Regulamin klubu


REGULAMIN KLUBU CROSSFIT MAGAZYN38

§ 1. Postanowienia Ogólne i Definicje

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z klubu CrossFit Magazyn38, zasady i
warunki zawierania i wykonywania umów pomiędzy Usługobiorcami i Usługodawcą.
2. Usługobiorca zawierając Umowę potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i
jego akceptację. Regulamin jest integralną częścią Umowy.
3. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1) Regulamin – niniejszy Regulamin KLUBU CROSSFIT MAGAZYN38;
2) Klub - CrossFit Magazyn38 znajdujący się w Piasecznie 05-500, przy ul. Puławskiej 38,
tel.693906035, adres korespondencji elektronicznej e-mail:
centrala@crossfitmagazyn38.pl.;
3) Usługodawca – Joanna Miłośnicka-Martinez, prowadzącą działalność gospodarczą pod
firmą ADITI Joanna Miłośnicka-Martinez, NIP: 7431767632, z siedzibą w Piasecznie
05-500, przy ul. Albatrosów 22/20 tel.693906035 , adres korespondencji elektronicznej
e-mail: centrala@crossfitmagazyn38.pl.;
4) Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą Umowę;
5) Uczestnik – Członek Klubu - Usługobiorca lub osoba trzecia na rzecz, której
Usługobiorca zawarł z Usługodawcą Umowę;
6) Konsument – Usługobiorca - osoba fizyczna dokonującą z Usługodawcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7) Oferta – zbiór usług, w tym rodzaj Karnetów oferowanych przez Usługodawcę; Oferta
dostępna jest na Stronie, w Klubie, w systemie WodGuru i może być udostępniona w
Social Mediach; Oferta może być zmienna w czasie; Oferta stanowi wyłącznie reklamę
mającą na celu zaproszenie i zachęcenie klientów do zawarcia Umowy; Oferta nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
8) Karnety – określone w Ofercie usługi, realizowane w zakresie zawartej Umowy oraz
zgodnie z jej treścią i Regulaminem;
9) Umowa – umowa dwustronnie zobowiązująca, zawierana pomiędzy Usługodawcą i
Usługobiorcą w Klubie lub drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu na podstawie, której Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług w
ramach określonego w Umowie Karnetu a Usługobiorca zobowiązuje się do dokonywania
Opłat (dotyczy usług odpłatnych) oraz przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu;
10) Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta z Konsumentem poprzez Stronę;
11) Umowa zawarta poza siedzibą przedsiębiorstwa - Umowa zawarta z Konsumentem
a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem
przedsiębiorstwa Usługodawcy, 
b)  w lokalu przedsiębiorstwa Usługodawcy lub za pomocą środków porozumiewania się
na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z
Konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy, przy
jednoczesnej fizycznej obecności stron;
12) Rok – kolejnych następujących po sobie 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy,
kończący się w dniu odpowiadającym datą dnia, w którym Umowa została zawarta;
13) Rok kalendarzowy - 12 pełnych miesięcy kalendarzowych;
14) Miesiąc - okres liczony od dnia danego miesiąca do tego samego dnia kolejnego miesiąca.
15) Miesiąc kalendarzowy – okres 1 miesiąca liczony od dnia 1-go do ostatniego dnia
danego miesiąca;
16) Opiekun prawny – osoba upoważniona zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego do sprawowania opieki nad osobą małoletnią lub osobą pełnoletnią
nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do dokonywania w imieniu
lub na rzecz tej osoby czynności prawnych, w szczególności rodzice, przedstawiciela
ustawowi opiekunowie ustanowieni przez sąd itp.;
17) Małoletni – osoba fizyczna poniżej 18 roku życia;
18) Osoba działająca w imieniu Usługodawcy – osoba upoważniona przez Usługodawcę
do wykonywania określonych czynności w ramach niniejszego Regulaminu, czynna w
Obiekcie, w szczególności Trenerzy, Instruktorzy;
19) Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.crossfitmagazyn38.pl;
20) System WodGuru – portal i aplikacja na urządzenia mobilne pozwalająca na dostęp do
informacji o usługach Usługodawcy i płatnościach oraz na kontakt z Usługodawcą oraz
pozostałymi Usługobiorcami/Uczestnikami;
21) Konto Klienta – konto utworzone przez Usługobiorcę w systemie WodGuru. W
przypadku zawarcia Umowy na rzecz osoby trzeciej Konto Klienta może być utworzone
także dla Uczestnika;
22) Opłata – kwota, którą Usługobiorca ma obowiązek zapłacić Usługodawcy z tytułu
świadczonych usług w wysokości wskazanej w Cenniku, płatna na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie, Umowie i Cenniku;
23) Cennik – obowiązująca wysokość Opłat za poszczególne Karnety, dostępny w systemie
WodGuru; Cennik może określać także wysokość odpłatności za inne usługi świadczone
przez Usługodawcę;
24) Zawieszenie Karnetu – czasowe zawieszenie przez Usługobiorcę korzystania z usług.
Terminy płatności kolejnych okresów rozliczeniowych ulegają przesunięciu o zawieszoną
liczbę dni. Zawieszenie Karnetu wydłuża czas obowiązywania Umowy o czas
Zawieszenia. Zawieszenie Karnetu nie zwalnia Usługobiorcy z opłacenia Opłaty za czas
Zawieszenia Karnetu;
25) Grafik Zajęć – terminarz zajęć określający dni i godziny odbywania zajęć, dostępny na
Stronie, w Klubie i systemie WodGuru; Grafik może być udostępniony w Social Mediach;
26) Administrator Danych Osobowych - ADO - Joanna Miłośnicka-Martinez prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą ADITI Joanna Miłośnicka-Martinez, NIP:
7431767632, z siedzibą w Piasecznie 05-500, przy ul. Albatrosów 22/20 tel._693906035 ,
adres korespondencji elektronicznej e-mail: centrala@crossfitmagazyn38.pl.;
27) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2. Warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługobiorcy są uprawnieni do korzystania ze Strony zgodnie z treścią niniejszego
Regulaminu.
2. Strona, domena Internetowa oraz zawartość Strony włącznie z tekstami, zdjęciami, grafikami,
ilustracjami jest własnością Usługodawcy. Strona jest publikowana za zgodą osób i/lub
podmiotów posiadających prawa autorskie do tych materiałów. Treści te są chronione
prawem autorskim i innymi prawami i poza użytkiem wprost wskazanym w niniejszym
Regulaminie, ich jakiekolwiek wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną,
uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności, zgodą Usługodawcy.
3. Strona udostępniona jest przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet.
4. Przedmiotem usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą
elektroniczną jest:
1) udostępnianie Strony wraz z jej zakładkami w sieci Internet w sposób pozwalający na
dostęp Usługobiorcy do treści zamieszczonych na Stronie, w tym aktualnej Oferty,
Regulaminu, Grafiku Zajęć i Cennika;
2) możliwość założenia Konta Klienta w systemie WodGuru.
5. W celu korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę drogę elektroniczną konieczne
jest spełnienie następujących warunków technicznych:
1) dostęp do sieci Internet oraz posiadanie przeglądarki Internetowej umożliwiającej dostęp
i korzystanie ze Strony oraz systemu WodGuru,
2) posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail,
3) aktywne Konto Klienta w systemie WodGuru.
6. Konto Klienta tworzone jest przez Usługobiorcę – w celu aktywacji Konta należy zalogować
się pod linkiem crossfitmagazyn38.wod.guru wpisując mail podany przy zawarciu Umowy i
dokonać ustawień Konta. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji na stronie
https://help.wod.guru/pl/article/jak-wyglada-wodguru-od-strony-klubowicza-90rv1i/
7. W przypadku zawarcia Umowy na rzecz osoby trzeciej Konto Klienta może być utworzone
dla Uczestnika.
8. Utworzenie Konta Klienta jest nieodpłatne oraz na czas nieoznaczony.
9. Usługobiorca jest zobowiązany do posiadania Konta Klienta w całym okresie obowiązywania
Umowy – za pośrednictwem Konta Klienta Usługobiorca ma możliwość zapisu na określone
zajęcia grupowe w danym dniu.
10. W przypadku wygaśnięcia Umowy (upływu okresu na jaki była zawarta, jej rozwiązania,
wypowiedzenia lub odstąpienia na jakiejkolwiek podstawie prawnej), Usługobiorca w każdej
chwili i bez podania przyczyny może zrezygnować z Konta Klienta poprzez wybór pola
„Usuń konto” lub poprzez złożenie pisemnego żądania usunięcia Konta Klienta w Klubie
lub przesłania żądania listem poleconym na adres Usługodawcy: ADITI Joanna
Miłośnicka-Martinez ul. Albatrosów 22/20, 05-500 Piaseczno lub w drodze korespondencji
elektronicznej e-mail: centrala@crossfitmagazyn38.pl.
11. Usługodawca zastrzega, iż nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do
Strony i Konta Klienta. W szczególności dostęp do Strony i Konta Klienta może zostać
ograniczony lub czasowo wyłączony w związku z koniecznością przeprowadzenia napraw,
konserwacji oraz wprowadzenia aktualizacji. Zakłócenia lub błędy w funkcjonowaniu Strony
i/lub Konta Klienta nie stanowią dla Usługobiorcy podstawy do odstąpienia od Umowy,
wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub ich rozwiązania pod jakimkolwiek
tytułem prawnym, jak również nie stanowią podstawy dla żądania przez Usługobiorcę zwrotu
Opłaty w jakiejkolwiek wysokości lub niedokonania płatności Opłaty.
12. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych drogą
elektroniczną. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej w Klubie lub przesłana
listem poleconym na adres Usługodawcy: ADITI Joanna Miłośnicka-Martinez ul.
Albatrosów 22/20, 05-500 Piaseczno lub w drodze korespondencji elektronicznej e-mail:
centrala@crossfitmagazyn38.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Usługobiorcy
oraz uzasadnienie tj. wskazanie okoliczności stanowiących podstawę złożenia reklamacji, a w
przypadku przesłania reklamacji w formie pisemnej na adres Usługodawcy – także adres
korespondencyjny Usługobiorcy. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w
terminie do 14 dni od daty jej doręczenia. O rozpatrzeniu reklamacji Usługobiorca zostanie
poinformowany w formie korespondencji elektronicznej e-mail na adres, z którego
Usługodawca otrzymał reklamacje lub w formie pisemnej przesłanej na wskazany w
reklamacji adres korespondencyjny.

