×

Характеристики

Ціни

Відгуки

Ресурси

Ввійти

Зареєструватися безкоштовно

menu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WodGuru

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klubowicz - osoba fizyczna, będąca klientem Usługobiorcy, dla której Usługobiorca lub Użytkownik utworzyli Konto Klubowicza i która korzysta z systemu WodGuru za pośrednictwem tego konta.
 2. Konto Główne - konto w ramach systemu WodGuru utworzone przez i dla Usługobiorcy.
 3. Konto Użytkownika - konto w ramach systemu WodGuru utworzone przez Usługobiorcę
  dla Użytkownika.
 4. Konto Klubowicza - konto w ramach systemu WodGuru utworzone przez Usługobiorcę
  lub Użytkownika dla Klubowicza.
 5. Polityka prywatności - osobny dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Usługobiorcy i Użytkownika dostępny pod adresem https://wod.guru/pl/privacy.
 6. Pomoc - element Usługi umożliwiający rejestrację zgłoszenia problemów, w tym zwłaszcza problemów technicznych, związanych z funkcjonowaniem systemu WodGuru, oraz pomoc w jego rozwiązaniu.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin korzystania z systemu WodGuru, udostępniony w domenie publicznej w sieci Internet na stronie internetowej WodGuru pod adresem http://wod.guru/pl/terms i obowiązujący wszystkich Usługobiorców i Użytkowników WodGuru.
 8. Regulamin Klubowicza - regulamin określający zasady korzystania przez Klubowiczów z systemu WodGuru, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniony na stronie internetowej pod adresem https://wod.guru/pl/terms. i obowiązujący wszystkich Klubowiczów.
 9. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, któremu WodGuru nie mógł zapobiec lub którego WodGuru nie mógł przewidzieć, które bezpośrednio lub pośrednio doprowadziło
  do nieprawidłowego funkcjonowania systemu WodGuru. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie spełniające przesłanki wskazane w zdaniu pierwszym takie jak:
 1. powódź, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne, huragan, trąby powietrzne, wybuch wulkanu lub inne podobne zjawiska atmosferyczne, w tym również:
 2. wyłączenie dostaw prądu przez dostawcę energii elektrycznej, z przyczyn pozostających poza wpływem WodGuru,
 3. nieprawidłowe funkcjonowanie Urządzenia lub przeglądarki internetowej.
 4. działania hakerów, włamania do sieci komputerowej czy serwera WodGuru.

Postanowienia o sile wyższej stosuje się także w przypadku działania będącego aktem władczym państwa (w szczególności umowa międzynarodowa, ustawa, rozporządzenie, zarządzenie, uchwała uprawnionego organu władzy/administracji), na mocy którego system WodGuru w określonym czasie nie może funkcjonować prawidłowo.

 1. Umowa - umowa o świadczenie Usług i korzystanie z systemu internetowego WodGuru pomiędzy WodGuru a Usługobiorcą, zawierana na czas nieoznaczony w momencie aktywacji Konta Głównego w ramach systemu WodGuru.
 2. Umowa powierzenia - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy Usługobiorca, jako administratorem danych Klubowiczów, a WodGuru, jako przetwarzającym, zawierana na czas trwania Umowy i świadczenia Usług w momencie aktywacji Konta Głównego w ramach systemu WodGuru.
 3. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219 z późn. zm.), przez WodGuru za pośrednictwem WodGuru w trybie online, opisane w pkt ___ Regulaminu.
 4. Usługobiorca - osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z WodGuru Umowę.
 5. Urządzenie - komputer stacjonarny, komputer przenośny, tablet, smartfon lub inne urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych, wykorzystywane przez Usługobiorcę lub Użytkownika do pracy z systemem WodGuru.
 6. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności będąca pracownikiem lub współpracownikiem Usługobiorcy, dla której Usługobiorca utworzył Konto Użytkownika, która ma przypisaną kategorię w ramach systemu WodGuru i która z tego systemu za pośrednictwem Konta Użytkownika korzysta.
 7. WodGuru - zorganizowana platforma internetowa dostępna online pod adresem https://wod.guru/ do zarządzania obiektami sportowymi, w tym w szczególności klubami fitness, klubami squash, szkołami tańca, basenami itp., na którą składa się kompleks Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz i na żądanie Usługobiorcy po założeniu i aktywacji Konta Głównego.
 8. WodGuru - Tomasz Szadkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Szadkowski WodGuru, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej, której główne miejsce wykonywania znajduje się w Poznaniu (61-019) przy ul. Wiejskiej 8/20, posiadający numer NIP: 673-184-73-52, numer REGON: 365182946,
  będący twórcą i właścicielem serwisu WodGuru; ewentualna zmiana formy prawnej WodGuru, jego firmy, siedziby, adresu, nie stanowi zmiany Regulaminu, ale jest notyfikowana poprzez ogłoszenie w serwisie WodGuru.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców i Użytkowników oraz zasady korzystania z WodGuru i Usług udostępnianych za jego pośrednictwem. Zasady korzystania z systemu WodGuru przez Klubowiczów zostały natomiast uregulowane w odrębnym dokumencie - Regulaminie Klubowicza.
 2. Regulamin stosuje się do umów o korzystanie z serwisu internetowego WodGuru zawieranych pomiędzy WodGuru, a jego Usługobiorcami.
 3. W zakresie świadczenia Usług WodGuru nie jest dostawcą usługi Internetu.

