Regulamin klubu


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Treningów “Ninja Kids” oraz uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach sportowych zwanych dalej „treningiem/gami”:


Ninja Kids Sp. z o.o. Gdańsk, adres korespondencyjny: ul. Piecewska 30d/24, 80-288 Gdańsk., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001016902, posiadająca numer NIP: 9571154221, numer REGON: 524352667,  

(dalej: „Organizator”).


§2 ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Świadczenie usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej i poprzez opłacenie karnetu lub wejściówki i zaakceptowanie regulaminu.

 2. Sprzedaż usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej i opłacenia karnetu lub wejściówki.

 3. Członkiem drużyny może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia, może zostać przyjęta w poczet członków drużyny za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

 4. Termin ważności karnetu to jeden miesiąc

 5. Korzystanie z karnetu przez klienta jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Drużyną na czas nieokreślony..

 1. Członek drużyny podlega prawom i obowiązkom wynikającym z wybranego rodzaju karnetu. 

 2. Status Członka drużyny uzyskuje się z momentem wykupu pierwszego karnetu i akceptacją niniejszego regulaminu podczas zakupu. W przypadku gdy o członkowsko ubiega się dziecko, w jego imieniu płatności i akceptacji niniejszego Regulaminu dokonuje przedstawiciel ustawowy. Nabycie statusu nie może nastąpić wcześniej niż po dokonaniu należnych płatności na rzecz drużyny, wynikających z obowiązującego cennika karnetów i wejściówek jednorazowych, w terminach określonych regulaminem.

 3. Członek drużyny (przedstawiciel ustawowy członka drużyny) zobowiązuje się do terminowego regulowania opłaty za karnet za dany okres rozliczeniowy. 

 4. Pierwsza rata miesięczna płatna jest w dniu zawarcia umowy i stanowi zapłatę za pierwszy miesiąc korzystania z usług Organizatora.

 5. Płatności wynikające z tytułu umowy, zawartej w systemie płatności miesięcznej, Członek drużyny zobowiązuje się dokonywać z góry za kolejny miesiąc, nie później niż na 24 godziny przed ustalonym treningiem. Brak wniesienia opłaty w w/w terminie może spowodować niedopuszczenie Członka drużyny do danego treningu.

 6. Członkostwo w drużynie jest imienne i nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.

 7. Członkostwo może zostać rozwiązane bez wypowiedzenia umowy, jeżeli w opinii Organizatora treningów,  kontynuacja członkostwa może zaszkodzić reputacji i interesom drużyny, w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

 8. Członkostwo może zostać rozwiązane przez Organizatora, jeżeli Organizator postanowi rozwiązać działalność drużyny “Ninja Kids”.

 9. Niezależnie od powyższych postanowień, Członek Drużyny nie ma prawa do korzystania z treningów w przypadku, gdy zalega z jakąkolwiek opłatą członkowską lub inną płatnością na rzecz Organizatora. W takiej sytuacji Organizator jest zwolniony od obowiązku dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Członka Drużyny do czasu uregulowania jego zadłużenia, w szczególności Organizator ma prawo do wyproszenia Członka drużyny z treningu.

 10. W ciągu trwania umowy Członek Drużyny ma możliwość bezpłatnego zawieszenia członkostwa bez podawania przyczyny na czas określony 30 dni. W przypadku chęci zawieszenia członkostwa na okres dłuższy, Klient zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia zaistniałego faktu z Organizatorem. W przypadku ponownej chęci skorzystania z prawa do zawieszenia karnetu, klient zobowiązany jest uiścić 50 zł należności za każde 30 dni dodatkowa możliwość zawieszenia usługi z góry. W okresie zawieszenia członkostwa spłacanego w ratach miesięcznych obowiązek płacenia składki miesięcznej ustaje. Po zakończeniu okresu zawieszenia członkostwa, obowiązek płacenia zostaje wznowiony.

 11. Odrobienie treningu jest możliwe wtedy, gdy Członek drużyny wypisze się treningu na minimum jedną godzinę przed rozpoczęciem zajęć. W sytuacji, gdy klient tego nie zrobi z jakiejkolwiek przyczyny, sesja treningowa przepada. 

 12. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że głównym beneficjentem zajęć są osoby w wieku 5-12 lat. Klient wie, że dzieci w tym wieku mogą nie mieć tyle zdolności interpersonalnych co wykształcona osoba dorosła. W związku z tym, dzieci nie potrafią radzić sobie z opiniowaniem tak dobrze, jak dorośli. Klient oświadcza, że w związku z powyższym, przyłoży wszelkich starań do dbania o dobre imię Organizatora, a wszelkie kwestie sporne wynikające z nieporozumień, pomyłek i innych indywidualnych przesłanek zostaną wyjaśnione indywidualnie, mailowo lub telefonicznie poza opinią publiczną. Tym samym Organizator deklaruje reagować na tego typu sytuacje z wysokim priorytetem i proklienckim nastawieniem. 

§3 PŁATNOŚCI

 1. Płatności są możliwe za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub webowej.

 2. Operatorem płatności jest znany, bezpieczny i cieszący się dobrą opinią podmiot - Przelewy24 (PayPro Spółka Akcyjna), który umożliwia proste płatności internetowe i mobilne,

 3. Przed wykupieniem karnetu lub wejścia jednorazowego należy skonsultować się z Organizatorem, aby zapytać o dostępność miejsc w interesującym terminie.