§ 3 Korzystanie z systemu WodGuru

1. Każdy Usługobiorca ma dostęp do systemu internetowego WodGuru i posiada
indywidualne, przypisane tylko do niego Konto Klienta w ramach systemu WodGuru.
2. Zabronionym jest podawanie przez Usługobiorcę/Uczestnika swojego loginu lub hasła do
systemu WodGuru innym Usługobiorcą/Uczestnikom lub jakimkolwiek innym osobom
trzecim.
3. System WodGuru przeznaczony jest do usprawnienia organizacji Klubu oraz umożliwienia
Usługobiorcom/Uczestnikom korzystania ze wszystkich udogodnień Klubu.
4. W systemie WodGuru Usługobiorca/Uczestnik uzyskuje informacje o:
1) posiadanych Karnetach oraz datach ich wygaśnięcia;
2) treningach, w których Uczestnik uczestniczył, uczestniczy lub będzie uczestniczył;
3) prowadzonej korespondencji w ramach systemu;
4) prowadzonych w ramach Klubu treningach i zajęciach;
5) dokonywanych w ramach systemu płatnościach, posiadanych środkach finansowych oraz
przypisanych do konta źródłach płatności;
6) ogłoszeniach i komunikatach publikowanych w ramach systemu przez Klub lub
Instruktora/Trenera.
5. W ramach systemu WodGuru Usługobiorca uzyskuje następujące uprawnienia:
1) wprowadzenie i modyfikacja danych dotyczących osoby Usługobiorcy/Uczestnika;
2) przeglądanie oferty treningów i zajęć w ramach Klubu;
3) zapisywanie się na treningi i zajęcia w ramach Klubu;
4) dokonywanie płatności za karnety i treningi;
5) wypisywanie się z zajęć i treningów;
6) kontaktowanie się z Instruktorami/ Trenerami, innymi Uczestnikami;
7) uzyskiwanie szybkich informacji na temat odwołania zajęć lub treningów, a także
zamknięcia Klubu.
6. System WodGuru dostępny jest również w ramach aplikacji mobilnej.
Usługobiorca/Uczestnik posiadający urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją
WodGuru może zalogować się w ramach aplikacji danymi przypisanymi do jego Konta w
systemie, bez konieczności ponownej rejestracji.
7. Usługobiorca/Uczestnik zobowiązany jest korzystać z systemu WodGuru zgodnie z jego
przeznaczeniem. Zabrania się podejmowania działań niepożądanych, za które uznaje się w
szczególności:
1) rozsyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (SPAM) w ramach systemu;
2) nagminnego zapisywania się i wypisywania się z zajęć;
3) wysyłania lub innego rodzaju publikowania komunikatów lub wiadomości
przedstawiających treści uznawane za agresywne, „hejterskie”, obraźliwe, wulgarne,
rasistowskie lub w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego oraz
przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Zawarcie Umowy i Świadczenie Usług

