Klub fitness jako spółka cywilna

W momencie otwierania własnego klubu fitness jedną z najistotniejszych decyzji jest ta, dotycząca wyboru samej formy prowadzenia działalności gospodarczej – czy powinna być to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy raczej spółka cywilna lub inna. O liście niezbędnych formalności, podstawowych działań i wymogów prawnych niezbędnych do rozpoczęcia działalności pisaliśmy tutaj.

Czy spółka cywilna to najlepsze rozwiązanie dla klubu fitness? Jaką spółkę wybrać? Jak sporządzić właściwie umowę? Jak płacić niskie podatki lub nie płacić ich w ogóle i która forma rozliczania z fiskusem będzie najkorzystniejsza, to pytania nurtującego każdego przyszłego przedsiębiorcę klubu.

Wszystkie rodzaje spółek, zarówno te osobowe (cywilne, partnerskie, jawne i komandytowe), jak i kapitałowe (akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością) mają swoje wady i zalety, a nasz początkowy wybór będzie rzutował na przyszły sposób rozliczania podatków, podziału zysków, a także może znacząco wpłynąć na sposób i rodzaj podejmowanych decyzji w naszej firmie w przyszłości.

Klub fitness jako spółka cywilna — rozwiązanie idealne?

Aby założyć spółkę cywilną, niezbędne są przynajmniej dwie osoby fizyczne lub prawne, które w dniu zawarcia spółki, stają się wspólnikami prowadzącymi działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wspólnicy mogą wnieść do spółki zarówno wkład własny w postaci gotówki, środków trwałych, jak i własnej pracy na rzecz firmy.

Spółka cywilna ma nadany odrębny NIP i REGON i nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądownictwa (KRS), a jedynie ewidencji w urzędzie miasta lub gminy, na podstawie umowy sporządzonej między wspólnikami. To rozwiązanie umożliwia właścicielom spółki wyeliminowanie dodatkowych kosztów w postaci wysokich opłat notarialnych.

Co powinna zawierać umowa spółki cywilnej? — Podstawowe kompendium wiedzy.

 • Data i miejsce zawarcia umowy.
 • Szczegółowe dane wspólników (imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania, numery dowodów osobistych).
 • Nazwa i adres spółki.
 • Wkład wspólników wniesiony do spółki, ich rodzaj i wartość.
 • Cel prowadzenia spółki.
 • Okres, na jaki zawarta jest umowa (oznaczony lub nieoznaczony).
 • Określenie podziału zysków, przy czym zazwyczaj zakłada się równy podział zysków pomiędzy wszystkich wspólników, chyba że umowa określa inne warunki podziału.
 • Wyznaczenie osób reprezentatywnych — reprezentowanie spółki przez wszystkich członków spółki, bądź wskazanie jednej osoby odpowiedzialnej za pełnienie powyższej funkcji.
 • Informacje o zakresie działalności, sporządzone na podstawie zapisów w Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 • Informacje o ustalonym roku obrotowym.
 • Podpisy wspólników.

Ważna informacja:

Sp. cywilna nie ma osobowości prawnej. Podatek dochodowy rozliczany jest więc zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Prowadzenie księgowości spółki, dzięki dostępności wszystkich form opodatkowania VAT, może przebiegać w najprostszej, niskobudżetowej formie.

Mankamenty posiadania spółki cywilnej.

Niestety, jak każda forma prowadzonej działalności, tak i spółka cywilna ma swoje wady i założenia, które nie zawsze mogą (choć nie muszą) wpłynąć korzystnie na przyszłość firmy. Niewątpliwie jedną z dość ryzykownych kwestii jest, ponoszenie współodpowiedzialności karnej za działania wspólnika. Inaczej mówiąc, każdy członek spółki odpowiada solidarnie za wszystkie zobowiązania wynikające z jej prowadzenia. Wierzyciel ma możliwość wyboru, w jaki sposób uregulować zobowiązania. Czy sięgnąć do majątku spółki, czy może bezpośrednio do majątku konkretnego wspólnika, lub wybrać oba rozwiązania jednocześnie? Jeśli jeden z dłużników pokryje roszczenia wierzyciela, wówczas pozostali współwłaściciele zostają zwolnieni z dalszych roszczeń.

Fitness klub jako spółka cywilna  — forma opodatkowania.

Decyzja o tym, jaką formę opodatkowania wybrać, zależy m.in. od wysokości planowanych przychodów i wydatków oraz liczby zatrudnionych pracowników.

Podstawowe formy opodatkowania (do wyboru):

 1. Skala podatkowa — zasady ogólne (18% i 32%).
 2. Podatek liniowy (19%).
 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%).
 4. Karta podatkowa.

Po podjęciu decyzji należy wypełnić druk CEIDG. Warto również pamiętać, że urzędy skarbowe wymagają złożenia dodatkowego oświadczenia dotyczącego wybranej formy opodatkowana. Pismo winno być skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego i złożone nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Rozliczanie się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych to podstawowa i najczęściej stosowana forma opodatkowania w Polsce. Nie ma wówczas potrzeby składania dodatkowych oświadczeń. Stawki są uwarunkowane poziomem uzyskanych przychodów i mogą wynosić kolejno 18% lub 32% podatku. Uwzględniając odpowiednie ulgi lub odliczenia jak np. składka zdrowotna, kwota wolna od podatku, możemy obniżać kwotę podatku, a przy rozliczeniu rocznym mamy prawo rozliczać się wspólnie z małżonkiem, co jest możliwe tylko przy tej formie opodatkowania.

Za zobowiązania wobec US w zakresie podatku dochodowego, wspólnicy odpowiadają samodzielnie, składając odrębny PIT-36 lub PIT-36L, natomiast jeżeli zatrudniają pracowników, dodatkowo składają PIT-4Rdo końca stycznia za ubiegły rok. Jednakże deklaracje VAT-owskie, składa wyłącznie sama spółka.

Spółka cywilna jest więc dość prostą formą organizacji działalności gospodarczej, o relatywnie niewielkich kosztach i niskim stopniu trudności i zaangażowania związanym z jej założeniem i rejestracją. W związku z powyższym ta forma prowadzenia działalności wydaje się bardzo dobrym rozwiązaniem w placówkach usługowo-handlowych, jakimi są fitness kluby.

WodGuru wspieramy nowe biznesy, więc jeśli jesteś na początku swojej biznesowej drogi w branży fitness, prawdopodobnie myślisz też o prostym i intuicyjnym systemie do obsługi Twoich przyszłych klubowiczów. Sprawdź, jak wybrać system do zarządzania klubem fitness

WodGuru jest polecanym systemem do zarządzania klubem.

Masz nieograniczony okres testowy! Zarejestruj swoje konto i sprawdź na własnej skórze, jak WodGuru może pomóc w prowadzeniu klubu.