Umowa najmu klubu fitness – na co zwrócić uwagę?

Otworzenie klubu fitness, mimo iż nie wymaga od jego przyszłych właścicieli specjalnych pozwoleń czy wcześniejszych doświadczeń w zakresie prowadzenia tego typu działalności, to jednak wymaga dużego nakładu pracy w zakresie całościowego planowania inwestycji oraz zapieczętowania jej powstania w formie umowy najmu lokalu pod klub fitness. Tutaj nie ma miejsca na niedociągnięcia i niewiedzę przyszłych inwestorów. Każda umowa najmu klubu fitness powinna być należycie i skrupulatnie sporządzona z uwzględnieniem niezbędnej podstawy prawnej, umożliwiającej swobodne, zgodne z prawem rozpoczęcie działalności sportowej w czasie trwania umowy.

lokal pod klub fitness

Podstawowe kompendium wiedzy w zakresie umowy najmu klubu fitness.

  • Umowa najmu sporządzona w formie pisemnej — tylko taka forma umowy daje możliwość ewentualnych roszczeń, stanowiąc niepodważalny dowód ustalonych obopólnie warunków najmu lokalu pod klub fitness.
  • Czas trwania najmu — zaleca się, w przypadku umowy na czas określony, dokładne wyznaczenie czasu trwania najmu (konkretne daty) z uwzględnieniem: daty przekazania lokalu, czyli rozpoczęcia najmu oraz daty zakończenia umowy. Umowa najmu klubu fitness może być również zawarta na czas nieokreślony.
  • Określenie kar umownych wynikających z opóźnienia wydania lokalu.
  • Niezmienność wysokości czynszu — to cenna informacja, o którą powinien zadbać każdy nowy właściciel lokalu. Warto bowiem zastrzec w umowie najmu, w formie pisemnej brak możliwości zmiany (podwyższenia) wysokości ustalonego czynszu, przez cały okres trwania najmu, bez możliwości odwołania się Wynajmującego (właściciela lokalu) do obowiązujących przepisów prawnych o zmianach wysokości czynszu lub sposobu jego obliczania.
  • Wkład własny — uwzględnienie w umowie najmu kosztów i (nakładów finansowych) poniesionych przez Najemcę wynikających z konieczności przystosowania lokalu do prowadzenia klubu fitness zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi (warunki sanitarne, budowlane). Ustalenie sposobu rozliczenia poniesionych kosztów.

Podstawa prawna.

  1. Art. 659 Kodeksu cywilnego — Wynajmujący przekazuje Najemcy przedmiot do użytku na czas oznaczony (maksymalnie 10 lat, w przypadku przedsiębiorców — 30 lat) bądź nieoznaczony. — Najemca zobowiązuje się dokonywać zapłaty (czynszu) w ustalonym przez dwie strony terminie i wysokości.
  2. Art. 688 Kodeksu cywilnego — w przypadku umowy najmu na czas nieokreślony i comiesięcznej opłaty za wynajem lokalu, Najmujący ma prawo do wypowiedzenia umowy najpóźniej na 3 miesiące w przód (na koniec miesiąca kalendarzowego).
  3. Art. 685 Kodeksu cywilnego — uwzględnienie w umowie najmu informacji o możliwości (bądź jej braku) zmiany wysokości czynszu (wzrostu). Jeśli w zapisach umowy Najemca nie zastrzegł braku możliwości zmiany wielkości czynszu w czasie trwania całej umowy, wynajmujący lokal ma prawo podwyższyć kwotę, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód (na koniec miesiąca kalendarzowego).
  4. Art. 676 Kodeksu cywilnego — w przypadku wypowiedzenia umowy najmu wynajmujący decyduje o sposobie rozliczenia za nakłady finansowe poniesione przez Najemcę w celu dostosowania lokalu do użytkowania pod klub fitness, pomiędzy zwrotem pieniędzy za ulepszenia a przywróceniem przez Najemcę stanu poprzedniego.

Cenne wskazówki.

✔ Uwzględnienie w umowie najmu konkretnych przyczyn umożliwiających wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony.

Przeciwdziała to ewentualnym konfliktom i niedomówieniom w przyszłości.

✔ Określenie w umowie maksymalnej, akceptowalnej przez Najemcę, wysokości o jaką Wynajmujący może podnieść czynsz.

✔ Zaleca się zawarcie umowy najmu na czas oznaczony minimum na okres, potrzebny na zwrócenie Najemcy nakładów poczynionych na dostosowanie lokalu do potrzeb klubu fitness.

umowa najmu lokalu pod klub fitness

Biorąc pod uwagę informacje uzyskane na podstawie kodeksu cywilnego, możemy być pewni, że nasza działalność pod względem umowy najmu nie przyniesie nam żadnych nieprzyjemności i problemów. Pamiętajmy, że prawidłowo skonstruowana umowa najmu daje nam możliwość kompleksowego zabezpieczenia naszej inwestycji, otwierając drogę do rozpoczęcia dalszych działań w zakresie prowadzenia klubu fitness.

W WodGuru wspieramy małe biznesy, więc jeśli dopiero szukasz dla siebie lokalu, prawdopodobnie myślisz też o prostym i intuicyjnym systemie do obsługi Twoich przyszłych klubowiczów. Sprawdź, jak wybrać system do zarządzania klubem fitness

WodGuru jest polecanym systemem do zarządzania klubem.

Masz nieograniczony okres testowy! Zarejestruj swoje konto i sprawdź na własnej skórze, jak WodGuru może pomóc w prowadzeniu klubu.