§ 3. Usługi świadczone w ramach serwisu WodGuru

 1. Do korzystania z WodGuru i Usług niezbędne jest zapoznanie się z warunkami określonymi w Regulaminie i Polityce prywatności oraz zaakceptowanie ich treści.
 2. Korzystanie z systemu WodGuru wymaga posługiwania się przez Usługobiorcę, Użytkownika
  lub Klubowicza następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. Procesor 1000 MHz
 2. Pamięć RAM: 512 MB
 3. Podłączenie do Internetu
 4. Przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączona obsługą Cookie, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową.
 5. aktywnym adresem e-mailowym.
 1. Dostęp do systemu WodGuru możliwy jest po łącznym spełnieniu następujących warunków:
 1. założenia Konta Głównego;
 2. i następnie aktywacji Konta Głównego.
 1. WodGuru jako administrator systemu WodGuru stwarza warunki nieprzerwanego, nieograniczonego czasowo korzystania z systemu WodGuru przez Usługobiorców, Użytkowników i Klubowiczów, jak również świadczy inne usługi związane z korzystaniem i funkcjonowaniem systemu WodGuru.

§ 4. Utworzenie Konta

 1. Utworzenie i aktywacja: Konta Gł&oaoacute;wnego, Konta Użytkownika i Konta Klubowicza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 2. Usługobiorcy i Użytkownikowi nie wolno korzystać z cudzych kont oraz udostępniać swojego konta osobom nieuprawnionym. W celu zabezpieczenia dostępu do konta, Usługobiorca lub Użytkownik ustanawia przy rejestracji hasło dostępu. WodGuru nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonywane przez osoby nieuprawnione, a wchodzące w zakres zarządzania Kontem Głównym, Kontem Użytkownika lub Kontem Klubowicza.
 3. Rejestracji Usługobiorcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz składania w jego imieniu i na jego rzecz wszelkich oświadczeń woli
  i wiedzy w postaci elektronicznej w ramach Konta Głównego może dokonać wyłącznie osoba fizyczna należycie do tego umocowana.
 4. Dane Usługobiorcy podane przy rejestracji Konta Głównego, jak również podczas korzystania z niego, muszą być zgodne z prawdą, niewprowadzające w błąd, nienaruszające praw osób trzecich oraz muszą odpowiadać danym zgłoszonym do właściwego rejestru (CEIDG, KRS).
 5. Usługobiorca i Użytkownik mają obowiązek aktualizacji wszelkich danych zamieszczonych na ich kontach za każdym razem, gdy ulegną one zmianie. Funkcje aktualizacji danych są dostępne po zalogowaniu na konto.
 6. WodGuru może uzależnić korzystanie z systemu WodGuru od uwiarygodnienia podanych przez Usługobiorcę danych poprzez przesłanie stosownych dokumentów. Podanie nieprawdziwych danych, odmowa przedłożenia wymaganych przez WodGuru dokumentów lub ich negatywna weryfikacja stanowią podstawę do zablokowania konta.
 7. W wyniku prawidłowej rejestracji, WodGuru tworzy dla Usługobiorcy Konto Główne.
 8. Tworzenie Konta Użytkownika stanowi uprawnienie Usługobiorcy, który posiada Konto Główne.
 9. Konto Klubowicza może zostać utworzone przez Usługobiorcę lub przez Użytkownika.
 10. Utworzenie Konta Klubowicza wymaga jego aktywacji przez Klubowicza i akceptacji Regulaminu Klubowicza.
 11. Liczba możliwych Kont Użytkowników i Kont Klubowiczów nie jest limitowana dla Usługobiorcy.
 12. Tworząc Konto Użytkownika Usługobiorca wybiera kategorię Użytkownika spośród kategorii dostępnych w ramach systemu WodGuru: trener, recepcja lub właściciel. Wybór kategorii Użytkownika warunkuje zakres przyznanych mu w ramach konta uprawnień oraz zakres dostępu do danych.
 13. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić WodGuru, o każdym przypadku naruszenia jego praw do Konta Głównego lub hasła przez osoby trzecie.
 14. WodGuru zaleca Usługobiorcy zmianę hasła do Konta Głównego co 30 dni w celu zachowania bezpieczeństwa danych dostępnych po zalogowaniu.

