eBook: Reduktor kosztów w klubie. 👉 Pobierz teraz!
×

Funkcjonalności

Cennik

Opinie

Materiały

Zaloguj się

Utwórz darmowe konto klubu

menu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU WODGURU


DEFINICJE

Przy definicjach używamy języka prawniczego, który zawiera terminy i określenia odwołujące się do wyrażeń ustawowych i ma to znaczenie w kontekście prawnym - jeżeli masz wątpliwości co do znaczenia danej definicji skontaktuj się z nami pod adresem: [info@wod.guru]

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Cennik - udostępniony zbiór opłat należnych WodGuru w zamian za świadczenie usług dla Usługobiorcy, dostępny na stronie internetowej: https://wod.guru/pl/cennik 

 2. Klubowicz - osoba fizyczna, będąca klientem Usługobiorcy, dla której Usługobiorca lub Użytkownik utworzyli Konto Klubowicza i która korzysta z systemu WodGuru za pośrednictwem tego konta;

 3. Konto Główne - konto służące do obsługi Systemu utworzone przez i dla Usługobiorcy;

 4. Konto Użytkownika - konto służące do obsługi Systemu utworzone przez Usługobiorcę dla Użytkownika;

 5. Konto Klubowicza - konto służące do obsługi Systemu utworzone przez Usługobiorcę lub Użytkownika dla Klubowicza;

 6. Polityka prywatności - dokument opisujący bezpieczeństwo i ochronę prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, Usługobiorców i Klubowiczów, dostępny pod linkiem: https://wod.guru/pl/privacy;

 7. Regulamin - niniejszy regulamin udostępniony opd adresemj: https://wod.guru/pl/terms;

 8. Rejestracja - jednorazowa czynność polegającą na założeniu i aktywacji Konta Głównego, Konta Użytkownika lub Konta Klubowicza, dokonaną z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie internetowej WodGuru;

 9. Opłata - płatność za korzystanie z Systemu oraz udzielenie licencji niewyłącznej na korzystanie z Systemu, która realizowana będzie w sposób i wysokości wskazanej w Cenniku;

 10. Strony - WodGuru i Usługobiorca;

 11. System - stworzone przez WodGuru narzędzie do zarządzania obiektami sportowymi dostępny z poziomu przeglądarki internetowej lub poprzez aplikację mobilną, za pomocą których WodGuru świadczy Usługi drogą elektroniczną;

 12. Umowa - należy rozumieć przez to umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między WodGuru a Usługobiorcą na korzystanie z Systemu;

 13. Usługa (Usługi) - należy przez to rozumieć Usługę lub Usługi elektroniczne świadczone przez WodGuru na zasadach określonych w Regulaminie; 

 14. Usługobiorca - oznacza to osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą stroną umowy o świadczenie usług zawartej z WodGuru;

 15. Użytkownik - oznacza to pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych będąca pracownikiem lub współpracownikiem Usługobiorcy, dla której w Systemie zostało utworzone konto przez Usługobiorcę oraz została przypisana kategoria w ramach Systemu; 

 16. WodGuru  jest to Tomasz Szadkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Szadkowski WodGuru, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której główne miejsce wykonywania znajduje się w Poznaniu (61-131) przy ul. Katowickiej 2c/41, posiadający numer NIP: 673-184-73-52, numer REGON: 365182946, który jest właścicielem Systemu. 

I. POSTANOWIENIA OGóLNE

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Systemu WodGuru. Opisuje prawa i obowiązki Usługobiorców i Użytkowników tego Systemu jak i warunki świadczenia Usług za jego pośrednictwem.

 2. Regulamin określa również warunki Umowy zawartej pomiędzy Usługobiorcą a WodGuru - dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą

 3. Jeżeli jesteś Klubowiczem, ten Regulamin Ciebie bezpośrednio nie dotyczy.

 4. Jako Usługobiorca odpowiadasz za przestrzeganie postanowień tego Regulaminu przez Użytkowników i Klubowiczów. 

 5. WodGuru nie jest dostawcą usług internetowych i nie świadczy takich Usług. 

 6. Zmiana formy prawnej WodGuru, a także firmy, siedziby lub adresu nie stanowi zmiany treści Regulaminu WodGuru każdorazowo poinformuje o takiej zmianie za pośrednictwem Systemu. 