1. Usługodawca świadczy usługi w zakresie zajęć grupowych. Zajęcia grupowe odbywają się
wyłącznie w godzinach otwarcia Klubu według ustalonego Grafiku Zajęć.
2. Każdy z Uczestników przystępuje do korzystania z usług na własną odpowiedzialność.
Korzystanie z usług przez Małoletnich i osoby pełnoletnie nieposiadające pełnej zdolności
do czynności prawnych odbywa się na wyłączną odpowiedzialność ich Opiekunów
prawnych. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń
fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwskazań uczęszczania do Klubu,
Uczestnik powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza.
3. Usługobiorca może zawrzeć Umowę w:
1) Klubie lub
2) poprzez Stronę (Umowa zawarta na odległość).
4. Usługobiorca przy zawieraniu Umowy jest zobowiązany do podania danych osobowych:
imię, nazwisko, ewentualne imię i nazwisko Uczestnika, data urodzenia, PESEL, adres
korespondencyjny/zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku stałego
zlecenia płatności, także numer karty kredytowej/debetowej.
5. Aktualne Karnety dostępne są w Ofercie oraz w systemie WodGuru poprzez konto
Usługobiorcy/Uczestnika.
6. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania oraz akceptacji niniejszego Regulaminu pod
warunkiem dokonania Opłaty za Karnet (np. jednorazowe wejście) lub pierwszej z
obowiązujących Opłat w przypadku Umów zawartych na czas nieoznaczony lub oznaczony z
płatnością w okresach miesięcznych. Po zawarciu Umowy i dokonaniu Opłaty Karnet
Usługobiorcy/Uczestnika staje się aktywny w systemie WodGuru. W przypadku
niedokonania w dniu zawarcia Umowy Opłaty za Karnet (np. jednorazowe wejście) lub
pierwszej z obowiązujących Opłat – dotyczy Umów zawartych na czas nieoznaczony lub
oznaczony z płatnością w okresach miesięcznych, Umowa ulega rozwiązaniu bez
konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze stron.
7. Na mocy zawartej Umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia określonych w
Umowie usług (Karnety) przez okres na jaki Umowa zostaje zawarta zaś Usługobiorca
zobowiązuje się do uiszczania Opłaty z tytułu świadczenia usług przez okres na jaki Umowa
zostaje zawarta oraz przestrzegania postanowień Regulaminu.
8. Na mocy zawartej Umowy na jednorazowe wejście Usługodawca zobowiązuje się do
świadczenia określonej w Umowie usługi jednorazowej zaś Usługobiorca zobowiązuje się do
uiszczenia Opłaty z tytułu świadczenia usługi oraz przestrzegania postanowień Regulaminu.
Umowa na jednorazowe wejście zostaje zawarta na czas wykonania jednokrotnej usługi i
wygasa po jej realizacji.
9. Usługodawca w ramach działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych może
oferować Usługobiorcą bezpłatnie usługi na próbę. W przypadku usług próbnych na mocy
zawartej Umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia określonych w Umowie usług
zaś Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
10. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych podanych w Umowie w okresie ich
obowiązywania, Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie dokonać zmiany danych w
Klubie lub poprzez Konto Klienta. Wszelkie informacje i zawiadomienia wysłane do
Usługobiorcy przez Usługodawcę na dane widniejące w Umowie są uznawane za skutecznie
doręczone.
11. Usługobiorca, który zawarł Umowę na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony (nie
dotyczy jednorazowych wejść oraz karnetów płatnych jednorazowo) ma możliwość
Zawieszenia Karnetu na łączny okres określony dla danego Karnetu. W przypadku chęci
Zawieszenia Karnetu, Usługobiorca jest zobowiązany zgłosić Zawieszenie Usługodawcy
najpóźniej 1 dzień roboczy przed pierwszym dniem Zawieszenia. Terminy płatności
kolejnych okresów rozliczeniowych ulegają przesunięciu o zawieszoną liczbę dni. Umowa
zostaje przedłużona o czas Zawieszenia Karnetu. W okresie Zawieszenia Karnetu
Usługobiorca nie dokonuje Opłat, które jest zobowiązany wnieść w okresie przedłużenia
Umowy. W przypadku potrzeby Zawieszenia Karnetu na okres dłuższy niż przewidziany w
Umowie, Usługobiorca może zwrócić się z uzasadnionym wnioskiem do Usługodawcy o
indywidualne ustalenie okresu Zawieszenia. Zgłoszenie Zawieszania Karnetu wymaga
zachowania formy pisemnej i doręczenia Usługodawcy w Klubie lub listem poleconym na
adres: ADITI Joanna Miłośnicka-Martinez ul. Albatrosów 22/20, 05-500 Piaseczno lub za
pośrednictwem korespondencji elektronicznej e-mail na adres poczty elektronicznej:
centrala@crossfitmagazyn38.pl.
12. Konsument, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w
terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z
wyjątkiem kosztów określonych w § 4 ust. 15 poniżej.
13. Termin 14 dni na odstąpienie od Umowy należy liczyć od dnia jej zawarcia.
14. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu
od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1
Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
15. Konsument wykonujący prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia
wykonywania usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, ma obowiązek
zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę Opłaty oblicza się
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w
Umowie ceny.

§5 Zajęcia Grupowe

1. Zajęcia grupowe w Klubie prowadzone są wyłącznie przez Instruktorów/Trenerów
współpracujących z Usługodawcą.
2. Uczestnicy biorą udział w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. W przypadku
Małoletnich i osób pełnoletnich nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych za
ich udział w zajęciach, w tym zdolność, warunki fizyczne i zdrowotne do uczestniczenia w
zajęciach, odpowiedzialność ponosi Opiekun prawny.
3. Celem uczestniczenia w zajęciach grupowych Uczestnik jest zobowiązany do wcześniejszego
zapisu na dane zajęcia w określonym dniu. Zapisu można dokonać:
1) przez Konta Klienta w systemie WodGuru lub
2) w recepcji Klubu: osobiście oraz telefonicznie.
4. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą
uczestniczyć w zajęciach jest widoczna w grafiku w systemie WodGuru.
5. Usługodawca ma prawo odwołać zajęcia grupowe lub dokonać zmiany terminu prowadzenia
zajęć danej grupy. Odwołanie lub zmiana terminu zajęć wymaga wcześniejszego
poinformowania Uczestników poprzez ogłoszenie w grupie wewnętrznej Klubu na portalu
społecznościowym Facebook.

§ 6. Opłaty

1. Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty Opłaty/Opłat obowiązujących w dniu zawarcia
Umowy zgodnie z aktualną Ofertą stanowiącą załącznik do Umowy. W przypadku zmiany
Oferty po zawarciu Umowy Usługobiorca i Usługodawca są związani Ofertą obowiązującą w
chwili ich zawarcia.
2. Wysokość i częstotliwość Opłat jest uzależniona od rodzaju Karnetu i jest określona w
Ofercie.
3. Usługobiorca zobowiązuje się do dokonywania terminowych Opłat.
4. W przypadku Umów zawartych na czas nieoznaczony lub oznaczony z płatnością w okresach
miesięcznych pierwsza Opłata płatna jest w dniu zawarcia Umowy. Kolejne Opłaty płatne są z góry w
miesięcznych okresach rozliczeniowych.
5. Opłaty z tytułu zawartej Umowy dokonywane są:
1) w Klubie gotówką lub kartą debetową/kredytową lub
2) przelewem bankowym na numer rachunku Usługodawcy lub
3) za pośrednictwem stałego zlecenia płatności z karty debetowej/kredytowej, poprzez
system ESPAGO - polecenie zapłaty, na podstawie zgody Usługobiorcy. Opłaty
pobierane są co miesiąc z góry.
6. W przypadku płatności poprzez system ESPAGO Usługobiorca wraz z zawarciem Umowy
jest zobowiązany do wyrażenia pisemnej zgody na obciążenie karty debetowej/kredytowej
Usługobiorcy i uruchomienia stałego zlecenia płatność z karty debetowej/kredytowej.
Usługobiorca akceptuje, iż w przypadku wycofania zgody na obciążenie karty
debetowej/kredytowej Usługobiorcy i niedokonania płatności w innej formie Usługodawca
jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku
wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Usługodawcę Usługobiorca
jest zobowiązany do zapłaty wszystkich naliczonych i niezapłaconych do dnia wypowiedzenia
Opłat. Usługobiorca jest zobowiązany do zapewnienia na posiadanej karcie
debetowej/kredytowej środków finansowych niezbędnych do realizowania Opłat. W
przypadku odmowy płatności przez bank będący wystawcą karty debetowej/kredytowej,
Usługodawca wezwie Usługobiorcę do płatności wraz z zawiadomieniem, iż w terminie 7 dni
od dnia doręczenia wezwania Usługodawca podejmie kolejną próbę obciążenia karty.
Wezwanie może być przesłane za pośrednictwem korespondencji elektronicznej e-mail na
adres Usługobiorcy wskazany w Umowie lub w Koncie Klienta albo listem poleconym na
adres korespondencyjny Usługobiorcy. W przypadku kolejnej odmowy płatności
Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W
przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym Usługobiorca jest
zobowiązany do zapłaty wszystkich naliczonych i niezapłaconych do dnia wypowiedzenia
Opłat.
7. Od nieterminowych płatności Usługodawca jest uprawniony do naliczenia odsetek w
wysokości ustawowej za opóźnienie.