§ 5. Logowanie i zasady korzystania z systemu WodGuru

 1. Każde logowanie do systemu WodGuru wymaga identyfikacji Usługobiorcy, Użytkownika
  lub Klubowicza. Identyfikacja podczas logowania obejmuje następujące czynności:
 1. podanie poprawnego loginu,
 2. podanie poprawnego hasła dostępu.
 1. Praca w systemie WodGuru jest nieograniczona czasowo.
 2. WodGuru umożliwia nieprzerwany dostęp do systemu WodGuru za wyjątkiem przerw administracyjnych, konserwacyjnych i/lub serwisowych oraz przerw spowodowanych Siłami wyższymi.
 3. WodGuru zobowiązuje się informować Użytkowników o planowanych przerwach w dostępie do systemu WodGuru, za wyjątkiem przerw spowodowanych Siłami wyższymi.
 4. W ramach świadczenia Usługi WodGuru zapewnia wsparcie korzystania z systemu WodGuru
  za pośrednictwem działu Pomoc.

§ 6. Prawa i obowiązki Usługobiorcy/Użytkownika

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z systemu WodGuru zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. WodGuru zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub dezaktywowania Konta Głównego Usługobiorcy w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia Regulaminu.
 3. Zabrania się Usługobiorcom:
 1. rozpowszechniać wirusów, koni trojańskich, złośliwego oprogramowania lub wszelkich innych mechanizmów programistycznych, które próbują lub mogą uszkodzić, zakłócać, zniekształcić, sfałszować, przechwytywać lub przywłaszczać jakikolwiek system, dane, informacje lub usługi dostępne w ramach WodGuru;
 2. dostarczać treści o charakterze bezprawnym, jak również publikować obraźliwych treści, czy też reklam w systemie WodGuru;
 3. rozsyłać niezamówionej informacji handlowej (spam) za pośrednictwem WodGuru;
 4. podejmować działania mające na celu zakłócenie prawidłowego działania systemu WodGuru lub korzystać z WodGuru w jakikolwiek inny sposób niezgodny ze wskazanym w Regulaminie jego przeznaczeniem.
 1. Usługobiorcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku
  ich zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami Regulaminu.
 2. Usługobiorcy, wyrażają zgodę na składanie im oświadczeń woli w postaci elektronicznej,
  z wykorzystaniem narzędzi systemu WodGuru, na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczące Usługobiorców stosuje się odpowiednio do Użytkowników.