II. RELACJA WODGURU Z KLUBOWICZAMI

 1. Rolą WodGuru jest udostępnianie i zarządzanie Systemem. WodGuru nie jest stroną umów pomiędzy Usługobiorcą a Klubowiczem i nie ingeruje w tę relację. Jako Usługobiorca ponosisz pełną odpowiedzialność za treść, sposób i jakość usług świadczonych na rzecz Klubowiczów przy wykorzystaniu Systemu.

 2. Jako Usługobiorca ponosisz pełną odpowiedzialność za dane osobowe Klubowiczów i musisz zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony, szczególnie poprzez odpowiednie poinformowanie Klubowiczów o ich prawach i dostosowaniu treści przygotowywanych regulaminów i Umów. 

 3. Jako Usługobiorca gwarantujesz również, że treści umieszczane w Systemie nie naruszają prawa własności intelektualnej i przemysłowej, dóbr osobistych lub innych praw lub obowiązujących przepisów, które w konsekwencji mogą pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną i/lub karną.

 4. Jako Usługobiorca ponosisz również odpowiedzialność za działania swoich Użytkowników jak i za swoje.

III. WARUNKI TECHNICZNE

 1. System dostępny jest dla wszystkich urządzeń końcowych, które to urządzenia spełniają wskazane poniżej wymagania techniczne:

 2. aktywne połączenie internetowe,

 3. adres e-mail,

 4. procesor 1000 MHz,

 5. pamięć RAM: 512 MB,

 6. przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączoną obsługą Cookie, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową.

 1. Do korzystania z Systemu niezbędne jest założenie konta oraz jego aktywacja.

IV. UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KONTA

 1. Utworzenie i aktywacja Konta Głównego i Konta Użytkownika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W celu uniknięcia wątpliwości - AKTYWACJA konta oznacza złożenie oświadczenia o (i) zapoznaniu się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności; (ii) akceptacji ich treści i warunków.

 2. Jako Usługobiorca, tworząc i udostępniając Konto Klubowicza, masz obowiązek poinformować Klubowicza o warunkach i zasadach korzystania z Systemu. 

 3. Usługobiorca i Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych Danych nie mogą wprowadzać w błąd oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich. 

 4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości WodGuru może uzależnić korzystanie z Systemu od przesłania stosownych dokumentów, potwierdzających dane wskazane przy Rejestracji.

 5. Usługobiorca i Użytkownicy są zobowiązani do zabezpieczenia swoich danych dostępowych do Systemu, w szczególności haseł. 

 6. Usługobiorca i Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić WodGuru o każdym przypadku naruszenia ich praw do kont lub kradzieży/wycieku hasła przez osoby trzecie. 

 7. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Ponadto, w przypadku gdy jakiekolwiek dane podane przez Usługobiorcę ulegną zmianie, Usługobiorca musi je zaktualizować na swoim koncie.

 8. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania związane z zarządzaniem swoim kontem. W przypadku sprzedaży, przekazania lub jakiejkolwiek innej formy zmiany sposobu zarządzania kontem, obowiązkiem Usługobiorcy jest informowanie o tym fakcie wszystkich stron transakcji, a odpowiedzialność za jakiekolwiek konsekwencje niezgłoszenia takiej zmiany spoczywa wyłącznie na Usługobiorcy i/lub jego następcy. Nowy zarządca konta przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z korzystania z systemu WodGuru oraz obowiązuje go przestrzeganie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 9. WodGuru nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Usługobiorcy ani jego następcy, a wszelkie ewentualne roszczenia dotyczą tylko stosunku prawnego Usługobiorcy i jego następcy. Usługobiorca niniejszym również zwalnia WodGuru z wszelkiej odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami i kosztami, które mogą wyniknąć w związku z przekazaniem konta, w tym ze sprzedaży, przekazania lub jakiejkolwiek innej formy zmiany podmiotu zarządzającego kontem. Niniejsze wyłączenie obejmuje, ale nie ogranicza się do wszelkich roszczeń osób trzecich, kar umownych, kar administracyjnych, odszkodowań oraz kosztów sądowych i kosztów zastępstwa prawnego.

 10. Przy utworzeniu Konta Użytkownika, Usługobiorca musi wybrać jedną z kategorii dostępnych w ramach systemu WodGuru. Wybór kategorii decyduje o przyznanych danemu Użytkownikowi uprawnieniach oraz stopniu dostępu do danych. 

V. ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU

 1. W celu dostępu do Systemu Usługobiorca zobowiązany jest każdorazowo do wprowadzenia poprawnego loginu oraz hasła dostępu do konta.

 2. Praca w systemie WodGuru jest nieograniczona czasowo i terytorialnie. 

 3. WodGuru umożliwia nieprzerwany dostęp do Systemu za wyjątkiem przerw administracyjnych, konserwacyjnych i serwisowych oraz przerw spowodowanymi siłą wyższą, za które nie odpowiada WodGuru.

 4. WodGuru w miarę możliwości będzie informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o planowanych przerwach administracyjnych, konserwacyjnych i serwisowych utrudniających bądź uniemożliwiających dostęp do Systemu.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY / UŻYTKOWNIKA

 1. Jako Usługobiorca zobowiązujesz się do korzystania z Systemu zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia Regulaminu WodGuru może tymczasowo zawiesić lub dezaktywować Konto Główne.

 2. Jako Usługobiorca zgadzasz się na składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem narzędzi Systemu lub w inne formie uzgodnionej z WodGuru. Zgadzasz się również na otrzymywanie informacji w formie elektronicznej. 

 3. Jako Usługobiorca zdajesz sobie sprawę z tego, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku swojego działania niezgodnego z prawem bądź niezgodnego z postanowieniami Regulaminu.

 4. W ramach świadczenia Usług Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczania Opłat na warunkach wskazanych w Regulaminie.

 5. Postanowienia dotyczące praw i obowiązków Usługobiorców stosuje się odpowiednio do Użytkowników.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI WODGURU

 1. WodGuru zobowiązuje się do świadczenia Usług dla Usługobiorcy/Użytkowników z jak najwyższą starannością.

 2. WodGuru ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług i zawieszenia / dezaktywowania Konta Głównego Usługobiorcy lub Konta Użytkownika w przypadku:

 3. wprowadzenia przez Usługobiorcę lub Użytkownika nieprawdziwych danych;

 4. naruszenia przez Usługobiorcę lub Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;

 5. braku dokonania Opłaty za świadczenie Usług we wskazanym terminie;

 6. korzystania z konta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z Regulaminem;

 1. WodGuru jest uprawnione do czasowej przerwy w działaniu Systemu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.

 2. WodGuru dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne trwały możliwie najkrócej i były jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców/ Użytkowników. 

 3. WodGuru nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców/Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

 4. WodGuru zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Systemie lub do zaprzestania świadczenia pewnych aspektów lub funkcji Usług bez uprzedniego powiadomienia i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki zmiany tego typu.

 5. WodGuru informuje, że w związku ze świadczeniem Usług przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w Polityce Prywatności, udostępnionej pod adresem: https://wod.guru/pl/privacy

VIII. OPŁATY

 1. Świadczenie Usług w ramach Systemu WodGuru wiąże się obowiązkiem uiszczania Opłat przez Usługobiorcę na poniższych warunkach.

 2. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.

 3. Opłata za korzystanie z Systemu uzależniona jest od ilości Kont Klubowiczów w pierwszym dniu każdego okresu rozliczeniowego.

 4. Usługobiorców przystępujących do Umowy obowiązują Opłaty w wysokości wskazanej na stronie internetowej WodGuru w zakładce “Cennik”. Opłaty są powiększane o podatek VAT według stawki obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT. Usługobiorcę obowiązują ceny z Cennika z dnia zawarcia Umowy. Późniejsze zmiany wysokości opłat w Cenniku nie mają wpływu na dotychczasowych Usługobiorców.

 5. WodGuru może jednostronnie dokonać zmiany wysokości Opłat dla dotychczasowych Usługobiorców i każdorazowo poinformuje o takiej zmianie za pomocą Systemu. Nowe Opłaty będą obowiązywać Usługobiorcę najwcześniej od następnego okresu rozliczeniowego. Usługobiorca będzie mógł zrezygnować z korzystania z Systemu w przypadku braku akceptacji nowych Opłat. Aktualna wysokość opłaty jest widoczna po zalogowaniu się do Konta Głównego w zakładce: https://wod.guru/dashboard/licence.