8. Opłaty za niewypisywanie się z zajęć:
1) W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania miejsc na zajęcia grupowe oraz umożliwienia uczestnictwa jak największej liczbie Uczestników, wprowadza się obowiązkową opłatę za nieodwołanie rezerwacji.
2) Opłata za niewypisanie się z zajęć grupowych, na które Usługobiorca był zapisany i na które nie pojawił się bez odwołania swojej rezerwacji, wynosi 10 PLN.
3) Opłata zostanie automatycznie naliczona na portfel w aplikacji WodGuru w momencie, gdy Trener/Instruktor prowadzący zajęcia uzupełni listę obecności po zakończonych zajęciach i stwierdzi nieobecność Usługobiorcy, który nie odwołał wcześniej swojej rezerwacji.
4) W przypadku, gdy Usługobiorca nie jest w stanie pojawić się na zajęciach z ważnych, nieprzewidzianych przyczyn i nie zdąży odwołać swojej rezerwacji, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Trenera/Instruktora prowadzącego zajęcia za pomocą korespondencji elektronicznej (np. czat klubowy na Messengerze) lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego/email przed rozpoczęciem zajęć. W takim przypadku Trener/Instruktor może zdecydować o nie naliczeniu opłaty.
5) Wszelkie spory dotyczące naliczenia opłaty za niewypisanie się z zajęć będą rozpatrywane indywidualnie przez Usługodawcę na podstawie dostępnych dowodów i okoliczności zgłoszenia. Usługobiorca może złożyć reklamację w tej sprawie zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszym Regulaminie.


§ 7. Wypowiedzenie

1. Usługobiorca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku trwałego zaprzestania świadczenia usług przez Usługodawcę. Za trwałe
zaprzestanie świadczenia usług uznaje się likwidację Usługodawcy, zawieszenie działalności
Usługodawcy, zamknięcie Klubu na okres co najmniej 3 następujących bezpośrednio po
sobie Miesięcy kalendarzowych. W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu
powyżej Usługodawca w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia Umowy dokona na rzecz
Usługobiorcy zwrotu Opłaty za ostatni miesiąc obowiązywania Umowy pomniejszonej o
Opłatę za usługi, które Uczestnik wykorzystał lub mógł wykorzystać do dnia wypowiedzenia
Umowy. W przypadku Opłaty dokonanej za cały okres obowiązywania Umowy
Usługodawca w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia Umowy dokonana jej zwrotu w części
odpowiadającej okresowi od dnia wypowiedzenia do dnia, do którego Umowa miała być
zawarta, przy czym Opłatę do zwrotu pomniejsza się o Opłatę za usługi, które Uczestnik
wykorzystał lub mógł wykorzystać do dnia wypowiedzenia Umowy.
2. Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę (nie dotyczy jednorazowych wejść) ze
skutkiem na koniec Miesiąca kalendarzowego przypadającego bezpośrednio po Miesiącu
kalendarzowym, w którym Usługobiorca złożył oświadczenie o wypowiedzeniu.
Oświadczenie winno być sporządzona na Formularzu Wypowiedzenia stanowiącym
załącznik do Umowy. W przypadku, w którym Usługobiorca dokonał Opłaty za cały okres
obowiązywania Umowy Usługodawca w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia Umowy
dokona na rzecz Usługobiorcy zwrotu Opłaty w części odpowiadającej okresowi od dnia
wygaśnięcia Umowy do dnia, do którego Umowa miała być zawarta.
3. Wypowiedzenie pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej i doręczenia
Usługodawcy w Klubie lub listem poleconym na adres: ADITI Joanna Miłośnicka-Martinez
ul. Albatrosów 22/20, 05-500 Piaseczno, przy czym za formę równoważną z formą pisemną
uznaje się przesłanie wypowiedzenia za pośrednictwem korespondencji elektronicznej e-mail
na adres poczty elektronicznej: centrala@crossfitmagazyn38.pl.
4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) niedokonania przez Usługobiorcę płatności Opłaty za dwa miesiące w pełnej wysokości
w tym wycofania zgody na obciążenie karty debetowej/kredytowej i niedokonania Opłaty
w innej formie lub odmowy płatności przez bank będący wystawcą karty
debetowej/kredytowej i niedokonania Opłaty pomimo wezwania przez Usługodawcę;
2) naruszenia przez Uczestnika i/lub Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, w
szczególności w przypadku zachowania agresywnego i zagrażającego bezpieczeństwu, w
tym osób trzecich, a także zniszczenia mienia;
3) przekazania swoich danych dostępu do Konta Klienta w systemie WodGuru innej osobie
w celu umożliwienia jej wejścia do Klubu;
4) niestosowania się do poleceń Usługodawcy/ Osoby działającej w imieniu Usługodawcy;
5) w innym przypadkach przewidzianych prawem powszechnie obowiązującym;
6) likwidacji Usługodawcy, zawieszenia działalności Usługodawcy, zamknięcia Klubu na
okres powyżej 1 Miesiąca kalendarzowego.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę zgodnie z § 7 ust. 4 pkt. 6)
Regulaminu Usługodawca w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia Umowy dokona na rzecz
Usługobiorcy zwrotu Opłaty dokonanej za ostatni miesiąc obowiązywania Umowy
pomniejszonej o Opłatę za usługi, które Uczestnik wykorzystał lub mógł wykorzystać do
dnia wypowiedzenia Umowy. W przypadku Opłaty dokonanej za cały okres obowiązywania
Umowy Usługodawca w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia Umowy dokonana jej zwrotu w
części odpowiadającej okresowi od dnia wypowiedzenia do dnia, do którego Umowa miała
być zawarta, przy czym Opłatę do zwrotu pomniejsza się o Opłatę za usługi, które Uczestnik
wykorzystał lub mógł wykorzystać do dnia wypowiedzenia Umowy.
6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę z powodu braku płatności Opłaty
za dwa miesiące w pełnej wysokości Usługodawca zachowuje prawo dochodzenia od
Usługobiorcy wszystkich niezapłaconych przez Usługobiorcę i wymagalnych do dnia
wypowiedzenia Opłat wraz z naliczonymi odsetkami.
7. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie
Usługobiorcy Usługodawca zachowuje wszystkie Opłaty uiszczone przez Usługobiorcę, a w
przypadku poniesienia przez Usługodawcę szkody może dochodzić od Usługobiorcy
odszkodowania.
8. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę wymaga pod rygorem nieważności zachowania
formy pisemnej i doręczenia Usługobiorcy na adres korespondencyjny wskazany w Umowie,
przy czym za formę równoważną z formą pisemną uznaje się przesłanie wypowiedzenia za
pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-mail
Usługobiorcy wskazany w Umowie lub w Koncie Klienta.