 4. Po otrzymaniu informacji o wolnym miejscu należy wykupić wejściówkę minimum 15 min przed treningiem i zapisać się do grupy treningowej,

 5. Płatności za karnety są realizowane z góry za treningi, nie później niż 15 min przed treningiem,

 6. Należy zachować ciągłość w płatności za treningi. Brak płatności po wyczerpaniu karnetu, traktowany jest tak, jakby Członek Drużyny był nieobecny, a to nie zwalnia go z płatności za trening. Przykładamy dużo starań do tego, aby informować Cię o stanie Twojego karnetu, ale również zachęcamy, aby kontrolować jego stan w aplikacji mobilnej.

 7. Cennik karnetów podstawowych:

  1. Bezpłatne wejście: 0 zł brutto- ważny 1 miesiąc, dostępny jednorazowo,

  2. Jednorazowe wejście: 49 zł brutto- czas nieokreślony,

  3. Karnet 4 wejścia: 170 zł brutto - ważny 1 miesiąc lub do wyczerpania sesji,

  4. Karnet 8 wejść: 338 zł brutto - ważny 1 miesiąc lub do wyczerpania sesji,

  5. Karnet 12 wejść: 504 zł brutto - ważny 3 miesiące lub do wyczerpania sesji,

  6. Karnet semestralny zimowy 16 wejść: 668 zł brutto - ważny do 31 stycznia 2024,

  7. Karnet semestralny letni 16 wejść: 668 zł brutto - ważny do 31 czerwca 2024,

  8. Karnet semestralny zimowy 36 wejść: 1476 zł brutto - ważny do 31 stycznia 2024,

  9. Karnet semestralny letni 36 wejść: 1476 zł brutto - ważny do 31 czerwca 2024,

  10. Cały rok szkolny 36 wejść: 1476 zł brutto - ważny do 31 czerwca 2024,

  11. Cały rok szkolny 72 wejść: 2880 zł brutto - ważny do 31 czerwca 2024.

 1. Bezpłatne pierwsze wejście jest możliwe dla osób poszukujących treningów dla dzieci, chcących zapisać swoje dziecko na dłużej systematycznie (przyjście z zamiarem wykupienia karnetu). W przypadku uczestniczenia w zajęciach jednorazowo (przyjazd do Trójmiasta na wczasy lub szukanie odskoczni i  jednorazowej rozrywki) należy opłacić jednorazowy trening najpóźniej na 15 min przed treningiem.


§4 KONTA I SUBKONTA W APLIKACJI MOBILNEJ

 1. W koncie głównym wpisujesz dane swojego pierwszego dziecka, (jeśli chcesz zmienić napisz pod adres kontakt@ninjakids.pl) 

 2. Aby zapisać drugie konto, należy wybrać “kup karnet” i tam założyć drugie konto, (jeśli chcesz zmienić napisz pod adres kontakt@ninjakids.pl) 

 3. Z konta głównego możesz zarządzać całym karnetem (widzisz ile wejść CI zostało, kiedy będzie następna płatność itp).

 4. W obrębie jednego konta można utworzyć profile dowolnej ilości dzieci.

§5 KARNETY I WEJŚCIÓWKI:

 1. Ogólne postanowienia: 

  1. W przypadku karnetów istnieje możliwość odrobienia nieobecności, jeśli uczestnik odpowiednio wcześnie tj. 60 min przed rozpoczęciem treningu wypisze dziecko z grupy treningowej. Wypisujemy za pomocą aplikacji mobilnej.

  2. Istnieje możliwość jednorazowego, bezpłatnego zawieszenia karnetu na 30 dni. W tym celu należy wejść na stronę “www.ninjakids.pl”, na stronie głównej w zakładce panel klienta kilknąć przycisk “zamrożenie” i dalej realizować zgłoszenie, zgodnie z wpisywanymi informacjami. W sytuacji, gdy istnieje konieczność ponownego zawieszenia karnetu, należy zapłacić 50 zł za każde 30 dni zawieszenia - innymi słowy odnowienie puli 30 dni na wydłużenie karnetu kosztuje 50 zł (po uprzednim skontaktowaniu się z Organizatorem).. 

  3. Organizator  “Ninja Kids” nie bierze odpowiedzialności za sytuacje na drodze utrudniające dojazd, brak dopilnowania procedury wypisania z zajęć na godzinę przed ich rozpoczęciem, pojawienia się choroby wywołanej wirusem lub bakterią w dniu treningu, kiepskie samopoczucie lub chęć odpoczynku w dniu treningu. W każdej z tych sytuacji trening w karnecie przepada bez możliwości odrobienia jej.

  4. Klient zobowiązuje się do przestrzegania proponowanych zasad w regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia karnetu w trybie natychmiastowym w sytuacji gdy klient systematycznie szuka i wykorzystuje luki w regulaminie w celu uzyskania korzyści majątkowych większych niż otrzymali inni klienci. W takiej sytuacji, jeśli klient nadal chce korzystać z treningów Ninja Kids, może otrzymać ostrzeżenie lub indywidualną propozycję “karnetu naprawczego”, którego celem jest rekompensata utraconych korzyści przez innych klientów oraz drużyny.