 6. Opłata za korzystanie z WodGuru będzie naliczana za każdy okres rozliczeniowy.

 7. Opłaty są wyliczane w następujący sposób: liczba kont Klubowiczów jest mnożona przez obowiązującą stawkę za jedno konto. Suma otrzymana w ten sposób stanowi opłatę za korzystanie z Systemu WodGuru. Przy czym w przypadku przekroczenia Opłaty Maksymalnej za świadczone Usługi, opłata będzie każdorazowo redukowana do wysokości Opłaty Maksymalnej. Wysokość Opłaty Maksymalnej jest dostępna na stronie internetowej WodGuru w zakładce “Cennik”. 

 8. Opłaty należy dokonać z góry w terminie do siódmego dnia każdego okresu rozliczeniowego. Brak zapłaty we wskazanym terminie wiąże się z zawieszeniem funkcjonowania Konta Głównego do czasu dokonania płatności.

 9. WodGuru akceptuje następujące metody płatności: przelew na rachunek bankowy, płatność cykliczna (rekurencyjna) obsługiwana przez serwis Espago.

 10. W przypadku wyboru płatności przelewem rachunek bankowy WodGuru będzie wskazany na wystawionej fakturze.

 11. WodGuru będzie doręczać Usługobiorcy faktury drogą elektroniczną, na co Usługobiorca zgadza się akceptując Regulamin.

 12. Płatność elektroniczna jest dostępna po zalogowaniu się do Konta Głównego.

 13. W przypadku wyboru płatności cyklicznej, Usługobiorca akceptuje automatyczne obciążanie jego karty płatniczej za całość należnych opłat w danym okresie rozliczeniowym. Opłata za każdy kolejny okres rozliczeniowy będzie pobierana automatycznie, do momentu wyłączenia płatności cyklicznej lub wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług. 

 14. W przypadku usunięcia konta przez Usługobiorcę, Użytkownika lub Klubowicza lub wypowiedzenia Umowy przed upływem okresu rozliczeniowego, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot płatności uiszczonych za świadczenie Usług w danym okresie rozliczeniowym. Aktualizacja warunków następuję dopiero od następnego okresu rozliczeniowego.

IX. PRAWA AUTORSKIE

 1. WodGuru udziela Usługobiorcy niewyłącznej licencji z wyłączeniem prawa do dalszej sublicencji lub upoważnienia do korzystania z Systemu WodGuru.

 2. Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji: (1) wykorzystywanie w zakresie funkcjonalności Systemu WodGuru w sposób wskazany w Umowie i w celu jej wykonania; (2) odtwarzanie, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, stosowanie, korzystanie z Systemu WodGuru w celu wykonywania Umowy; (3) umożliwienie osobom trzecim – Użytkownikom – korzystania z Systemu WodGuru zgodnie z przeznaczeniem i w celu wykonywania Umowy; (4) korzystanie z informacji powstałych w wyniku eksploatacji Systemu WodGuru w szczególności: danych, raportów, zestawień́ oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji w celu wykonywania Umowy.

 3. Usługobiorca i Użytkownicy nie są uprawnieni do zmiany ani modyfikowania Systemu WodGuru w jakikolwiek sposób, poza ustawieniami dozwolonymi w ramach realizacji Umowy i przewidzianych we funkcjonalnościach Systemu.

 4. Usługobiorca nie jest uprawniony m.in. do używania Systemu WodGuru w innych celach niż wskazane w Umowie.

 5. WodGuru oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem i podmiotem uprawnionym do korzystania z Systemu, w tym posiada niezbędne prawa do udzielenia licencji na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie. 

X. DANE OSOBOWE

 1. Świadczenie Usług przez WodGuru może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Użytkowników będących osobami fizycznymi, których administratorem jest Usługobiorca lub inny wskazany przez niego podmiot, o czym WodGuru powinien zostać poinformowany podczas zawierania Umowy lub w trakcie jej wykonywania, gdy zajdzie taka potrzeba. 

 2. Usługobiorca jest również administratorem danych osobowych Klubowiczów. 

 3. Przetwarzanie wyżej wskaznych danych osobowych odbywa się w takim przypadku na zasadach określonych w Umowie Powierzenia i w  Polityce Prywatności - w ramach realizacji przez WodGuru Umowy i jedynie w celu zapewnienia dostępu do Usług lub poprawy funkcjonalności Systemu i podejmowania działań w celu eliminacji błędów lub aktualizacji Systemu WodGuru.