§ 8. Czasowe zawieszenie realizacji usług przez Usługodawcę

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia realizacji usług z przyczyn
niezależnych od Usługodawcy lub przyczyn losowych w szczególności takich jak siła wyższa,
awaria Klubu, uszkodzenia sprzętu, nagła nieobecność Instruktora/Trenera i brak
możliwości zastępstwa. Usługodawca zastrzega sobie także możliwość czasowego
zawieszenia realizacji usług z przyczyn uzasadnionych utrzymaniem Klubu i/lub sprzętu w
należytym stanie technicznym, takich jak naprawy i konserwacje Klubu i/lub sprzętu.
2. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia
i niezależne od Usługodawcy, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy
zachowaniu należytej staranności, a w szczególności:
1) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragany, itd.;
2) epidemie, stany epidemiczne oraz pandemie;
3) strajki o zasięgu lokalnym, krajowym;
4) długotrwała przerwa w dostawie energii elektrycznej;
5) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy;
6) działania wojenne, akty sabotażu i terroryzmu.
3. W sytuacji czasowego zawieszenia realizacji usług Umowa zostaje przedłużona o czas
zawieszenia świadczenia usług. Jednorazowe wejście może być zrealizowane po zakończeniu
zawieszenia świadczenia usług.
4. Czasowe zawieszenie realizacji usług nie uprawnia Usługobiorcy do żądania zwrotu Opłaty w
jakiejkolwiek wysokości. Usługobiorca nie jest również uprawniony do odstąpienia od
Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub jej rozwiązania pod jakimkolwiek tytułem
prawnym. Czasowe zawieszenie realizacji usług nie uprawnia Usługobiorcy do żądania i
dochodzenia od Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń, w szczególności roszczeń o
odszkodowanie.
5. W przypadku planowanego zamknięcia Klubu informacja o zamknięciu zostanie przez
Usługodawcę podana do wiadomości poprzez jej publikację na Stronie oraz w Klubie.

§ 9. Korzystania z Klubu i Bezpieczeństwo

1. Działanie Klubu oparte jest na wzajemnym szacunku, otwartości i pozytywnym nastawieniu.
2. Każda osoba przebywająca w Klubie, w tym w jego wszelkich pomieszczeniach (np. szatnie,
toalety) jest zobowiązana do zachowania spokoju i porządku. W Klubie zabronionym jest
krzyczenie. Ponadto w Klubie zabronionymi są zachowania niekulturalne, wulgarne,
agresywne i rasistowskie. Każda osoba, której zachowanie narusza powyższy zakaz będzie
wezwana do natychmiastowego opuszczenia Klubu.
3. Uczestnik może korzystać z Klubu zgodnie z jego przeznaczeniem w godzinach otwarcia
Klubu wskazanych na Stronie i w Klubie, zgodnie z zawartą z Usługodawcą Umową z
uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie oraz zgodnie z instrukcjami i pouczeniami
Usługodawcy/Osób działających w imieniu Usługodawcy.
4. Z Klubu mogą korzystać:
1) osoby pełnoletnie
2) Małoletni od 13 do 15 roku życia za zgodą Opiekuna prawnego, pozostając pod opieką
Opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej - wskazanej (imię i nazwisko) przez
Opiekuna prawnego;
3) Małoletni od 16 do 18 roku życia (do dnia uzyskania pełnoletności) za zgodą Opiekuna
prawnego;
4) Osoby pełnoletnie nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych - za zgodą
Opiekuna prawnego, a w przypadku takiej konieczności pozostając pod opieką Opiekuna
prawnego lub osoby upoważnionej - wskazanej (imię i nazwisko) przez Opiekuna
prawnego.
5. Instruktorzy/Trenerzy Klubu pozostają do dyspozycji Uczestników, z uwzględnieniem zasad
i wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
6. Uczestnicy zobowiązani są do:
1) przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego
zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych Uczestników;
2) powstrzymania się od działań mogących narazić Klub, urządzenia i sprzęt na
uszkodzenie lub zniszczenie i zachowania należytej ostrożności przy posługiwaniu się
urządzeniami i sprzętem;
3) zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;
4) podporządkowania się poleceniom Usługodawcy/Osób działających w imieniu
Usługodawcy;
5) wykonywania ćwiczeń w miejscach do tego wyznaczonych;
6) zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (ew. uzyskania informacji od Osób
działających w imieniu Usługodawcy w przypadku braku takiej instrukcji przy sprzęcie)
przed przystąpieniem do jego używania;
7) odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone;
8) opuszczenia terenu Klubu zgodnie z obowiązującym godzinami jego zamknięcia.
7. W przypadku nieobecności Usługodawcy/Osób działających w imieniu Usługodawcy,
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa w
Klubie, w tym m.in. do:
1) rozpoczynania ćwiczeń po przeprowadzeniu rozgrzewki;
2) w przypadkach koniecznych (szczególnie ćwicząc z wykorzystaniem ciężarów)
wykonywać ćwiczenia tylko przy udziale asekuranta;
3) zabezpieczania zaciskami talerzy na sztandze i sztangielki.
8. W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania
reklam oraz ulotek.
9. Zabronionym jest przyprowadzanie zwierząt do Klubu.
10. W przypadku jakiejkolwiek szkody w mieniu Usługodawcy, w tym uszkodzenia lub
zniszczenia sprzętu i/lub Klubu Usługobiorca jest zobowiązany do naprawienia szkody
poprzez pokrycie pełnych kosztów usunięcia szkody, w tym naprawy uszkodzeń.
Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty ww. kosztów na pierwsze pisemne żądanie
Usługodawcy, przy czym za równoważną z formą pisemną uznaje się formę korespondencji
elektronicznej e-mail wysłaną na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w Umowie lub Koncie
Klienta. Usługodawca bez uprzedniego upoważnienia przez Sąd jest uprawniony do
dokonania (zlecenia wykonania podmiotom trzecim) na wyłączny koszt i ryzyko
Usługobiorcy wszelkich czynności celem usunięcia szkody w tym naprawy uszkodzeń lub
wymiany sprzętu.
11. Za szkody wyrządzone przez Małoletniego lub osobę pełnoletnią nieposiadającą pełnej
zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność ponosi Opiekun prawny lub
Usługobiorca, który zawarł umowę na rzecz Małoletniego lub tej osoby.
12. Usługobiorca/Uczestnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez niego
na innej osobie, w tym osobie innego Usługobiorcy, Opiekuna prawnego lub innego
Uczestnika albo w mieniu innej osoby w tym innego Usługobiorcy, Opiekuna prawnego lub
Uczestnika. Usługobiorca, który zawarł umowę na rzecz Małoletniego lub osoby pełnoletniej
nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązany jest do naprawienia
szkody wyrządzonej przez Małoletniego lub przez tą osobę na innej osobie, w tym osobie
innego Usługobiorcy, Opiekuna prawnego lub innego Uczestnika albo w mieniu innej osoby
w tym innego Usługobiorcy, Opiekuna prawnego lub Uczestnika.
13. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy dostępu do Klubu lub usunięcia z Klubu osób,
w tym Uczestników:
1) których zachowanie nie gwarantuje przestrzegania zasad określonych Regulaminem;
2) których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych osób oraz porządkowi w Klubie,
3) którzy nie przestrzegają poleceń wydawanych przez Usługodawcę/ Osoby działające w
imieniu Usługodawcy,
4) którzy nie przestrzegają zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w Klubie, w
szczególności, gdy zachowanie Uczestnika grozi uszkodzeniem sprzętu.
14. W przypadku odmowy dostępu do Klubu lub usunięcia z Klubu osób, o których mowa w § 9
ust. 13 powyżej Usługobiorca nie jest uprawniony do żądania zwrotu opłaty w jakiejkolwiek
wysokości albo żądania wykonania usług w innym terminie. Usługobiorca nie jest również
uprawniony do odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym lub jej rozwiązania pod jakimkolwiek tytułem prawnym.
15. Wstęp do poszczególnych stref Klubu, w tym sal ćwiczeniowych może być czasowo
wstrzymany w przypadku osiągnięcia górnego limitu osób korzystających. W takich
przypadkach Usługobiorca nie jest uprawniony do żądania zwrotu opłaty w jakiejkolwiek
wysokości. Usługobiorca nie jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy,
wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub jej rozwiązania pod jakimkolwiek
tytułem prawnym. Usługobiorca lub Uczestnik zostaną dopuszczeni do poszczególnych stref
Klubu niezwłocznie po zmniejszeniu liczby osób korzystających według ewentualnej
kolejności osób oczekujących na dostęp.
16. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju sportowego dostosowanego
do rodzaju usług, w tym w szczególności obuwia sportowego.
17. Zabronionym jest w trakcie wykonywania ćwiczeń poruszanie się w Klubie, w salach do
ćwiczeń w obuwiu niedostosowanym do pomieszczenia oraz rodzaju świadczonych usług, w
szczególności zabronionym jest poruszanie się w obuwiu na wysokim obcasie, w obuwiu
brudnym, w obuwiu zagrażającym bezpieczeństwu Uczestnika (możliwość poślizgnięcia,
przewrócenia się).
18. W trakcie wykonywania ćwiczeń zabronionym jest spożywanie posiłków i żucie gumy przez
Uczestników.
19. Zaleca się szczególną ostrożność Uczestnikom noszącym okulary korekcyjne i szkła
kontaktowe. Korzystanie z nich w czasie treningu odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność
Uczestnika.
20. Uczestnik, który w czasie ćwiczeń źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać
ćwiczenia i powiadomić o tym Usługodawcę/Osobę działająca w imieniu Usługodawcy.
21. Usługodawca/Osoba działająca w imieniu Usługodawcy ma prawo przerwać ćwiczenia, jeśli
stan zdrowia Uczestnika nie pozwala na dalsze ich kontynuowanie i wezwać lekarza
pogotowia ratunkowego. Osoby działające w imieniu Usługodawcy nie posiadają
wykształcenia medycznego. 
22. W przypadku wypadku losowego Usługodawca/Osoba działająca w imieniu Usługodawcy
oraz Usługobiorca lub Uczestnik sporządzają protokół powypadkowy, który winien być
podpisany przez obie strony.
23. Usługodawca zastrzega sobie prawo do organizowania w Obiekcie imprez zamkniętych, do
których zastosowanie mają szczegółowe postanowienia, które mogą być odrębne od
postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 10. Korzystanie ze Sprzętu