 2. Ogólne warunki karnetów:

- termin ważności karnetów: w zależności od rodzaju karnetu jego termin to: 30 dni, 1 miesiąc, 3 miesiące, semestr szkolny lub rok szkolny,
- termin odnowienie karnetu: w zależności od decyzji klienta, termin odnowienia karnetu następuje po wyczerpaniu wejściówek lub po zakończeniu ważności karnetu. W każdym z tych dwóch przypadków, ważność odnowionego karnetu jest liczona od daty zapłaty za karnet. 
- jednomiesięczny okres wypowiedzenia: dotyczy karnetów miesięcznych i trzymiesięcznych. Po wypowiedzeniu umowy klient zobligowany jest do zapłaty ostatniej raty za trening w wysokości 170 zł. Otrzymuje jednocześnie 4 wejścia na zajęcia Ninja Kids do wykorzystania w ciągu najbliższego miesiąca.
- zwrot pieniędzy za niewykorzystany karnet: nie zwracamy pieniędzy, chyba że uprawnia do tego stosowana gwarancja będąca integralną częścią kupowanego karnetu. Szczegóły gwarancji podajemy zawsze na stronie ninjakids.pl/gwarancje

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen i zasad związanych z karnetami i wejściówkami jeśli uzna, że wpłynie to pozytywnie na rozwój drużyny.


§6 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z TRENINGÓW NINJA KIDS

 1. Regulamin przedstawiony przez Organizatora ma zapewnić optymalny trening wszystkim uczestnikom treningów. 

 2. Pracownicy Organizatora pozostają do dyspozycji uczestników treningów, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w niniejszym regulaminie.

 3. Organizator świadczy usługi w zakresie treningów grupowych dla dzieci i osób dorosłych na świeżym powietrzu.

 4. Udział w treningach “Ninja Kids” wymaga sprawności fizycznej, odporności psychicznej i wytrwałości. Udział w treningach “Ninja Kids” niesie za sobą znane i nieprzewidziane ryzyko fizycznych obrażeń lub/i śmierci, choroby lub/i zniszczenia, utraty osobistej własności. Udział w treningach “Ninja Kids” jest całkowicie dobrowolny i wynikający z wolnej woli Uczestnika, który musi zaakceptować każde i całe ryzyko oraz wyrazić zgody i potwierdzić, że jego udział w każdym z treningów następuje z własnej nieprzymuszonej woli i jest całkowicie dobrowolny niezależnie od tego co zostało mu zasugerowane w jakikolwiek sposób.

 5. Uczestnik treningów Ninja Kids sam decyduje o tym (lub opiekun ustawowy), czy jego stan zdrowia, kondycja czy inne uwarunkowania umożliwiają mu udział w treningu lub jego części.

 6. Każdy z Uczestnik treningów, przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań do uczęszczania na treningi “Ninja Kids”, Uczestnik powinien zasięgnąć opinii lekarza pierwszego kontaktu i uzyskać jego opinię/zgodę na uczestnictwo. W sytuacji braku zgody/ opinii lekarza to rodzic bierze na siebie odpowiedzialność za aktualny stan zdrowia Uczestnika treningów “Ninja Kids”.

 7. Uczestnik oraz prawny opiekun (rodzic), musi wiedzieć, że treningi mają charakter o podwyższonym ryzyku. Oznacza to, że znacznie częściej mogą wystąpić otarcia, stłuczenia, skręcenia, wstrząśnienie mózgu i urazy głowy, złamania w wyniku upadków, potknięć i poślizgnięć, rany cięte od szkła, rany szarpane od zahaczenia o płot, zasieki,

 8. Zalecamy wykupić dodatkowe ubezpieczenie NNW dla Uczestnika treningów, wykupione we własnym zakresie. Organizator informuje, iż współpracuje z PKO i może zaoferować pakiety ubezpieczenia w cenie od 45 zł/uczestnik niepełnoletni. 

 9. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Uczestnik treningu powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć.

 10. Uczestnik treningów “Ninja Kids” powinien korzystać z treningów zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez Organizatora, wytypowaną osobę prowadzącą trening (trenerów/instruktorów) lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Organizator lub osoba reprezentująca, trener/instruktor prowadzący  trening  “Ninja Kids” mogą poprosić Uczestnika treningu  o jego opuszczenie w przypadku:

  1. gdy, zachowanie Uczestnika  zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników  oraz zakłóca porządek treningu,

  2. gdy, nie przestrzegania poleceń wydawanych przez przedstawicieli Organizatora treningów “Ninja Kids” - trenera/instruktora,

  3. gdy, występuje nieprzestrzeganie zasad, których wyegzekwowanie prowadzi do skrócenia czasu trwania treningu, 

  4. gdy, zachowanie Uczestnika jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Organizatora dla treningów “Ninja Kids”.

 11. Uczestnik treningów ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie mienia publicznego lub prywatnego na skutek braku stosowania się do zaleceń trenera i/lub ogólnych nakazów i zakazów panujących w przestrzeni publicznej, na których odbywają się treningi “Ninja Kids”

 12. Organizator treningów “Ninja Kids”  zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Uczestnika lub Uczestników zajęć.


§7 Nagrywanie VIDEO i AUDIO

 1. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że na treningach będą robione zdjęcia oraz kręcone filmy, które do celów marketingowych, są publikowane na Facebooku, Instagramie, TikToku, Youtube oraz przez innych partnerów medialnych generując ruch organiczny lub/i płatny w celu rozwoju działalności Organizatora treningów “Ninja Kids” oraz promocji aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych  tj. dotarcie do szerszego grona odbiorców. Skutkiem tych działań są przez Organizatora, materiały promocyjne z wykorzystaniem zdjęć Uczestników treningów w tym dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Organizator treningów “Ninja Kids” wykonuje wyżej opisane czynności w celu utrzymania i rozwoju swojej działalności. Tym samym Organizator oświadcza, że z dużą starannością podchodzi do jakości publikowanych materiałów z udziałem Uczestników treningów oraz dobierania grupy odbiorców podczas kampani marketingowych, aby ograniczyć wyświetlanie materiałów audio-wizualnych osobom niepożądanym. Organizator tym samy udziela gwarancji, że nigdy nie zestawia ze sobą kilku danych osobowych tj. imię czy nazwisko, dane adresowe lub kontaktowe, które mogłyby ułatwić identyfikację osoby ze zdjęcia.

