eBook: Reduktor kosztów w klubie. 👉 Pobierz teraz!
×

Funkcjonalności

Cennik

Opinie

Materiały

Zaloguj się

Utwórz darmowe konto klubu

menu

Polityka Prywatności oraz plików „cookies” 


 1. JAK WODGURU CHRONI PRYWATNOŚĆ USŁUGOBIORCÓW, UŻYTKOWNIKÓW I KLUBOWICZÓW


 1. WodGuru z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. WodGuru zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Wszystkie terminy zawarte w Polityce Prywatności należy interpretować zgodnie z definicjami Regulaminu, znajdującego się na na stronie internetowej https://wod.guru/pl/terms.


 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH PRZEZ USŁUGOBIORCÓW

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) jest WodGuru, tj. Tomasz Szadkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Szadkowski WodGuru pod adresem: ul. Katowicka 2c/41, na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP 6731847352, REGON 365182946, adres e-mail: info@wod.guru. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klubowiczów jest Usługobiorca, ale na podstawie odpowiedniej Umowy Powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Usługobiorcą WodGuru przetwarza dane osobowe Użytkowników i Klubowiczów.

 2. Zakres powierzenia danych przez Usługobiorcę jest każdorazowo, indywidualnie określany przez Usługobiorcę i zależy od rodzaju Usług objętych Umową pomiędzy WodGuru a Usługobiorcą oraz indywidualnego sposobu korzystania z tych Usług przez Usługobiorcę. 

 3. WodGuru jest podmiotem, któremu Usługobiorca powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i Klubowiczów, a więc jako procesor, może przetwarzać te dane wyłącznie w zakresie i celu określonym poniżej oraz w związku ze świadczeniem Usług określonych w Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych przez WodGuru w charakterze procesora odbywa się wyłącznie w czasie obowiązywania Umowy Powierzenia zawartej z Usługobiorcą. 

 4. Dane osobowe są przetwarzane przez WodGuru w ramach korzystania z Systemu przez usługobiorcę. Jednocześnie Usługobiorca, Użytkownik i Klubowicz akceptując Politykę zgadza się na przetwarzanie przez WodGuru  ich danych osobowych. 


 1. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

 1. WodGuru, działając jako administrator przetwarza dane Usługobiorców, w celu realizacji Usług opisanych w Regulaminie, w tym zapewnienia ich należytej jakości, w wyniku uzyskania dostępu do Systemu poprzez wskazanie wymaganych danych osobowych, w szczególności w celu zapewnienia tym osobom możliwości komunikowania się ze WodGuru. 

 2. WodGuru działa jako Administrator danych osobowych Użytkowników i Klubowiczów jedynie w celach komunikacji bezpośredniej w zakresie rozpoznawania reklamacji i obsługi zapytań (“help desk”).   

 3. Dane osobowe Usługobiorców, Użytkowników i Klubowiczów przetwarzane są w celu monitorowania poprawności realizacji Usług na podstawie Regulaminu, jako Umowy zawartej z Usługobiorcą przez cały okres jej trwania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Regulamin jest instrumentem prawnym tożsamym umowie).

 4. Ponadto WodGuru przetwarza dane osobowe w celu:

  1. wypełnienia prawnie ciążących na WodGuru obowiązków - przez czas wykonywania tych obowiązków lub przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przetwarzanie danych, lub przez czas, w którym WodGuru może ponieść konsekwencje niewykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe oraz informacje o przebiegu świadczenia Usług);

  2. dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami Usługobiorców Użytkowników i Klubowiczów, a także podmiotów trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  3. zapewnienia obsługi usług płatniczych, (art. 6 ust. 1. lit. f RODO)

  4. marketingu bezpośredniego usług własnych w rozumieniu gromadzenia i analizy danych w celu zbudowania bazy potencjalnych odbiorców wiadomości newsletter oraz oceny ich potrzeb i preferencji, w ramach prawnie uzasadnionego interesu WodGuru, polegający na ochronie praw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  5. odpowiedzi na zapytania złożone poprzez dane kontaktowe udostępnione w Systemie oraz dalszą związaną z tym korespondencją, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź innych form komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  6. zawierania i realizacji zawartych umów z WodGuru, a także ich rozliczenia oraz realizacji czynności mających na celu zawarcie umów tj.  wystawianie faktur i dokumentów księgowych, utrzymanie dostępów do Systemu Usługobiorcy, Użytkownika i Klubowicza, świadczenia usług elektronicznych przez WodGuru w ramach umowy z Usługobiorcą, wsparcie techniczne (w tym “help desk”) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  7. obsługa reklamacji, w tym rozwiązywanie problemów technicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes WodGuru, polegający na ochronie praw Administratora i użytkownika);

  8. generowania plików cookies, gromadzenia danych ze stron WWW lub w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, tj. otrzymywania za pomocą środków porozumiewania się na odległość (e-mail, SMS, telefon) wszelkich materiałów o charakterze handlowym, marketingowym i informacyjnym, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez WodGuru, (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 5. Udostępniania danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak udostępnienia niektórych z wymaganych danych może skutkować brakiem możliwości wykonania przez nas Usług lub odpowiedzi na kierowane do WodGuru zapytania.

 6. Usługobiorca, Użytkownik i Klubowicz może w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania  danych  w okresie od wyrażenia zgody, do jej cofnięcia.


