karta płatnicza) za pośrednictwem serwisu DotPay,
 3. płatność cykliczna (rekurencyjna) obsługiwana przez serwis DotPay

 1. Przelew na rachunek bankowy powinien zostać wykonany na rachunek wskazany na fakturze.
 2. Faktura zostanie doręczona Usługobiorcy drogą elektroniczną, na co Usługobiorca wyraża zgodę, akceptując Regulamin.
 3. Płatności elektronicznej Usługodawca może dokonać po zalogowaniu się do Konta Głównego.
 4. Płatność cykliczna może zostać ustawiona przez Usługodawcę po zalogowaniu się do Konta Głównego, wyłącznie z wykorzystaniem karty płatniczej.
 5. Wybierając opcję płatności cyklicznej, Usługobiorca zgadza się na automatyczne obciążanie karty płatniczej za całość należnych opłat w danym okresie rozliczeniowym. Jednocześnie Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji.
 6. W przypadku wyboru płatności cyklicznej, opłata za każdy kolejny okres rozliczeniowy będzie pobierana automatycznie, do momentu wyłączenia płatności cyklicznej lub wypowiedzenia Umowy.

§ 6

Przerwy i problemy techniczne

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby System działał w sposób nieprzerwany i niezakłócony.
 2. Administrator uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Systemu z przyczyn technicznych. O planowanej przerwie technicznej Administrator powiadomi Usługobiorcę w formie wiadomości e-mail.
 3. Administrator informuje Usługobiorcę, że czasowe przerwy w działaniu Systemu mogą mieć również charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarie i usterki techniczne niezależne od Administratora.
 4. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Systemu, ale nie jest w stanie zagwarantować, że w toku korzystania z Systemu Usługobiorca nie napotka różnych problemów technicznych. Usługobiorca powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Systemu.

§ 7

Odpowiedzialność Usługobiorcy i Administratora

 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Systemu przez Użytkowników, dla których założył Konta Użytkownika. Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać Użytkowników z Regulaminem i wszelkimi zasadami związanymi z korzystaniem z Systemu.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Systemu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do:
 1. korzystania z Systemu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Systemie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Usługobiorcy;
 3. niedostarczania i niezamieszczania w Systemie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności treści rasistowskich, dyskryminujących, wulgarnych, namawiających do przemocy i nienawiści, naruszających jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich,
 4. korzystania z Systemu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Usługobiorców oraz dla Administratora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw.
 1. Zobowiązania, o których mowa w ust. 2 powyżej, dotyczą również Użytkowników, za których korzystanie z Systemu, zgodnie z ust. 1 powyżej, Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność.
 2. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę lub Użytkownika z Systemu z naruszeniem zobowiązań, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Administrator może dokonać dezaktywacji Konta Głównego oraz Kont Użytkowników przypisanych do Konta Głównego do czasu wyjaśnienia sprawy z Usługobiorcą, o czym poinformuje Usługobiorcę w postaci wiadomości e-mail. W takim przypadku, Usługobiorcy nie przysługuje jakikolwiek zwrot dokonanych na rzecz Administratora płatności w związku z korzystaniem z Systemu.  
 3. Usługobiorca powinien zachować odpowiednie środki ostrożności w odniesieniu do haseł wykorzystywanych do logowania się do Systemu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Usługobiorcy przez osoby trzecie, które w sposób nieuprawniony, w wyniku zaniedbań Usługobiorcy, uzyskały dostęp do Konta Głównego lub Kont Użytkowników.
 4. Strony wyłączają odpowiedzialność Administratora z tytułu szkód poniesionych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Systemu, za wyjątkiem szkód wyrządzonych Usługobiorcy z winy umyślnej Administratora.
 5. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 6 powyżej, dotyczy również ewentualnej odpowiedzialności w związku z przerwami w działaniu Systemu.  

§ 8

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Administrator.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji Umowy.
 3. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy.
 4. W stosunku do danych osobowych Użytkowników oraz Klubowiczów przetwarzanych w Systemie w związku z korzystaniem z Systemu przez Użytkowników i Klubowiczów, administratorem jest Usługobiorca, natomiast Administrator jest procesorem, czyli podmiotem, któremu Usługobiorca powierza przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z Systemu. W związku z tym, Administrator zapewnia Usługobiorcy możliwość zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszystkich danych osobowych, które przetwarzane są w ramach Systemu. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia danych osobowych przetwarzanych w ramach Systemu jakimkolwiek podmiotom trzecim. W związku z tym, że dane osobowe przetwarzane w Systemie muszą być przechowywane na serwerze, Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującemu podmiotowi: SecureServers z o.o. w celu przechowywania ich na serwerze.
 7. Usługobiorcy przysługują następujące uprawnienia:
 1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
 2. prawo do przenoszenia danych,
 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 1. Postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się również w polityce prywatności dostępnej pod następującym adresem: https://wod.guru/privacy

§ 9

Reklamacje

 1. Usługobiorca może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Systemu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 1. oznaczenie Usługobiorcy,
 2. przedmiot reklamacji,
 3. okoliczności uzasadniające reklamację,
 4. żądanie Usługobiorcy w związku z reklamacją.
 1. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. info@wod.guru.
 2. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika poprzez odpowiedź na otrzymaną wiadomość z reklamacją.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz Umowy jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Systemu będzie rozstrzygał polski sąd powszechny właściwe ze względu na miejsce zamieszkania Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Usługobiorcy zostaną powiadomieni o każdej zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę w sposób opisany w § 3 ust. 11 Regulaminu.
 4. Zmiana opłaty za korzystanie z Systemu może zostać dokonana zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu niezależnie od zmiany Regulaminu.