 2. Dostęp do materiałów audio-wizualnych posiada wyłącznie Organizator treningów  “Ninja Kids” oraz współpracujący z nim trenerzy i instruktorzy, a także zaufani partnerzy świadczący usługi pomagające realizować pkt.1 (marketerzy, montażyści, graficy, redaktorzy, agencje marketingowe, fotografowie itp.)

 3. Materiały audio-wizualne opublikowane na stronach będą widnieć na nich do momentu zakończenia działalności danego miejsca w sieci, a magazyn Organizatora treningów “Ninja Kids” przechowuje materiały nie więcej niż 5 lat od czasu zdobycia materiałów. Uczestnik treningów ma możliwość uzyskania wglądu do zgromadzonych materiałów z udziałem swojego wizerunku.

 4. Organizator treningów “Ninja Kids”, zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości wykupienia karnetu na następne miesiące i uczestnictwa w treningach w sytuacji częstego zgłaszania usunięcia materiałów audiowizualnych z bazy bez podawania powodu lub/i  powodu chęci pozostania anonimowym lub innych powodów, które w opinii Organizatora nie działają na szkodę Uczestnika treningów. W interesie Organizatora jest dostarczenie usług na najwyższym możliwym poziomie, a jest to możliwe tylko dzięki zdobywaniu dobrych jakościowych materiałów marketingowych. Treningi Ninja Kids są treningami grupowymi, dlatego częste usuwanie materiałów marketingowych w wyniku obecności jednego z Uczestników chcącego zachować anonimowość powoduje utratę przez Organizatora dobrego materiału audiowizualnego z udziałem pozostałych Uczestników treningu, który często jest bardzo kosztowny. Brak materiałów marketingowych może skutkować upadkiem działalności Organizatora i rozwoju treningów “Ninja Kids”, co jest sprzeczne z interesem obu stron umowy (Organizatora oraz Uczestnika). W kontekście zachowania anonimowości proponujemy, aby uczestnik do tych celów miało maskę lub komin uniemożliwiający rozpoznanie. To w gestii Uczestnika lub opiekunów prawnych leży zabezpieczenie wizerunku swojego bądź wizerunku dziecka. Jeśli dostępne środki nie pozwalają na zachowanie anonimowości w żaden sposób na naszych zajęciach, Organizator proponuje zrezygnować z treningów “Ninja Kids”, które są treningami grupowych i sugeruję poszukać treningów o charakterze zajęć indywidualnych, na których dostępne środki ochrony mogą wystarczyć.

 5. Pochodzenie materiałów audio-wizualnych jest różna: profesjonaliści, rodzice, amatorzy filmu i fotografii, trenerzy, osoby niepowiązane. Gwarantujemy, że z nadesłanych materiałów do Organizatora, dokonywana jest selekcja publikowanych materiałów dbając o to, aby publiczny wydźwięk był pozytywny, dbając o budowanie dobrego wizerunku każdego Uczestnika treningu.

 6. Informujemy, że wszystkie nasze Treningi odbywają się w publicznej przestrzeni. Stąd przypadkowi przechodnie, rodzice, systemy miejskiej rejestracji obrazu mogą służyć jako źródło udostępniania wizerunku. Z uwagi na ten fakt nie możemy zagwarantować pełnej anonimowości podczas treningu “Ninja Kids” oraz innych działalności Organizatora. Wychodząc naprzeciw Organizator proponuje , aby rodzic i Uczestnik we własnym zakresie zadbał o sposób ukrywania twarz oraz unikał publikacji twarzy swojej lub dziecka pod własnym nazwiskiem w mediach społecznościowych, które za pomocą systemów informatycznych mają zdolność do wykrywania tożsamości po cechach szczególnych. Jeśli zależy Ci na obniżeniu ryzyka zdradzenia swojej tożsamości to Organizator zaleca: unikać zestawiania ze sobą różnych danych w mediach społecznościowych (w szczególności w zestawieniu: imię, nazwisko, telefon, adres, twarz, praca, status związku, dziecko), zakrywanie twarzy, korzystanie z sieci VPN, starać się nie opowiadać wszystkim, że dbasz o anonimowość, używać internetu do celów zawodowych na tyle ile jest to konieczne, umówić się ze specjalistą w zakresie ochrony danych osobowych.


§8 GODZINY FUNKCJONOWANIA DRUŻYNY NINJA KIDS

 1. Aktualne godziny funkcjonowania drużyny opisane są zawsze w kalendarzu na stronie https://www.ninjakids.pl/grafik/ oraz w aplikacji mobilnej i webowej “WODGURU”,

 2. Uczestnik w celu korzystania z karnetu ma obowiązek zapisywać się na grupy treningowe Sam. Oczywiście, może zrobić to trener/instruktor, w tym przypadku Uczestnicy treningu, mogą stracić nawet 10 minut treningu na czynności administracyjne. Organizator zaleca, aby skrupulatnie zapisywać się na treningi,

 3. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu działalności treningów “Ninja Kids”. O tym fakcie Uczestnicy i Użytkownicy zostaną poinformowani SMS-em, mailem oraz w ogólnodostępnym miejscu (internet). 