 1. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCY

 1. W celu świadczenia Usług WodGuru przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorcy: 

 2. imię;

 3. nazwisko;

 4. firma

 5. numer NIP

 6. adres e-mail, służący do rejestracji, identyfikujący Usługobiorcę;

 7. numer telefonu;

 8. ulica;

 9. numer domu;

 10. kod pocztowy;

 11. miasto;

 12. numer rachunku bankowego.


 1. Ponadto WodGuru wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, które służą również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). 1. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA I KLUBOWICZA

 1. W celu świadczenia Usług WodGuru przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika/ Klubowicza:

 2. imię;

 3. nazwisko;

 4. adres e-mail, służący do rejestracji, identyfikujący Użytkownika/ Klubowicza;

 5. stanowisko/funkcja pełniona u Usługobiorcy w przypadku Użytkownika;

 6. numer telefonu;

 7. ulica;

 8. numer domu;

 9. kod pocztowy;

 10. miasto;

 11. płeć;

 12. zdjęcie;


 1. W zakresie płatności za oferowane przez Usługobiorcę usługi, Usługobiorca poleca WodGuru także przetwarzanie danych dotyczących środków płatniczych Klubowiczów w postaci:

 1. daty ważności karty kredytowej;

 2. cztery ostatnie cyfry numeru karty kredytowej;

 

 1. Ponadto WodGuru wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, które służą również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).


 1. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 


 1. Usługobiorca, Użytkownik i Klubowicz zobowiązany jest do wskazywania WodGuru pełnych, aktualnych i prawdziwych danych. 

 2. Usługobiorca, Użytkownik i Klubowicz zobowiązany jest do nie przekazywania WodGuru danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekaże takie dane, każdorazowo zobowiązuje się i gwarantuje, że dysponuje podstawą prawną pozwalającą  na udostępnienie takich danych.


 1. KONTROLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 


 1. Usługobiorca, Użytkownik i Klubowicz ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu WodGuru. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane w przypadku usunięcia danych w pierwszej kolejności poprzez zaprzestanie korzystania z Systemu, a dalej  poprzez wysłanie na adres e-mail info@wod.guru stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Usługobiorca, Użytkownik i Klubowicz posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym RODO.


 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 


 1. Dane Usługobiorcy, Użytkownika i Klubowicza mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie WodGuru, to jest partnerom świadczącym usługi związane z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Systemem WodGuru i Usługami, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia teleinformatycznego, firmom świadczącym usługi pośrednictwa w płatnościach drogą elektroniczną, zewnętrznym firmom księgowe, prawnikom, upoważnionym do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe (urzędy skarbowe, sądy, komornicy itp.).

 2. Poza tym przy świadczeniu Usług WodGuru korzysta z pomocy podwykonawców w zakresie usług hostingu, administrowania serwisem jak również potencjalnie innych, z którymi relacja zostanie nawiązana w związku z rozbudową lub modyfikacją Usług.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH I INNE INFORMACJE


 1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a więc do wykonania postanowień Regulaminu oraz na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa. 

 2. Dane osobowe Usługobiorców, Użytkowników i Klubowiczów będą przechowywane przez:

 3. okres trwania korzystania z Systemu przez Usługobiorcę, Użytkownika, Klubowicza,

 4. okres współpracy pomiędzy WodGuru a Usługobiorca, dla którego Użytkownik pracuje lub

 5. do czasu cofnięcia bądź modyfikacji udzielonej zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, 

 6. czas niezbędny do realizacji innych celów. 

 1. Dane osobowe będą przechowywane także po ww. okresach przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny WodGuru do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.

 2. W przypadku rozwiązania Regulaminu, wskutek którego następuje zaprzestanie korzystania z Systemu przez Usługobiorcę, Użytkownika, Klubowicza, WodGuru usunie, bez możliwości ich późniejszego odzyskania, zapisane tam informacje, w tym wszelkie dane osobowe.


 1. POLITYKA COOKIES 


 1. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

 2. WodGuru korzysta z plików cookies w celach:

  1. statystycznych,

  2. konfiguracji Systemu WodGuru - umożliwiają ustawienia funkcji i usług zgodnie z preferencjami Usługobiorców, Użytkowników i Klubowiczów,

  3. uwierzytelniania - umożliwiają informowanie gdy Usługobiorca, Użytkownik, Klubowicz korzystają z dostępu do Systemu, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje;

  4. analizy i badania zachowania Usługobiorców, Użytkowników i Klubowiczów - umożliwiają odczytanie preferencji i poprzez ich analizę ulepszanie i rozwijanie produktów i usług; 

  5. personalizacji reklam - umożliwiają dopasowywanie reklam do cech demograficznych klientów, ich zainteresowań, potrzeb czy preferencji

 3. Zbieranie informacji odbywa się anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych Usługobiorców, Użytkowników i Klubowiczów chyba, że ustawienia urządzenia końcowego pozwalają na taką identyfikację.

 4. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z Systemu WodGuru istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez System, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi. Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików zwanych „ciasteczkami” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje WodGuru nie będą funkcjonowały poprawnie. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do korzystania z Systemu WodGuru. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą. Brak zmiany ustawień oprogramowania stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez System WodGuru z plików cookies w celach wyżej określonych.


 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 


W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w Polityce mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej https://wod.guru/pl/privacy.


Optymalizator zapisów na zajęcia

Ten bezpłatny ebook pomoże Ci zwiększyć liczbę rezerwacji na zajęcia, jednocześnie oszczędzając Twój cenny czas każdego dnia!

*Tylko dla właścicieli klubów!