1. Przed rozpoczęciem ćwiczeń w siłowni Uczestnik powinien sprawdzić stan techniczny
urządzenia, z którego zamierza korzystać.
2. W przypadku zauważenia usterki lub usterek sprzętu Uczestnik powinien zgłosić ten fakt w
recepcji Klubu, w przeciwnym wypadku Usługobiorca lub Uczestnik będzie odpowiadał za
powstałe szkody. Dla zachowania bezpieczeństwa nie wolno korzystać z niesprawnego
urządzenia lub sprzętu.
3. Urządzenia mogą być wykorzystywane tylko do tych ćwiczeń, do których są przeznaczone.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania urządzeń i sprzętu w sposób
niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi lub wskazówkami
Usługodawcy/Osób działającym w imieniu Usługodawcy lub bez uprzedniego zapoznania
się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania obciążają
wyłącznie Uczestnika.
4. Uczestnicy zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie np. ćwiczyć z takimi
obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Usługodawca w szczególności nie
ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z obciążeń niedostosowanych do możliwości
Uczestnika. Ryzyko związane z amatorskim uprawianiem ćwiczeń siłowych ponosi
Uczestnik. W przypadku osób Małoletnich tj. poniżej 18 lat lub osób pełnoletnich
nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność taką ponoszą
ich Opiekunowie prawni.
5. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na
właściwe miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk (ręcznik położony na
tapicerce urządzeń), w tym oczyszczenie/zdezynfekowanie urządzenia po użyciu za pomocą
płynu i ręczników papierowych dostępnych w Klubie.

§ 11. Korzystanie z szatni i szafek

1. Szafki są własnością Usługodawcy. Uczestnik jest zobowiązany do opróżnienia szafki po
zakończonych ćwiczeniach w danym dniu.
2. Po skorzystaniu z usług, kluczyk do szafki należy zostawić w zamku szafki, w przypadku
zgubienia lub zniszczenia kluczyka Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w
wysokości 20 zł z tytułu uszkodzenia/zgubienia kluczyka.
3. Zabronionym jest wnoszenie do Klubu i/lub przechowywanie w szafkach jakichkolwiek
substancji i/lub przedmiotów nielegalnych i/lub niebezpiecznych, w tym środków
odurzających i dopingujących (sterydy), niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów, materiałów
pirotechnicznych, broni i amunicji. Zabronionym jest przechowywanie w szafkach
przedmiotów o znacznej wartości majątkowej takich jak biżuteria, złoto, dzieła sztuki, antyki.
4. Zabronionym jest wnoszenie do Klubu i/lub przechowywanie w szafkach innych
przedmiotów, które mogłyby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym
Uczestnikom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia lub
zdrowia.
5. Uczestnik lub Usługobiorca, który korzysta z szafki w czasie korzystania z Klubu ponosi
wyłączną odpowiedzialność za pozostawione w niej rzeczy i przedmioty.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafce, w tym rzeczy
wartościowe i/lub rzeczy pozostawione lub zgubione w Klubie.
7. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania w szatni i poszanowania
prywatności innych Uczestników. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania porządku i
czystości w szatni. Zabronionymi są zachowania agresywne, wulgarne, rasistowskie. Każda
osoba, której zachowanie narusza powyższy zakaz będzie wezwana do natychmiastowego
opuszczenia Klubu.