§9 FUNKCJONOWANIE W RAMACH UCZESTNICTWA W TRENINGACH NINJA KIDS

 1. Funkcjonowanie treningów oparte jest na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, otwartości i pozytywnym nastawieniu.

 2. Uczestnik (osoba niepełnoletnia - dziecko, młodzież) należy odebrać z miejsca treningu nie później niż 5 minut po zakończeniu treningu. W rażącym lekceważeniu tego punktu Organizator treningów “Ninja Kids”, może naliczyć karę w wysokości 100 zł za każde rozpoczęte pół godziny zwłoki i doliczyć do następnego rozliczenia, płatności za karnet.

 3. Uczestnik treningu zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez trenerów.

 4. Uczestnik treningu zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku w miejscu treningu (posprzątać ewentualne śmieci po sobie, naprawić zniszczenia).

 5. W przypadku spóźnienia trenera/instruktora, Uczestnik treningu o godzinie rozpoczęcia treningu organizują sami rozgrzewkę w postaci ćwiczeń: krok odstawno - dostawny w lewo i prawo 100 m; 10 powtórzeń pies z głową do dołu; 10 powtórzeń pies z głową do góry; 10 sekund każda możliwa pozycja deski - lewym bokiem, przodem, prawym bokiem i tyłem; 20 sekund skrętoskłony; 10 wykroków na lewą nogę; 10 wykroków na prawą stronę; 10 pełnych przysiadów na przemian z dwoma seriami 10 pompek; 10 sekund krążenia ramion w przód; 10 sekund krążenia ramion w tył; 10 sekund jaskółka na lewej nodze; 10 sekund jaskółka na prawej nodze; 10 sekund ugięcia przód/tył + 10 sekund ugięcia prawo lewo, 10 pajacyków pajacyków;  20 podskoków obunóż; 5 skoków w dal. Po zakończeniu tych ćwiczeń biegamy w okolicy miejsca zbiórki tak długo, aż pojawi się trener/ instruktor. W sytuacji, gdy trener/instruktor pojawi się wcześniej, czekamy na dyspozycje z jego strony.

 6. Niektóre z treningów odbywają się w miejscach położonych na terenie parków miejskich oraz wykorzystują infrastrukturę pożytku publicznego.
  W przypadku, gdy trening odbywa się w takich miejscach, Uczestnicy treningu zobowiązani są do przestrzegania wszelkich regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących na terenie parków miejskich i innych miejscach pożytku publicznego.

 7. Jeżeli Organizator został pociągnięty do odpowiedzialności lub naprawił szkodę powstałą na terenie parku miejskiego lub innym miejscu pożytku publicznego w związku z działaniem lub zaniechaniem Uczestnika treningu, wynikającym z niezastosowania się do treści regulaminów i przepisów porządkowych, przysługuje mu prawo zwrotu od Uczestnika treningu lub jego opiekuna prawnego poniesionych kosztów wynikających z konieczności naprawy wyrządzonych szkód.

 8. Niezależnie od przypadków wskazanych w Umowie, Organizator ma prawo rozwiązać w formie pisemnej każdą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Uczestnik treningu rażąco narusza postanowienia Umowy lub niniejszych zapisów w Regulaminie, tj.:

 1. gdy, zachowuje się w sposób agresywny bądź w inny sposób powszechnie uznawany na niedopuszczalny;

 2. gdy, swoim niewłaściwym zachowaniem naraża innych Uczestników treningu lub przechodniów i trenerów/ instruktorów na utratę zdrowia lub życia;

 3. gdy, uporczywie, pomimo co najmniej trzykrotnego wezwania do zmiany zachowania, nie stosuje się do poleceń trenera lub osoby odpowiedzialnej za prowadzenie Treningu “Ninja Kids”;

 1. Za wszelkie szkody z winy Uczestnika treningu, na terenie Parku Miejskiego oraz innych obiektów pożytku publicznego, w trakcie trwania treningu, odpowiada Uczestnik treningu.


§10 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Na treningu należy przyjść, 5 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia, aby trener mógł sprawdzić obecność. Spóźnienie jest tożsame z nieobecnością.

 2. Na trening można przyjść tylko na grupę, do której Uczestnik zadeklarował przyjść, poprzez aplikację mobilną lub webową. W sytuacji zmiany terminu treningu, należy wypisać się z treningu najpóźniej na godzinę przed jego rozpoczęciem treningu.

 3. Przepisywanie karnetu na innego Uczestnika treningu jest niemożliwe,

 4. Organizator treningów “Ninja Kids”, może odmówić odrobienia treningu w określonej godzinie, jeśli grupa osiągnęła maksymalny limit uczestników lub karnet jest nieopłacony i nieaktywny.

 5. Na treningach należy przyjść już przebranym w strój i obuwie sportowe oraz przygotować strój na zmianę,

 6. Uczestnik treningu może przyjść na zajęcia z osobą towarzyszącą, po ówczesnym poinformowaniu o tym fakcie Organizatora, aby ten mógł zapewnić miejsce w danej  grupie treningowej. Osoba towarzysząca może skorzystać z darmowego pierwszego wejścia na zajęcia. Osoba towarzysząca zostaje zarejestrowana w systemie obsługi klienta Organizatora treningów “Ninja Kids”. Ta sama reguła obowiązuje również przy większej ilości osób towarzyszących. 

 7. Osoba towarzysząca, która z góry wie, że nie chce kupić karnetu z różnych powodów (jest na wakacjach, szuka jednorazowej odskoczni lub innych powodów) nie przysługuje bezpłatne wejście i Organizator treningów zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości jednorazowego wejścia przed rozpoczęciem jednostki treningowej.

