Regulamin FIS STUDIO (od 1.10.2023)


Zaświadczam, że przeczytałam aktualny regulamin FIS studio, nie wnoszę do niego uwag i akceptuję jego treść.

Oświadczam, że odtwarzanie lub brak odtwarzania jakichkolwiek utworów w FIS studio nie wpływa na moją decyzję o zakupie karnetu czy skorzystania z usługi.

REGULAMIN STUDIA

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin") określa zasady korzystania z usług FIS studio (dalej „Studio”), prowadzonego przez FUNDACJĘ FIS STUDIO z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Jana Pawła II, nr 43A, lok. 37B, NIP: 5273070195 (zwana dalej: „Firmą”).


Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z serwisu internetowego www.fisplonsk.pl oraz FIS studio (dalej: „Studio”). Określa zasady korzystania z FIS studio, serwisu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów z Klientem na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego.


Zajęcia prowadzone są w ramach klubu sportowego FIS studio. Działalność klubu reguluje regulamin klubu sportowego. Członkowie klubu korzystają z zajęć FIS studio i jej działalności w ramach wnoszonej opłaty członkowskiej. Każdorazowo, kiedy mowa o klientach lub uczestnikach zajęć należy przez to rozumieć także członków klubu sportowego.


§1 DEFINICJE

        1.1 Sprzedawca – FUNDACJA FIS STUDIO z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Jana Pawła II, nr 43A, lok. 37B, NIP: 5273070195
        1.2 Klient – osoba pełnoletnia/osoba niepełnoletnia oraz jej Opiekun, która zawarła umowę ze Sprzedawcą poprzez zakup karnetu, abonamentu, członkostwa lub wejścia jednorazowego.
        1.3 Opiekun – rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Klienta lub przedstawiciel ustawowy Klienta pełnoletniego o ograniczonej zdolności do czynności prawnych.
        1.4 Umowa – umowa zawarta ze Sprzedawcą na korzystanie z usług Studia, której integralną częścią są postanowienia niniejszego Regulaminu.
        1.5 Konsument - należy przyjąć, że jest to Klient w formie osoby fizycznej zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
        1.6 Przedsiębiorca o cechach konsumenta - należy przez to rozumieć osobę mającą wpis do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jednocześnie dokonuje transakcji firmowej, niezwiązanej z działalnością zawodową zamawiającego
        1.7 Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu
        1.8 Karta Członkowska - dokument imienny, legitymujący członkostwo w Studiu.
        1.9 Karnet – abonament uprawniający Klienta Studia do korzystania z oferty placówki.
        1.10 Oświadczenie/Karta rejestracyjna – dokument podpisywany przed pierwszym treningiem.
        1.11 Serwis - serwis internetowy wraz ze sklepem prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.fisplonsk.pl.
        1.12 Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
        1.13 Okres Rozliczeniowy – okres obejmujący kolejno 30 dni, przypadający w czasie obowiązywania umowy zawartej na czas nieoznaczony, w którym Klient posiada dostęp do określonych usług Studia oraz za który jest on zobowiązany uiścić należną opłatę.
        1.14 Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.
        1.15 Konto - konto Klienta w Serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
        1.16 Formularz rejestracji - formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
        1.17 Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktów oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu płatności.
        1.18 Produkt - dostępna w Serwisie usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
        1.19 Logowanie – potwierdzenie tożsamości Klienta zarejestrowanego poprzez podanie adresu e-mail i hasła.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