§ 12. Odtwarzanie Muzyki i Rozmowy telefoniczne

1. Instruktorzy/Trenerzy prowadzą zajęcia o charakterze technicznym. Wszelkie zajęcia
rytmiczne opierają się na wyklaskiwaniu rytmu, wyliczaniu rytmu i taktów, lub stosowaniu
odpowiednich komend głosowych. Usługodawca nie świadczy usług, które obejmują
ćwiczenia wykonywane przy akompaniamencie muzyki podczas zajęć. Obecność lub brak
muzyki nie jest istotnym elementem świadczonych usług. Usługobiorca oświadcza, że
muzyka lub jej brak nie wpływa na jego decyzję o zawarciu Umowy.
2. Usługobiorca został poinformowany, że niektórzy Instruktorzy/Trenerzy mogą słuchać
muzyki w celach prywatny i na własny użytek (poprawa nastroju, uprzyjemnienie sobie czasu
pomiędzy poszczególnymi zajęciami, złagodzenie stresu). Uczestnik przyjmuje to do
wiadomości i oświadcza, że powyższe nie wpływa na jego decyzję o zawarciu Umowy.
3. Słuchanie przez Uczestnika muzyki wymaga używania słuchawek. Zabronione jest
samodzielne odtwarzanie muzyki, np. przez głośniki z telefonu komórkowego.
4. Rozmowy telefoniczne na salach ćwiczeń/siłowni/salach fitness powinny być ograniczone
do niezbędnego minimum.

§ 13. Zdjęcia i Nagrania audiowizualne

1. Rejestrowanie obrazu lub dźwięku przez Uczestników na terenie Klubu wymaga uprzedniej
pisemnej pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy. W przypadku wyrażenia zgody,
osoba która taką zgodę uzyskała zobowiązana jest uzyskać stosowne zgody Usługobiorców
i/lub Uczestników na ewentualne utrwalanie ich wizerunku.
2. Usługodawca informuje, iż wizerunek Uczestnika w trakcie uczestnictwa w zajęciach może
być utrwalany poprzez fotografie lub nagrania audiowizualne.
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w postaci wizerunku wymaga zgody
Uczestnika, a w przypadku osoby Małoletniej lub osoby pełnoletniej nieposiadającej pełnej
zdolności do czynności prawnych zgody Opiekuna prawnego.
4. W przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w postaci wizerunku
Uczestnik/Opiekun prawny oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku i
rezygnuje z roszczeń majątkowych z tytułu wykorzystania swojego wizerunku/wizerunku
osoby małoletniej lub osoby pełnoletniej nieposiadającej pełnej zdolności do czynności
prawnych.
5. Fotografie i nagrania audiowizualne mogą być odtwarzane podczas zajęć, warsztatów lub
eventów, oraz publikowane na Stronie i w portalach społecznościowych typu Facebook,
Instagram, TikTok lub kanale YouTube.
6. Usługodawca informuje Uczestników o obecności osoby, która będzie wykonywać zdjęcia
lub nagrania audiowizualne.
7. Na życzenie Uczestnika Usługodawca usunie zdjęcie lub nagranie, na którym Uczestnik nie
został korzystnie ukazany.
8. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku
– w każdym przypadku wykonania zdjęcia lub nagrania Uczestnika jego wizerunek zostanie
zanonimizowany. Zaleca się również, aby Uczestnik, który bierze udział w zajęciach, podczas
których wykonywane są zdjęcia lub nagrania nie pozował do zdjęć ani nie uczestniczył w
nagraniach audiowizualnych, a także poinformował osobę wykonującą materiały o braku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku.
9. Fotografie i nagrania audiowizualne mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych,
marketingowych i reklamowych oraz szkoleniowych w zakresie utrwalania warsztatów,
ćwiczeń lub udokumentowaniu uczestnictwa danej osoby lub grupy osób w zajęciach.
10. Fotografie i nagrania audiowizualne nie są wykorzystywane w celach innych niż wskazane
powyżej ani nie są przekazywane osobom trzecim celem ich jakiegokolwiek wykorzystania
przez te osoby.
11. Treść fotografii i nagrań audiowizualnych nie narusza przepisów prawa powszechnie
obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
12. W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań lub próśb dotyczących sporządzania zdjęć i nagrań
audiowizualnych Usługobiorcy/Uczestnicy mogą kontaktować się z Usługodawcą w formie
korespondencji elektronicznej e-mail na adres: centrala@crossfitmagazyn38.pl. lub pisemnie
na adres Usługodawcy: ADITI Joanna Miłośnicka-Martinez ul. Albatrosów 22/20, 05-500
Piaseczno lub bezpośrednio w recepcji Klubu.

§ 14. Doping i Inne Środki

1. W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu,
posiadania i zażywania środków odurzających i dopingujących (sterydy) oraz posiadania i
korzystania z niebezpiecznych substancji, narzędzi i przedmiotów, w tym także materiałów
pirotechnicznych, broni i amunicji. W Klubie nie mogą̨ znajdować się osoby w stanie
nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. W Klubie obowiązuje też
bezwzględny zakaz sprzedaży ww. środków, substancji i przedmiotów.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy dostępu do Klubu lub usunięcia z
Klubu wszystkich osób, w tym Usługobiorców i Uczestników, którzy nie zastosują się do
zakazów określonych w § 14 ust. 1 powyżej. Usługodawca ww. sytuacjach zastrzega sobie
prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, a w przypadkach o
znamionach przestępstwa i/lub zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i życia do
zawiadomienia odpowiednich służb.
3. W przypadkach, o których mowa w § 14 ust. 2 powyżej Usługobiorca nie jest uprawniony do
żądania zwrotu opłaty w jakiejkolwiek wysokości albo żądania wykonania usług w innym
terminie. Usługobiorca nie jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy,
wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub jej rozwiązania pod jakimkolwiek
tytułem prawnym.