 8. Zabronione jest przychodzenie Uczestnikom treningów na trening ze zwierzętami bez akcesoriów zabezpieczających przed spowodowaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu kogokolwiek z Uczestników treningu lub osób w pobliżu, nawet jeśli zwierzęta poddane zostały profesjonalnej tresurze. Organizator treningów wymaga posiadania przez opiekuna zwierzęcia  smyczy, kagańca. Należy takie zwierzęta zabezpieczyć należycie, co w interpretacji Organizatora, oznacza zabezpieczenie w taki sposób, aby nie spowodować krzywdy ani fizycznej, ani psychicznej Uczestnikom treningów i osobom w okolicy. Za urazy psychiczne uznamy również dyskomfort Uczestnika treningu lub płacz Uczestnika małoletniego (dziecka) wynikający z ingerencji zwierzęcia w jego strefę bezpieczeństwa. W sytuacji zlekceważenia zakazu i zaistnienia sytuacji ataku na Uczestnika treningu lub osobę postronną, osoba która zlekceważyła zakaz bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną i finansową oraz w zaistniałej sytuacji zobowiązuje się zrekompensować poniesione straty mienia, zdrowia i/lub życia poszkodowanego oraz koszty związane z utratą dobrego imienia Organizatora. Organizator posiada możliwość wysłania Uczestnika treningu na badania do jednostki świadczącej usługi zdrowotne z zakresu poprawy zdrowia i jakości życia oraz skierować na konsultację psychologiczną na koszt osoby, która należycie nie zabezpieczyła swojego zwierzęcia, czego powodem był atak zwierzęcia na Uczestnika treningu. 


§11 ODZIEŻ SPORTOWA 

 1. Organizator treningów “Ninja Kids” zaleca, aby każdy Uczestnik treningów w trakcie ich przebiegu był ubrany w odzież treningową, najlepiej przeznaczoną do intensywniejszego użytkowania (nie najnowszą) oraz obuwie sportowe zakrywające palce i pięty, stosowne do panujących warunków atmosferycznych. Trening w sandałach, klapkach albo skarpetkach jest zabroniony. Trening w ubraniu codziennym albo w jeansach jest dozwolony ale Organizator, trener ani instruktor nie ponoszą odpowiedzialności za jego zniszczenie, wynikające z charakterystyki i zadań wykonywanych w trakcie treningu.

 2. Każdy Uczestnik treningu będzie miał dostęp i możliwość zakupu strojów treningowych z logotypem i brandingiem drużyny Ninja Kids, dostępnej do zakupu na stronie dystrybutora ubrań sportowych pod adresem https://www.sportplay.pl/shop/ .

 3. Zalecamy do użytkowania w trakcie trwania treningu rękawic i czapek. W trakcie treningów nie wolno przebywać w odzieży z elementami powiązanymi z organizacjami o charakterze nacjonalistycznym lub komunistycznym oraz organizacjami nawołującymi do agresji i przemocy.


§12 POSTĘPOWANIE ZE SPRZĘTEM I INFRASTRUKTURĄ ZNAJDUJĄCYM SIĘ W MIEJSCACH TRENINGÓW

 1. Sprzęt  i infrastruktura zastana musi być wykorzystywana tylko do tych ćwiczeń, do których jest przeznaczona.

 2. Użytkowanie sprzętu i infrastruktury zastanej powinno być użytkowane zgodnie z zachowanymi normami i regulaminami obiektów. 

 3. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu oraz infrastruktury, które wystąpiły w wyniku  rażącego braku poszanowania oraz niezastosowania się do regulaminów obiektów oraz uwag instruktorów/trenerów, ich naprawą będą obciążeni Uczestnicy treningów  lub ich opiekunów prawnych. §13 UŻYTKOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH, MOBILNYCH I TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH.

 1. W trakcie treningów zabrania się słuchania muzyki z urządzeń multimedialnych.

 2. W trakcie treningów Uczestnicy nie powinni posiadać telefonów komórkowych (Smartphonów), ponieważ mogą ulec zniszczeniu, zalaniu lub zgubieniu, za które Organizator treningów “Ninja Kids” oraz osoba prowadząca trening nie będzie ponosić odpowiedzialności.

 3. Zezwala się użytkować wszelkiego rodzaju gadżety i akcesoria służące do pomiarów wykonanej pracy podczas treningu m.in - smartwatch, pulsometry, zegarki sportowe i inne. Organizator treningów ‘Ninja Kids” jednocześnie zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia, zgubienia oraz trwałe uszkodzenia posiadanego sprzętu, przed w trakcie i po trenigu. 


§14 TRENINGI DRUŻYNY

 1. Treningi prowadzone są wyłącznie przez instruktorów lub trenerów współpracujących z Organizatorem.

 2. Uczestnicy treningów uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.

 3. Na treningu obowiązują wcześniejsze zapisy. Zapisu można dokonać przez stronę internetową operatora www.ninjakids.pl. Strona ta przekieruje dalej do systemu internetowego WODGURU i dalej do kalendarza zajęć, gdzie Uczestnik będzie mógł wybrać dogodny dla siebie termin wyboru treningu. W celu aktywacji konta  należy zalogować się do założonego uprzednio przez siebie konta i dokonać zapisu. Możliwość zapisu jest tylko wtedy, gdy uprzednio Uczestnik uiści stosowną opłatę w systemie płatności, za karnet lub wejście jednorazowe na trening.