    2.1 Każda osoba, która przebywa w placówce musi posiadać ważny karnet. W przypadku nieposiadania karty upoważniającej do wejścia na teren Studia jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym. Każda karta określa precyzyjnie czas oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych terminach, na określonych w Regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
    2.2 Otrzymanie dostępu do korzystania ze Studia jest równoznaczne z wykupieniem w serwisie internetowym/w recepcji jednorazowego wejścia lub wybranego abonamentu – zgodnie z obowiązującym cennikiem, podpisaniem akceptacji regulaminu przez Klienta Studia, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia. Klient, który korzysta ze Studia lub przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
        a. Klienci akceptują oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia zaznaczając checkbox na stronie internetowej przy zakupie karnetu, które potwierdzają stan faktyczny i stanowią odrębną deklarację.
        b. Klient Studia zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Studia o zmianie danych osobowych.
        c. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.
        d. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.
    2.3 Przy abonamencie z płatnością cykliczną Klient ma prawo zrezygnować z usługi w dowolnym momencie. Przy zakupie członkostwa z płatnością cykliczną obowiązuje dwumiesięczny okres wypowiedzenia.
    2.4 Trener/recepcjonista ma prawo nie wpuścić klienta do Studia na zajęcia, których wcześniej nie opłacił:
    a. Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niewpuszczeniu na teren Studia lub niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych klientów.
    b. Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć czy przebywania Klienta na zajęciach.
    2.5 FIS studio informuje, że zgodnie z art. 59ea ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 Nr 199 poz. 1175 t.j.) przyjmuje płatność jedynie w formie bezgotówkowej, z uwagi na dopuszczalne ustawowo wyłączenie, które wypełnia. Przed dokonaniem zakupu klient miał możliwość zapoznania się z warunkami płatności za usługi. Akceptując regulamin, klient jest świadomy charakteru prowadzonej działalności, która wpływa na warunki płatności.
    2.6 Studio informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie. Zajęcia prowadzone w Studiu, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
    2.7 Studio nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Klient Studia deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Klient Studia taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.
    2.8 Trener w FIS studio prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą. Klient przyjmuje to do wiadomości, oświadczając jednocześnie, że nie wpływa to na jego decyzje zakupową co potwierdza podczas akceptacji Regulaminu i nie wnosząc do niego uwag.
    2.9 Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Klientów w zajęciach. Klient zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Klient zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Klienta zajęć każdorazowo Studio usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane ze Studiem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni Klienci chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
    2.10 Ceny obowiązujące w Studio reguluje aktualny cennik dostępny na stronie www.fisplonsk.pl.
    2.11 Klient ma możliwość zakupu karnetu/wejścia/innego produktu lub usługi bezpośrednio w recepcji Studia, gdzie dostępna jest pełna oferta Studia. Na miejscu możliwa jest płatność gotówką. Bezgotówkowo można płacić za karnety i produkty przez stronę www.fisplonsk.pl, gdzie formami płatności są: przelew natychmiastowy obsługiwany przez przelewy24.pl, karta płatnicza lub system Espago (cykliczne obciążenie karty kredytowej).
    2.12 Zasady odwoływania rezerwacji na treningi przez Klienta i odwoływania treningów przez Studio:
a) Jeśli na 2 godziny przed planowanym rozpoczęciem zajęć grupowych prowadzonych od poniedziałku do piątku nie ma minimalnej liczby zapisanych uczestników na zajęcia, zajęcia nie odbywają się.
b) Jeśli na 2 godziny przed planowanym rozpoczęciem pierwszego popołudniowego treningu samodzielnego od poniedziałku do piątku nie ma minimalnej liczby zapisanych uczestników na zajęcia, zajęcia nie odbywają się.
c) Jeśli o północy dnia poprzedzającego zajęcia grupowe oraz treningi samodzielne odbywające się do godz. 14.00 dnia następnego nie ma minimalnej liczby zapisanych uczestników na zajęcia, zajęcia nie odbywają się.
d) Klient może odwołać rezerwację do 2h przed rozpoczęciem treningu (gdy trening rozpoczyna się po godz. 14.00) lub jest to pierwszy popołudniowy trening samodzielny danego dnia oraz do północy dnia poprzedniego (gdy trening rozpoczyna się do godz. 14.00).
e) Minimalne liczby zapisanych uczestników ustala Studio.
    2.13 Nie ma ogólnego limitu ilości rezerwacji, jakich może dokonać klient.
    2.14 W przypadku braku miejsc Klient może zostać wpisany na listę rezerwową, z której może zostać przeniesiony na listę na zajęcia pod warunkiem rezygnacji innego Klienta z zajęć.