XI. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


 1. W ramach wykonywania przez WodGuru Umowy przetwarzane są dane osobowe Klubowiczów, Użytkowników i Usługobiorcy, w tym Użytkowników, których wyłącznym administratorem jest Usługobiorca. Usługobiorca jedynie powierza WodGuru (w przypadku, gdy to Usługobiorca jest administratorem danych osobowych Użytkowników i Klubowiczów), w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) zbiory danych osobowych (dalej jako „Zbiory Danych”) do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Umowie. WodGuru zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu Zbiory Danych wyłącznie na polecenie Usługobiorcy zgodnie z Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

 2. WodGuru oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

 3. Dane będą przetwarzane przez WodGuru wyłącznie w Okresie Obowiązywania Umowy.

 4. Zbiory Danych będą przetwarzane przez WodGuru tylko w celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy, tj. m.in. korzystania z Systemu przez Usługobiorcę, poprawnego działania Systemu WodGuru i umożliwienia komunikacji z osobą korzystającą z usług Usługobiorcy.

 5. Zbiory Danych będą zawierały dane osobowe Użytkowników, Klubowiczów i Usługobiorcy.

 6. Powierzone na podstawie Umowy Zbiory Danych zawierają następujący zakres danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, płeć, zdjęcie.

 7. W zakresie realizacji płatności Klubowiczów powierzony zostanie również następujący zakres danych osobowych: numer rachunku bankowego, nazwa banku, data ważności karty kredytowej, numer weryfikacyjny karty kredytowej.

 8. Zbiory Danych będą przetwarzane w formie cyfrowej, tj. w ramach korzystania z Systemu WodGuru.

 9. Przetwarzanie Zbiorów Danych będzie polegało na wykonywaniu takich operacji, jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie.

 10. WodGuru zobowiązuje się wykonywać Umowę z najwyższą starannością w celu technicznego zabezpieczenia interesów Usługobiorcy lub podmiotu będącego administratorem danych osobowych Pracowników lub Współpracowników Usługobiorcy, w tym Użytkowników w zakresie przetwarzania Zbiorów Danych.

 11. WodGuru zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych Zbiorów Danych.

 12. WodGuru zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych Zbiorów Danych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem Zbiorów Danych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

 13. WodGuru zobowiązuje się do nadania formalnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, w takim zakresie, w jakim sam WodGuru jest na podstawie Umowy upoważniony do przetwarzania Zbiorów Danych, wszystkim osobom które będą przetwarzały powierzone Zbiory Danych w celu realizacji Umowy.

 14. WodGuru zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt. b Rozporządzenia) przetwarzanych Zbiorów Danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania Zbiorów Danych w celu realizacji Umowy.

 15. Na wyraźne żądanie Usługobiorcy w tym zakresie, w terminie do 30  dni roboczych od dnia zakończenia Umowy, WodGuru jest zobowiązany do usunięcia lub zwrotu wszelkich powierzonych mu danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii zgodnie z otrzymaną w formie dokumentowej decyzją Usługobiorcy, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie tych danych osobowych.

 16. W miarę możliwości, WodGuru będzie pomagał Usługobiorcy lub podmiotowi będącemu administratorem danych osobowych Użytkoników i Klubowcziów w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

 17. WodGuru, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłasza je Usługobiorcy, Użytkownikom lub Klubowiczom, najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili zaistnienia naruszenia.

 18. WodGuru oświadcza, że system, w którym będą przetwarzane dane, będzie co najmniej spełniał wymagania określone w art. 32 Rozporządzenia, w tym między innymi: pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych; zdolność do ciągłego zapewniania poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 19. WodGuru zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Usługobiorcy, Użytkowników oraz Klubowiczów o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez WodGuru Zbiorów Danych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do WodGuru, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u WodGuru tych Zbiorów Danych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie Zbiorów Danych powierzonych WodGuru przez Usługobiorcę. 

 20. WodGuru jest zobowiązany do udostępnienia Usługobiorcy wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, nałożonych na Usługobiorcę, w tym Użytkowników oraz Klubowiczów przez przepisy Rozporządzenia. Usługobiorca może żądać udostępnienia informacji o jakich mowa w zdaniu poprzednim nie częściej niż 2 razy w roku.