 4. Jeżeli Uczestnik treningu nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, musi wypisać się z nich w aplikacji mobilnej nie później niż godzinę przed rozpoczęciem zajęć.

 5. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w treningach jest ustalona na 16 uczestników. Ostateczną decyzję o ewentualnym rozpoczęciu bądź kontynuacji treningu po jej przekroczeniu, Organizator treningów “Ninja Kids”, pozostawia w gestii trenera bądź instruktora prowadzącego dany trening. 

 6. Organizatorowi przysługuje prawo do rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia treningów danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Uczestników i osób z aktywnym i opłaconym karnetem. Powiadomienie nastąpi poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora (www.ninjakids.pl) lub w ogłoszeniach systemu zarządzania treningami, WODGURU i zmiany zapisu  do niniejszego regulaminu.
§15 OSOBY POSTRONNE, PRZECHODNIE i INNI

 1. Do treningu mogą dołączyć tylko osoby zweryfikowane lub takie, które bezpośrednio przed rozpoczęciem treningu zaakceptują w systemie internetowego WODGURU regulamin i wypełnią formularz rejestracyjny znajdujący się w aplikacji lub stronie operatora (www.ninjakids.pl). 

 2. Osoby, które nie zastosują się do zasad z w/w punktów nie będą mogły uczestniczyć w treningach. 


§16 PRZEBIERANIE I SZATNIA

 1. W miejscach odbywania się treningów, Organizator nie zapewnia miejsc do przebierania oraz szatni. Zajęcia odbywają się zawsze na świeżym powietrzu. Uczestnicy treningów proszeni są o przychodzenie przebranym na trening lub przechodzeniu odpowiednio wcześniej przed treningiem aby zmienić strój codzienny na sportowy. Dzięki temu trener lub instruktor prowadzący trening będzie mógł punktualnie go rozpocząć. 

 2. Na treningi nie wolno przynosić maskotek, zabawek, kocyków ani innych przyborów i przyrządów utrudniających realizację zadań treningu. 

 3. Zabrania się przynoszenia na treningi przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których posiadanie mogłoby powodować trudności w realizacji planu treningu.

 4. Zabrania się przynoszenia na trening przedmiotów niebezpiecznych i innych, które mogłyby doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu i życiu lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Uczestników treningu oraz osób postronnych,  w trakcie treningu i w miejscach zbiórki. 


§17 DOPING I INNE ŚRODKI

 1. W trakcie zbiórek Uczestników treningów oraz na terenach obiektów i lokalizacj, których odbywają się treningi, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 

 2. W trakcie zbiórek Uczestników treningów oraz na terenach obiektów i lokalizacj, których odbywają się treningi, obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, czy innych podobnych substancji, a także przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. 


§18 KORZYSTANIE Z SYSTEMU WODGURU

 1. Każdy Uczestnik oraz osoba zainteresowana uczestnictwem w treningu ma dostęp do systemu internetowego WodGuru.

 2. Każdy Uczestnik treningów ma prawo do posiadania indywidualne, przypisanego tylko do niego konta w ramach systemu WodGuru, w związku z czym Uczestnikowi nie wolno podawać swojego loginu lub hasła do systemu WodGuru innym Uczestnikom  lub jakimkolwiek innym osobom. 

 3. System WodGuru przeznaczony jest do usprawnienia organizacji treningów oraz umożliwienia Uczestnikom korzystania ze wszystkich udogodnień usług świadczonych przez Organizatora treningów “Ninja Kids”. 

 4. W systemie WodGuru Uczestnik z aktywnym kontem uzyskuje informacje o:

  1. posiadanych karnetach oraz datach ich wygaśnięcia; 

  2. treningach, w których uczestniczył, uczestniczy lub będzie uczestniczył; 

  3. prowadzonej korespondencji w ramach systemu;

  4. prowadzonych treningach i zajęciach; 

  5. dokonywanych w ramach systemu płatnościach, posiadanych środkach finansowych oraz przypisanych do konta źródłach płatności;

  6. ogłoszeniach i komunikatach publikowanych w ramach systemu przez Organizatora. 

 5. W ramach systemu WodGuru Uczestnik z aktywnym kontem uzyskuje następujące uprawnienia: 

  1. wprowadzenie i modyfikacja danych dotyczących osoby Uczestnika, 

  2. przeglądanie oferty treningów i zajęć w ramach usług świadczonych przez Organizatora, 

  3. zapisywanie się na treningi i zajęcia w ramach treningów dostępnych w grafiku; 

  4. dokonywanie płatności za karnety i treningi; 

  5. wypisywanie się z treningów; 

  6. uzyskiwanie szybkich informacji na temat odwołania treningów,

  7. System WodGuru dostępny jest również w ramach aplikacji mobilnej, Uczestnik z aktywnym kontem posiadający urządzenie mobilne może zainstalować skrót na pulpicie do swojego konta na WodGuru, aby logować się do konta w ramach aplikacji danymi przypisanymi do jego konta w systemie, bez konieczności ponownej rejestracji. 

 6. Uczestnik z aktywnym kontem zobowiązany jest korzystać z systemu WodGuru zgodnie z jego przeznaczeniem.

 7. Uczestnik z aktywnym kontem zabrania się podejmowania działań niepożądanych, za które uznaje
  się w szczególności:

  1. przesyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (SPAM) w ramach systemu; 

  2. nagminnego zapisywania się i wypisywania się z zajęć; 


§19 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników treningów jest 

 2. Ninja Kids Sp. z o.o. Gdańsk, KRS: 0001016902, posiadająca numer NIP: 9571154221, numer REGON: 524352667, , z którym Uczestnik treningów może kontaktować mailowo pisząc na adres kontakt@ninjakids.pl .