§ 7. Prawa i obowiązki WodGuru

 1. WodGuru zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi.
 2. WodGuru nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:
 1. nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej Usługobiorcy/Użytkownika,
 2. nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego,
 3. nieprawidłowym funkcjonowanie urządzenia elektronicznego (komputer, laptop, inne urządzenie wykorzystywane do pracy z systemem),
 4. działaniem osób trzecich,
 5. innymi przyczynami niezależnymi od WodGuru.
 1. WodGuru nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Usługobiorcę
  lub Użytkownika hasła do konta osobom trzecim.
 2. WodGuru zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu
  do Konta Głównego Usługobiorcy lub Konta Użytkownika w przypadku:
 1. podania przez Usługobiorcę lub Użytkownika nieprawdziwych danych,
 2. naruszenia przez Usługobiorcę lub Użytkownika któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu,
 3. używania konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO,
 4. nieuiszczenia opłaty w terminie z tytułu świadczenia Usługi.
 1. WodGuru ma prawo dokonywać uaktualnień systemu WodGuru oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi przy czym zobowiązany jest uprzedzić o tym fakcie Usługobiorców.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez WodGuru zostały uregulowane w dokumencie Polityka prywatności.

§ 8. Zakończenie świadczenia Usług

 1. Zarówno WodGuru jak i Usługobiorcy przysługuje nieodpłatnie prawo do zakończenia korzystania z Usług i wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, bez podawania przyczyny.
 2. Zakończenie świadczenia Usług w ramach Umowy następuje z chwilą usunięcia konta przez Usługobiorcę - usunięcie konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy.
 3. Wypowiedzenie Umowy może również zostać dokonane poprzez złożenie oświadczenia w tym przedmiocie w formie pisemnej, w tym również elektronicznej za pośrednictwem e-mail i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie. WodGuru, wraz z momentem otrzymania oświadczenia, usunie Konto Główne Użytkownika.
 4. W wypadku usunięcia konta przez Usługobiorcę, Użytkownika lub Klubowicza przed upływem okresu rozliczeniowego (miesiąca kalendarzowego), Usługobiorcy, Użytkownikowi
  lub Klubowiczowi nie przysługuje zwrot płatności uiszczonych za świadczenie Usług przez dany okres rozliczeniowy.
 5. WodGuru przysługuje również prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym
  w sytuacji, gdy:
 1. Usługobiorca, Użytkownik lub Klubowicz korzysta z systemu WodGuru w sposób sprzeczny
  z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami;
 2. Usługobiorca lub Użytkownik podał przy rejestracji dane niezgodne z prawdą.