§15. Ochrona Danych Osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO,
Usługodawca informuje, iż Administratorem danych osobowych
Usługobiorców/Opiekunów prawnych i Uczestników jest Joanna Miłośnicka-Martinez,
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ADITI Joanna Miłośnicka-Martinez, NIP:
7431767632, z siedzibą w Piasecznie, 05-500 przy ul. Albatrosów 22/20 tel._693906035,
adres korespondencji elektronicznej e-mail: centrala@crossfitmagazyn38.pl.;
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
1) nazwisko i imię Usługobiorcy i Uczestnika,
2) numer PESEL Usługobiorcy (osoba fizyczna),
3) numer NIP Usługobiorcy (przedsiębiorca)
4) numer karty debetowej/kredytowej/numer rachunku bankowego,
5) adres e-mail,
6) numer telefonu,
7) adres IP komputera,
8) adres korespondencyjny/zamieszkania,
9) data urodzenia Uczestnika,
10) dane dotyczące stanu zdrowia Uczestnika.
3. Dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:
1) w stosunku do Usługobiorców w związku z podjęciem działań na żądanie Usługobiorcy,
przed zawarciem Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2) w stosunku do Uczestników w związku z wykonaniem Umowy na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) i b) RODO;
3) w stosunku do Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych i w celach marketingowych,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
4) w stosunku do Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w postaci swojego wizerunku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
5) w stosunku do Usługobiorców, którzy złożyli reklamację, na podstawie art. art. 6 ust. 1
lit. c) RODO;
6) w stosunku do małoletnich Uczestników lub osób pełnoletnich nieposiadających pełnej
zdolności do czynności prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO (zgoda
wyrażona przez Opiekuna prawnego związana z korzystaniem z usług przez Uczestnika,
zgoda dotycząca przetwarzania wizerunku Uczestnika).
4. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
1) sprzedaży usług, w tym sprzedaży drogą elektroniczną;
2) doręczanie mailingów informacyjnych i reklamowych;
3) organizacji świadczenie usług;
4) wykonywania Umowy, w tym realizacji płatności;
5) utrzymywania stałego kontaktu z Usługobiorcami;
6) organizowania wyjazdów, obozów, warsztatów, eventów;
7) zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Uczestników;
8) wykonywania fotografii i nagrań audiowizualnych w celach szkoleniowych,
promocyjnych, marketingowych i reklamowych.
5. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne (imię i nazwisko Usługobiorcy i
Uczestnika, numer PESEL/NIP Usługobiorcy, data urodzenia Uczestnika, adres
korespondencyjny, aktywny adres korespondencji elektronicznej e-mail, adres IP, numer
telefonu do kontaktu) jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu podjęcia działań na
żądanie Usługobiorcy przed zawarciem Umowy, założenia Konta Klienta, zawarcia i
wykonania Umowy, w tym świadczenia usług oraz realizacji reklamacji.
6. Usługobiorcom w stosunku do swoich danych osobowych oraz danych osobowych
Małoletnich Uczestników lub osób pełnoletnich nieposiadających pełnej zdolności do
czynności prawnych - w stosunku do których wyrazili zgodę na ich przetwarzanie,
przysługuje prawo:
1) dostępu do danych osobowych;
2) do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;
3) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Usługobiorcy mają prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w
zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych, Usługobiorcom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na podstawie
umowy o przetwarzaniu danych osobowych w szczególności biuro rachunkowe, podmioty
dostarczające oprogramowanie informatyczne i hostingowe lub wspierające systemy
informatyczne, podmioty świadczące usługi sprzątania, usługi płatnicze, doradcze, agencjom
reklamowym lub marketingowym, którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w
określonych w niniejszym Regulaminie celach, o których mowa powyżej.
10. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora oraz
upoważnione osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umów
cywilnoprawnych.
11. Administrator na podstawie zgody Usługobiorcy/Uczestnika może przetwarzać dane
osobowe Uczestnika w postaci jego wizerunku utrwalonego na fotografiach i/lub nagraniach
audiowizualnych. Przetwarzanie danych osobowych wizerunku Uczestników odbywa się w
celach instruktażowych, promocyjnych, reklamowych i marketingowych.
12. W przypadku zgody na wykorzystanie wizerunków Uczestników dane osobowe Uczestników
w postaci ich wizerunku mogą być odtwarzane podczas zajęć, warsztatów lub eventów jak
również publikowane w sieci Internet, w szczególności na Stronie internetowej
Administratora, na stronach prowadzonych na portalach społecznościowych typu Facebook,
Instagram, TikTok lub kanale YouTube.
13. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku Uczestnika utrwalonego na
fotografiach i/lub nagraniach audiowizualnych oparte jest na podstawie zgody, która nie jest
wymogiem zawarcia Umowy.
14. W stosunku do Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na przekazywanie ich danych
osobowych do partnerów biznesowych Administratora, ich dane mogą zostać przekazane
tym podmiotom, zgodnie z udzielonązgodą.
15. Dane są przechowywane przez Administratora przez okres nie krótszy niż 3 lata liczone od
dnia wygaśnięcia Umowy, z wyjątkiem wizerunku Uczestników zamieszczonego w sieci
Internet. Ponadto dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami cywilnoprawnymi przez okres przedawnienia tych roszczeń, a
także w innych przypadkach, których przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają
na Administratora obowiązek przechowywania danych.
16. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o
przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
17. Usługobiorcy zawierający Umowę na rzecz osób trzecich są zobowiązani do uzyskania zgody
tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych. Zawarcie Umowy, jest równoznaczne z
potwierdzeniem przez Usługobiorcę, iż uzyskał zgodę osób trzecich na przekazanie ich
danych osobowych w celach zawarcia i wykonania Umowy.
18. Usługodawca w stosunku do osób trzecich na rzecz których Usługobiorca zawarł Umowę,
realizuje obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 14 RODO.
19. Opiekun prawny zawierający Umowę na rzecz Małoletniego/osoby pełnoletniej
nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych Małoletniego/osoby pełnoletniej nieposiadającej pełnej zdolności do
czynności prawnych.

§ 16. Reklamacje

1. Reklamacje związane z zawieraniem Umów lub świadczeniem usług przez Usługodawcę,
Usługobiorca może złożyć w formie pisemnej w recepcji Klubu, przesłać listem poleconym
na adres ADITI Joanna Miłośnicka-Martinez ul. Albatrosów 22/20, 05-500 Piaseczno lub w
formie korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej
centrala@crossfitmagazyn38.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Usługobiorcy oraz uzasadnienie tj. wskazanie
okoliczności stanowiących podstawę złożenia reklamacji, a w przypadku przesłania
reklamacji w formie pisemnej na adres Usługodawcy – także adres korespondencyjny
Usługobiorcy.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie do 14 dni od daty jej
doręczenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany w formie
korespondencji elektronicznej e-mail na adres, z którego Usługodawca otrzymał reklamacje
lub w formie pisemnej przesłanej na wskazany w reklamacji adres korespondencyjny.
4. Usługobiorcy przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości
skorzystania przez Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz
na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.

§17. Postanowienia Końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.
Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę,
nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na Stronie i w Klubie.
5. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę,
jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to
jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o zmianie. W przypadku zmiany
Regulaminu Usługobiorca ww. terminie ma prawo wypowiedzieć Umowę bez zachowania
okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem
jako przyczyny zmiany Regulaminu i doręczenia Usługodawcy w recepcji Klubu lub listem
poleconym na adres ADITI Joanna Miłośnicka-Martinez ul. Albatrosów 22/20, 05-500
Piaseczno lub na adres poczty elektronicznej centrala@crossfitmagazyn38.pl.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości poprzez umieszczenie
informacji o wprowadzeniu zmian na Stronie, jak również zostaną opublikowane w
ogólnodostępnym miejscu w Klubie oraz doręczone w formie korespondencji elektronicznej
e-mail Usługobiorcom.
3. W przypadku, w którym Usługobiorca chce otrzymać fakturę VAT może to zgłosić w
recepcji Klubu lub drogą korespondencji e-mail na adres poczty elektronicznej:
centrala@crossfitmagazyn38.pl podając dane do wystawienia faktury (faktura na osobę
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej: imię, nazwisko, pełny adres, PESEL;
faktura na firmę: NIP, nazwa, siedziba). W przypadku zgłoszenia chęci otrzymania faktury,
faktura zostanie wysłana do Usługobiorcy w formie elektronicznej na podany w Umowie lub
Koncie Klienta adres e-mail w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia.
4. W sprawach nieuregulowanych w umowie i Regulaminie stosuje się przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a Regulaminem zapisy Umowy mają
pierwszeństwo w stosowaniu.
6. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje i ma zastosowanie od dnia 10.11.2023 roku.


Załącznik nr 1
___________________________
Miejscowość, data
______________________
Imię i nazwisko konsumenta
______________________
Adres konsumenta
Tel ___________________
E-mail ________________
Joanna Miłośnicka-Martinez
ADITI Joanna Miłośnicka-Martinez
ul. Albatrosów 22/20, 05-500 Piaseczno
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość/ poza lokalem przedsiębiorstwa*
Ja/My*
 niniejszym informuję/informujemy
* o moim/naszym odstąpieniu od umowy o
świadczenie usługi zajęć crossfitu zawartej w dniu na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa
bez podania przyczyny.
Proszę o zwrot opłaty na konto* __________ / w sposób, w jaki dokonano płatności. *
17
___________________
Podpis konsumenta