 3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko, firmę, NIP, adres IP), dane adresowe (adres zamieszkania, adres do korespondencji), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), dane w postaci numeru rachunku bankowego (oraz instytucja finansowa – w przypadku dokonania płatności przelewem).

 4. Dane osobowe Uczestników treningów przetwarzane są w celu: zawierania umów, kupna karnetu oraz realizacji oferowanych przez Organizatora usług oraz ich rozliczenia; wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze; ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami; archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności; a także w celach marketingowych i badania opinii publicznej..

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji konta na stronie www.ninjakids.pl i w wirtualnej platformie udostępnianej przez Organizatora pod adresem https://wod.guru.pl  oraz zawarcia Umowy.

 6. Dane osobowe Uczestników treningów, będą przechowywane przez okres:

 1. obowiązywania aktywnego karnetu/umowy zawartej z członkiem grupy, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Organizatora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych);

 2. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Organizatora lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Organizatora i osób reprezentujących, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 1. Przy przetwarzaniu danych osobowych Uczestników treningów, Organizator przekazuje dane osobowe Uczestników podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Organizatora uczestniczących w wykonywaniu jego czynności i wspierających w świadczeniu usług (w tym drogą elektroniczną), tj. podmiotom świadczącym usługi płatnicze, doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmom informatycznym i hostingowym, agencjom reklamowym lub marketingowym, którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez Organizatora celach, o których mowa powyżej.

 2. Uczestnikowi treningów, który przekazał WODGURU swoje dane osobowe przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania swoich danych;

 3. prawo usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 5. prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora;

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego;

 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Organizatora będzie przetwarzał dane Uczestnika treningów w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik treningów uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


§21 REZYGNACJA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY


  1. Nawiązanie współpracy z Organizatorem w ramach uczestnictwa na treningach “Ninja Kids”, jest w pełni dobrowolne.

  2. Każdy Uczestnik decydujący się na zawarcie Umowy, która w rozumieniu niniejszego regulaminu widnieje w postaci wszelkiego rodzaju “karnetów” ma prawo do rezygnacji z korzystania z usługi.

  3. Uczestnik rezygnujący z usługi w wyniku zdarzenia losowego lub urazu może zawiesić swój karnet na przysługujący mu okres 30 dni w ramach zamrożenia karnetu, lub ma możliwość wykupienia dodatkowych pakietów dni w kwocie 50 zł brutto za każde kolejne 30 dni zamrożenia, o fakcie tym niezwłocznie po podjętej decyzji musi poinformować Organizatora oraz na stronie www.ninjakids.pl zaznaczyć w przeznaczonym do tego celu formularzu (przycisk zamroź).

  4. Rozwiązanie przez Uczestnika umowy na skutek rezygnacji z usługi jest możliwe po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem i ustaleniu zasad rozwiązania umowy. Zasady są rozpatrywane każdorazowo indywidualnie, w taki sposób, aby obie ze stron zakończyły współpracę w przyjaznych dla siebie relacjach. O decyzji rozwiązania umowy należy zawsze poinformować Organizatora.

  5. Zawarte informacje w §21, pkt 2,3,4 dotyczą uczestników z aktywnymi karnetami i dostępnymi sesjami treningowymi. W innej sytuacji, gdy Uczestnik ma karnet i jest on nieaktywny, nie ma dostępnych sesji treningowych lub jego ważność skończyła się, może rozwiązać umowę w formie nieprzedłużania i niewykupywania kolejnego karnetu. Co się przez to rozumie, że umowa ma ważność tylko w trakcie trwania aktywnego karnetu, z wyjątkiem zalegania z płatnościami dla Organizatora za odbyte treningi i posiadając saldo ujemne na karnecie przypisanym do Uczestnika.

  6. We wszystkich nierozstrzygalnych i nieopisanych sprawach, Organizator ze swojej strony zapewnia, że przedłoży wszelkich starań, aby wszystkie sprawy nieopisane rozpatrywać w sposób polubowny i na najwyższym poziomie komunikacji personalnych.

§21 REKLAMACJE

 1. Reklamacje, związane z zakupieniem karnetów i zawarciem umowy lub świadczeniem usług przez Organizatora treningów “Ninja Kids”, Uczestnik treningów może złożyć poczty elektronicznej kontakt@ninjakids.pl.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania.

 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez zgłaszającego reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. Uczestnikowi treningów przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


§ 22 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Organizator treningów “Ninja kids” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż czternaście dni od momentu udostępnienia Uczestnikom treningów zmienionego Regulaminu. Udostępnienie nowego Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez: wyświetlenie odpowiedniego komunikatu w systemie WodGuru, wysłanie nowej treści Regulaminu na adres e-mail wskazany przez Uczestnika treningów przy zawieraniu Umowy (w trakcie kupna karnetu) lub za pośrednictwem załącznika pdf, dok, i innego formatu tekstowego przesyłanego jako załącznik w wiadomości SMS.

 2. Zmiany Regulaminu wiążą Uczestników treningów, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Uczestnik treningów nie zgodzi się ze zmienionymi zapisami w regulaminie i rozwiąże współpracę  w najbliższym terminie wypowiedzenia.

 3. W sprawach nieuregulowanych w umowie i Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.

 4. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje i ma zastosowanie od dnia 21.02.2023 roku.