 21. WodGuru jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługobiorcę, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

 22. Usługobiorca wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez WodGuru jego podmiotom przetwarzającym, które spełniają co najmniej warunki dotyczące organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych opisane w Umowie. WodGuru informuje Usługobiorcę o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających.

 23. Przekazanie powierzonych Zbiorów Danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne lub dokumentowe polecenie Usługobiorcy, chyba że obowiązek taki nakłada na WodGuru prawo unijne lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega WodGuru. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania WodGuru informuje Usługobiorcę/ administratora danych osobowych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

 24. Podwykonawca, o którym mowa powyżej, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na WodGuru w Umowie.

 25. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania współpracy Usługobiorcy ze WodGuru. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od współpracy przez którąkolwiek ze Stron, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez konieczności składania przez Strony odrębnych oświadczeń w tej kwestii.

 26. Powierzone dane osobowe nigdy nie będą przetwarzane dłużej niż przez czas trwania współpracy z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


XII. POUFNOŚĆ

 1. Strony zobowiązują się do wykorzystywania pozyskanych w związku z wykonaniem Umowy informacji poufnych dotyczących drugiej Strony, w tym w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Strony, wyłącznie dla celów wykonania Umowy oraz do nie ujawniania takich informacji osobom trzecim bez zgody drugiej Strony, chyba, że obowiązek ujawnienia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Każda ze Stron będzie traktowała wszelkie dane, materiały lub informacje, nie stanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa niezależnie od ich formy i treści, otrzymane od drugiej Strony jako poufne, chyba że Strona ta wyraźnie wskazała, iż takie materiały lub informacje mogą być ujawnione osobom trzecim.

 3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 2 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.


XIII. REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące Usług należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@wod.guru. WodGuru rozpatruje reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy składającego reklamację wskazany podczas Rejestracji. 

XIV. ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG. ROZWIĄZANIE UMOWY.

 1. Umowa pomiędzy Stronami jest zawarta na czas nieokreślony.

 2. WodGuru oraz Usługobiorca mają prawo do zakończenia korzystania z Usług i wypowiedzenia Umowy w każdym czasie bez wskazywania przyczyny pod warunkiem zachowania czternastego terminu wypowiedzenia.

 3. Za chwilę zakończenia świadczenia Usług w ramach Umowy uznaje się chwilę usunięcia konta przez Usługobiorcę - co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem i zakończeniem Umowy. Dla skuteczności wypowiedzenia wystarczająca jest forma dokumentowa (np. wysłanie informacji za pośrednictwem e-maila).


XV. ZGODA MARKETINGOWA

Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie następujących materiałów oraz informacji:

przez WodGuru tylko i wyłącznie w celach reklamowych i marketingowych dotyczących działalności WodGuru, w następującym zakresie:

Zgoda marketingowa udzielona jest na okres nieoznaczony i może być odwołana w dowolnym czasie w formie dokumentowej pod warunkiem wysłania na adres e-mail [info@wod.guru]

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. WodGuru oraz Usługobiorca mają prawo do zakończenia korzystania z Usług i wypowiedzenia Umowy w każdym czasie bez wskazywania przyczyny. Za chwilę zakończenia świadczenia Usług w ramach Umowy uznaje się chwilę usunięcia konta przez Usługobiorcę - co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem i zakończeniem Umowy. Dla skuteczności wypowiedzenia wystarczająca jest forma elektroniczna (wysłanie informacji za pośrednictwem e-maila). 

 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie pod linkiem: https://wod.guru/pl/terms, w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

 3. WodGuru informuje, a Usługobiorca wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od WodGuru związane ze świadczeniem Usług były przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w formularzu rejestracji. 

 4. WodGuru ma prawo dokonywać zmian w postanowieniach Regulaminu. W razie dokonania zmian w Regulaminie, Wodguru zaktualizuje tekst na stronie internetowej oraz udostępni Usługobiorcy informację w ramach systemu WodGuru. W przypadku gdy Usługobiorca nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego okresu rozliczeniowego. Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

 5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z umowy jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - WodGuru.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

Reduktor kosztów w klubie

Ten bezpłatny ebook pozwoli Ci zredukować koszty prowadzenia biznesu i odzyskać kontrolę nad klubowymi wydatkami!

*Tylko dla właścicieli klubów!