§ 9. Płatności

 1. Z tytułu świadczenia Usług w ramach systemu WodGuru przysługuje wynagrodzenie,
  z zastrzeżeniem ustępów następujących niniejszego paragrafu.
 2. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
 3. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy, przy czym korzystanie z WodGuru w pierwszym okresie rozliczeniowym jest bezpłatne.
 4. Korzystanie z WodGuru w kolejnych okresach rozliczeniowych jest płatne, jeżeli do Konta Głównego przypisane zostanie co najmniej jedno aktywne Konto Klubowicza.
 5. Opłata za korzystanie z WodGuru uzależniona od liczby aktywnych Kont Klubowiczów w pierwszym dniu każdego okresu rozliczeniowego o godz. 02:00.
 6. Opłata za jedno aktywne Konto Klubowicza widoczna jest w zakładce Cennik na stronie głównej WodGuru. Opłata zostanie powiększona
  o podatek VAT według stawki obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT.
 7. Wysokość opłaty za jedno aktywne Konto Klubowicza może zostać jednostronnie zmieniona przez WodGuru z tym zastrzeżeniem, że będzie obowiązywać dopiero od następnego okresu rozliczeniowego. W przypadku braku akceptacji zmienionej opłaty, Usługobiorca będzie mógł zrezygnować z korzystania z WodGuru i wypowiedzieć Umowę. Aktualna wysokość opłaty jest zawsze widoczna po zalogowaniu się do Konta Głównego w zakładce https://wod.guru/dashboard/licence.
 8. Opłata za korzystanie z WodGuru naliczana jest o godz. 08:00 każdego pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.
 9. Opłaty za korzystanie z WodGuru opisane są w zakładce Cennik. Opłata za korzystanie z WodGuru naliczana jest w następujący sposób: liczba kont Klubowiczów mnożona jest przez stawkę za jedno konto. Otrzymana w ten sposób suma odpowiada opłacie za korzystanie z WodGuru w rozpoczynającym się okresie rozliczeniowym. W sytuacji, w której opłata miałaby przekroczyć maksymalną kwotę, opłata redukowana jest do maksymalnej kwoty. Informacja o cenie za jedno konto i cenie maksymalnej za system, dostępna jest w zakładce cennik. Dodatkowe opłaty, dopisywane do wcześniej wyliczonej ceny mogą wystąpić przy korzystaniu z określonych modułów. Informacje o nich, dostępne są w zakładce Cennik. Opłata zostanie powiększona o podatek VAT według stawki obowiązującej w chwili naliczenia opłaty.
 10. Opłata płatna jest z góry za dany okres rozliczeniowy w terminie do siódmego dnia każdego okresu rozliczeniowego. Brak zapłaty w tym terminie będzie skutkował dezaktywacją Konta Głównego, Kont Użytkowników oraz Kont Klubowiczów do czasu dokonania płatności.
 11. Dostępne metody płatności to:
 1. przelew na rachunek bankowy WodGuru,
 2. płatność elektroniczna (szybki przelew lub karta płatnicza) za pośrednictwem serwisu DotPay,
 3. płatność cykliczna (rekurencyjna) obsługiwana przez serwis DotPay
 1. Przelew na rachunek bankowy powinien zostać wykonany na rachunek wskazany na fakturze.
 2. Faktura zostanie doręczona Usługobiorcy drogą elektroniczną, na co Usługobiorca wyraża zgodę, akceptując Regulamin.
 3. Płatności elektronicznej Usługobiorca może dokonać po zalogowaniu się do Konta Głównego.
 4. Płatność cykliczna może zostać ustawiona przez Usługobiorcę po zalogowaniu się do Konta Głównego, wyłącznie z wykorzystaniem karty płatniczej.
 5. Wybierając opcję płatności cyklicznej, Usługobiorca zgadza się na automatyczne obciążanie karty płatniczej za całość należnych opłat w danym okresie rozliczeniowym. Jednocześnie Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie przez WodGuru zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji.
 6. W przypadku wyboru płatności cyklicznej, opłata za każdy kolejny okres rozliczeniowy będzie pobierana automatycznie, do momentu wyłączenia płatności cyklicznej lub wypowiedzenia Umowy.

§ 10. Odpowiedzialność WodGuru

 1. WodGuru nie ponosi odpowiedzialności za efekty jakichkolwiek decyzji podjętych
  na podstawie informacji zamieszczonych w systemie WodGuru.
 2. Usługobiorca korzysta z WodGuru dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność WodGuru za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z WodGuru,
  a w szczególności brak jego funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie.
 3. WodGuru nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Usługobiorców, Użytkowników lub Klubowiczów w ramach systemu WodGuru.
 4. WodGuru dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie systemu WodGuru. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania WodGuru, WodGuru zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w świadczeniu Usług, na podstawie Regulaminu,
  a w przypadku wystąpienia awarii WodGuru dołoży należytych starań w celu jak najszybszego przywrócenia poprawnego funkcjonowania systemu WodGuru.

§ 11. Umowa powierzenia

 1. Na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Polityce Prywatności, Usługobiorca powierza WodGuru przetwarzanie danych osobowych, do zawarcia Umowy powierzenia dochodzi w momencie aktywacji Konta Głównego w ramach systemu WodGuru (art. 28 ust. 3 lit. a RODO).
 2. WodGuru będzie przetwarzał dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy
  i świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy oraz wyłącznie do celów wskazanych przez Usługobiorcę.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej WodGuru https://wod.guru/pl/terms w taki sposób, że możliwe jest jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili.
 2. WodGuru zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, WodGuru udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację
  na stronie internetowej oraz w ramach systemu WodGuru, co jest jednoznaczne z wprowadzeniem informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Usługobiorca, Użytkownik lub Klubowicz mógł zapoznać się z jej treścią. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie
  z dniem ogłoszenia. Usługobiorca lub Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie
  14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu do WodGuru.
 3. Wszelkie prawa do treści niniejszego Regulaminu oraz systemu WodGuru są zastrzeżone na rzecz WodGuru.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2018 r.