§3 BEZPIECZEŃSTWO

    3.1 FIS studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta Studia. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Klient powyższe akceptuje, podczas akceptacji Regulaminu i nie wnosząc do niego uwag.
    3.2 Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę/zostawić w zamkniętej na klucz szafce, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Klient deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę/pozostawienia w zamkniętej szafce), mimo zaleceń ze strony Studia. Klient powyższe akceptuje, podczas akceptacji Regulaminu i nie wnosząc do niego uwag.
    3.3 FIS studio informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Studia nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.
    3.4 Teren FIS studio jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie FIS studio znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu FIS studio. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Studia jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
    3.5 Na terenie Studia obowiązują ogólnie przyjęte normy i zasady kultury osobistej (zabrania się używania wulgaryzmów i zachowywania się w sposób mogący zakłócić spokój i komfort ćwiczenia osobom przebywającym w obiekcie).
    3.6 Z usług Studia mogą korzystać osoby, które ukończyły 10 lat.
    3.7 Klient, który nie ukończył 18 roku życia jest zobowiązany do dostarczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna stosownego oświadczenia (wzór dostępny w recepcji) oraz do każdorazowej konsultacji ćwiczeń z instruktorem lub obsługą Studia.
    3.8 Zabrania się wstępu do Studia osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
    3.9 Na całym terenie Studia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych.
    3.10 Zabrania się wnoszenia na teren Studia alkoholu, narkotyków oraz środków farmaceutycznych (dopingujących, stymulujących itp.), a także napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
    3.11 Zabrania się wnoszenia plecaków, toreb, etc. na sale ćwiczeń.
    3.12 Na teren Studia zabrania się wprowadzania zwierząt.
    3.13 Na terenie Studia obowiązuje zakaz akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam bez zgody właściciela Studia.
    3.14 Na terenie Studia obowiązuje zakaz prowadzenia działalności bez zgody Studia, w szczególności treningów personalnych.
    3.15 Instruktorzy Studia oraz zewnętrzni trenerzy personalni mogą prowadzić treningi personalne pod warunkiem zgody Managera Studia, podpisania „Regulaminu przeprowadzania treningów personalnych dla trenerów zewnętrznych” oraz uiszczenia stosownej opłaty.
    3.16 Podczas korzystania z usług Studia wymagany jest strój sportowy i zmienne obuwie sportowe z amortyzowaną i czystą podeszwą.
    3.17 Klient ma obowiązek posiadać ze sobą osobisty ręcznik w celu położenia go na matach, siedziskach i oparciach.
    3.18 Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, w którym zostały one ustawione. Zabrania się korzystającym ze Studia przestawiania urządzeń treningowych oraz wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.
    3.19 Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa Klient powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek niezwłocznie zgłosić ten fakt w recepcji.
    3.20 Klient zobowiązany jest do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenia na właściwe miejsce używanych przyrządów oraz dezynfekowania urządzeń po ćwiczeniach).
    3.21 W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.
    3.22 Klienci po urazach zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego mówiącego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń, a w przypadku wystąpienia ograniczeń lub zaleceń treningowych zaświadczenia lekarskiego ze ściśle określonymi ćwiczeniami. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia, jeśli stan zdrowia Klienta nie pozwala na ich kontynuowanie.
    3.23 Klient, który w czasie ćwiczeń źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę Studia.
    3.24 Klient, który został poszkodowany na skutek zdarzenia losowego zobowiązany jest sporządzić wraz z obsługą Studia protokół powypadkowy oraz własnoręcznie go parafować.

§4 OPŁATY

    4.1 Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 
    a. Podpięcie karty płatniczej (subskrypcja). 
    b. Inne formy płatności elektronicznej.
    4.2 W przypadku płatności kartą płatniczą (subskrypcja) umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.
    4.3 W przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony, Klient uzyskuje nieprzerwany dostęp do wybranych przez siebie usług w czasie obowiązywania umowy, pod warunkiem dokonywania za nie okresowych płatności uiszczania opłat okresowych za Okres Rozliczeniowy, za który opłata ta jest należna. 
    4.4 W przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony, opłaty okresowe należne Fundacji od Klienta pobierane są cyklicznie oraz automatycznie, wraz z rozpoczęciem danego Okresu Rozliczeniowego. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Klient, kwotą odpowiadającą należności za dany Okres Rozliczeniowy. Płatności pobierane są na podstawie podanych przez Klienta danych dotyczących środka płatności, z którego w tym celu korzysta. Płatności pobierane są do momentu wystąpienia którejkolwiek z niżej wymienionych sytuacji: Klient złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieoznaczony; umowa ulegnie rozwiązaniu na skutek wypowiedzenia złożonego przez Fundację. 
    4.5 Klient, który zawarł Umowę na czas nieoznaczony, może w każdym czasie, bez podania przyczyn, złożyć Fundacji oświadczenie o jej wypowiedzeniu. Wyjątkiem jest pierwszy miesiąc trwania umowy, kiedy nie ma możliwości jej wypowiedzenia. Po tym okresie wypowiedzenie jest możliwe z terminem dwóch miesięcy ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. Oświadczenie to może być złożone pisemnie w Studiu. W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, umowa zawarta na czas nieoznaczony ulega rozwiązaniu dwa miesiące po złożeniu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca w ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego. Z tym też dniem zakończeniu ulega dostęp Klienta do usług Studia, będących przedmiotem rozwiązanej umowy. Umowa nie może być zawieszona z żadnego powodu w trakcie trwania pierwszego okresu rozliczeniowego oraz w okresie wypowiedzenia niniejszej umowy.
    4.6 Fundacja ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony, bez podania przyczyn, naprzód na koniec dwóch następnych Okresów Rozliczeniowych, przypadających bezpośrednio po Okresie Rozliczeniowym, w którym złożył Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu. Oświadczenie Fundacji o wypowiedzeniu umowy może być złożone poprzez wysłanie do Klienta maila.

§5 ZAKŁADANIE KONTA W SERWISIE

    5.1 Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
    a. Adres e-mail,
    b. Imię,
    c. Nazwisko,
    d. Numer telefonu komórkowego,
    e. Data urodzenia.
    5.2 Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
    5.3 Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła.
    5.4 Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą założyć Konto w Serwisie, jeśli uzyskają zgodę Opiekuna.
    5.5 Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy (uwzględniając odpowiedni okres wypowiedzenia umowy), w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fisplonsk.pl. Usunięcie konta skutkuje zakończeniem umowy, gdyż brak konta nie pozwala Studiu realizować usługi.

§6 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

    6.1 Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę̨. W celu złożenia Zamówienia należy:
    a. zalogować się do Serwisu (opcjonalnie);
    b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Wybieram” (lub równoznaczny);
    c. zalogować się lub zarejestrować;
    d. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny) oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;
    e. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§7 WYKONANIE UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

    7.1 Zawarcie Umowy na odległość między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie.
    7.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą.
    7.3 W przypadku wyboru przez Klienta Płatności kartą (subskrypcja), inne formy płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w chwili zawarcia Umowy - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

§8 KONTAKT Z SERWISEM

    8.1 Adres Sprzedawcy: ul. Mikołaja Kopernika 5, 09-100 Płońsk
    8.2 Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@fisplonsk.pl
    8.3 Numer telefonu Sprzedawcy: 534-210-380
    8.4 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
    8.5 Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach podanych na www.fisplonsk.pl
§9 ODSTĄPIENIE I REKLAMACJE:
        9.1 Zamawiający, będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wysyłając oświadczenie Wykonawcy.
        9.2 Bieg terminu określonego w ust. 9.1 rozpoczyna się w chwili podpisania Umowy.
        9.3 Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@fisplonsk.pl. Dane kontaktowe: FIS studio, ul. Mikołaja Kopernika 5, 09-100 Płońsk, mail: kontakt@fisplonsk.pl. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
        9.4 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w ust. 9.3 adres. Wykonawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:

        10.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
        10.2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
    a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.
    b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
    c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
        10.3 Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/4.

§11 SIŁA WYŻSZA

    11.1 Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
    11.2 W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
    11.3 W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.
    11.4 W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
    11.5 Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.
    11.6 Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.
    11.7 W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.
    11.8 Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    12.1 Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Studia bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Studia, zajęć, wizerunku trenera czy innych Klientów zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
    12.2 W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: https://www.fisplonsk.pl/polityka-prywatnosci/
    12.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy ze Studiem, by Studio było w stanie rzetelnie wykonać usługę wobec Klienta.
§13 UMOWA CZŁONKOWSKA
    13.1 Umowa członkowska, zwana dalej Umową COMFORT/ABONAMENT, uprawnia do korzystania z obiektu w pełnych godzinach otwarcia Studia. Informacja o aktualnych godzinach otwarcia znajduje się w recepcji Studia oraz na stronie internetowej: www.fisplonsk.pl.
    13.2 W przypadku osoby niepełnoletniej umowa zostaje zawarta z rodzicem lub opiekunem prawnym, a zleceniobiorca świadczy usługi objęte wybranym karnetem na rzecz Korzystającego.
    13.3 Płatność za Umowę COMFORT/ABONAMENT odbywa się w miesięcznych okresach rozliczeniowych, z góry za dany miesiąc i realizowana jest poprzez system płatności cyklicznych „Espago”.
    13.4 Wysokość opłaty za każdy okres rozliczeniowy dostępny jest w cenniku.
    13.5 Umowa COMFORT/ABONAMENT zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia jej podpisania.
    13.6 Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca rozliczeniowego. W takim przypadku umowa wygasa, a członkostwo ustaje z końcem ostatniego dnia powyższego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia umowy Klient zobowiązany jest uregulować zaległe płatności.
    13.7 Zleceniobiorca może rozwiązać umowę z Klientem ze skutkiem natychmiastowym (bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia), na mocy oświadczenia osoby upoważnionej do działania w jego imieniu, w przypadku, gdy Klient zalega z zapłatą opłat za dwa okresy rozliczeniowe i pomimo wezwania go do zapłaty tych należności, nie dokonał zapłaty całości należności wskazanych w wezwaniu w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
    13.8 Zleceniobiorca może rozwiązać umowę z Klientem ze skutkiem natychmiastowym (bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia), na mocy oświadczenia osoby upoważnionej do działania w jego imieniu, w przypadku, gdy Klient uporczywie lub rażąco narusza postanowienia Regulaminu.
    13.9 Klient może rozwiązać umowę, ze skutkiem natychmiastowym (bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia), na mocy pisemnego oświadczenia, w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy lub Regulaminu przez Zleceniobiorcę.
    13.10 W ramach niniejszej umowy studio umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia karnetu na okres 21 dni kalendarzowych w skali jednego roku kalendarzowego, jednorazowo na 7, 14 lub 21 dni kalendarzowych. Niewykorzystane w okresie jednego roku zawieszenie nie przechodzi na kolejny rok.
    13.11 W ramach niniejszej umowy studio umożliwia skorzystanie z opcji dodatkowego zawieszenia karnetu wyłącznie na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność korzystania z usług Studia, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
    13.12 Warunkiem skorzystania z zawieszeń opisanych powyżej jest niezaleganie z zapłatą za którykolwiek z okresów rozliczeniowych.
    13.13 Członkostwo nie może być zawieszone z żadnego powodu w trakcie trwania pierwszego okresu rozliczeniowego oraz w okresie wypowiedzenia niniejszej umowy.
    13.14 Terminy płatności kolejnych okresów rozliczeniowych ulegają przesunięciu o zawieszoną liczbę dni.Załącznik Nr 1 do Regulaminu Studia.  
………………………………………  
………………………………………  
………………………………………  
Imię i nazwisko  
Adres  
  
Nazwa i adres przedsiębiorcy
   
  
Oświadczenie  
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość   
lub poza lokalem przedsiębiorstwa  
  
  
Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……  umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..  
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*) ……………………………………………………………………..…………………………..  
  
Data zawarcia umowy/odbioru(*)………………………………………..……………….   
   
  
……………………………………  
 Podpis  
  
  
(*) Niepotrzebne skreślić  
1  podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług  
2  podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru